Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lokot - CZ052.3607.5213.084743 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnov nad Kněžnou

Číslo obce PRVKUK 84743
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.084743
Kód obce 576069
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.084743.01 Lokot 08474 84743

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lokot leží v centrální části okresu, ve zvlněné podhorské krajině při silnici III/3211, spojující Rychnov nad Kněžnou se silnici II/321 Častolovice – Solnice. Obec tvoří převážně původní zemědělské osídlení, kombinované v některých částech s novější výstavbou RD.
Zástavba se nachází v nadmořské výšce od 290,0 až cca po 300,0 m n.m.
V obci je celkem 116 trvale bydlících obyvatel a cca 10 rekreantů.
Lokot je administrativní částí Rychnova nad Kněžnou.
 
Zástavba je situována kolem silnice III/3212 a místních komunikací, převážně venkovského charakteru (rodinné domky s případným hospodářským zázemím).
Lokot leží  v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV), vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
Obcí protéká Lokotský potok – levostranný přítok Bělé – dílčí povodí 1-02-01-065.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA SERVIS a.s, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lokot Trvale bydlící - - - 116 120 125 130
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 126 130 135 140

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnov nad Kněžnou 11466 11367 11325 11247 11215 11184 11088 11004 11088 10998 10999 10899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lokot - - - 116 120 125 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 18 18 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,87 17,55 18,23 18,91
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,87 16,51 17,15 17,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,56 10,36 11,15 11,94
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,31 6,56 6,81 7,07
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou, a to z jeho severní části - Císařské Studánky. Vlastníkem vodovodu je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou. Podrobnější popis vodovodu je uveden ve zprávě Rychnov nad Kněžnou.
 
Vlastní Lokot je napojen na tlakové pásmo vodojemu Solnice - 3 x 500 m3 (368,7 / 372,5), a to prostřednictvím řadu DN 300 (dále 250), který vede přes Solnici směrem na Rychnov nad Kněžnou. V Lipovce (u silnice I/14) je z tohoto řadu odbočka DN 150, vedoucí přes Lipovku na Domašín, Černíkovice , Lično a Litohrady.
Na spodním okraji Lipovky pak z tohoto systému ještě odbočuje řad DN 100 pro Karolin, který dále pokračuje na Lokot, kde končí.
 
Propojovací řad pak pokračuje z Lipovky dále do Rychnova (kolem nemocnice v Rychnově) do vodojemu dolního pásma Rychnov nad Kněžnou, kde je manipulační uzávěr, umožňující propojení obou částí skupinového vodovodu.
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní systém svojí koncepcí pro zásobení obce Lokot vyhovuje. Pro návrhové období do roku 2030 jsou proto uvažovány pouze běžné opravy a dostavba vodovodní sítě dle potřeb územního rozvoje.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jak bylo uvedeno v hodnocení severní části vodovodní skupiny, zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení, je tedy reálný předpoklad, že celou vodovodní skupinu Rychnov – Císařská studánka bude třeba v krizových situacích zásobovat z vrtů hlubokého horizontu v Rychnově, přičemž do severní části skupiny jsou teoreticky možné následující způsoby dopravy vody :
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
- dovoz vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov – zdroj NZV RK – 1A (dovozová vzdálenost cca 8 km).
Náhradní zásobení Lokotu bude tedy shodné se zvolenou versí náhradního zásobení celé severní části vodovodní skupiny .
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.v okrajových částech s menší hustotou zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lokot - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lokot - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Lokotu není kanalizace, pouze krátké úseky dešťového odvodnění, zaústěné do Lokotského potoka.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně, a to převážně DČOV s odvodem lokálními kanalizacemi do vod povrchových (vodních toků) nebo zasakem dle jednotlivých případů do vod podzemních. Některé starší hospodářské usedlosti mají i žumpy na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK vzhledem k velikosti lokality navrhuje v  období do roku 2030 ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, přičemž v tomto období se doporučuje:
- podrobněji zmapovat dnešní systém lokálních zařízení na předčištění
- v případě rekonstrukce objektů či výstavby nových domů dnešní septiky doplnit dalším stupněm čištění nebo nahradit malou domovní ČOV (eventuálně sloužící i více objektům)
- dořešit případné lokální závady v odvedení odpadních vod (prodloužení zatrubených částí apod.) a výstavba dešťové kanalizace na odvodnění přívalových srážek.
Koncem návrhového období by se měla situace v čištění odpadních vod znovu zhodnotit a pokud by nedocházelo k závadám, ponechat systém lokálního čištění odpadních vod i pro další výhled.
Řešení je v souladu s koncepcí územního plánu.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lokot 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lokot - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva