Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Roveň - CZ052.3607.5213.142042 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnov nad Kněžnou

Číslo obce PRVKUK 142042
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.142042
Kód obce 576069
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.142042.01 Roveň 14204 142042

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Roveň představuje původní vesnický sídelní útvar se zemědělskou výrobou, situovaný podél silnice III/ 3193 z Rychnova na Vamberk, v nadmořské výšce od 330,0 až cca po 370,0 m n.m.
Roveň je administrativní části Rychnova nad Kněžnou.
V obci je celkem 286 trvale bydlících obyvatel a cca 20 rekreantů.
 
Zástavba je rozptýlená kolem silnice a místních komunikací, převážně venkovského charakteru (kombinace rodinných domků s případným hospodářským zázemím i několika bytových domů). V obci je velký zemědělský areál.
 
Roveň leží  v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
Obec leží v povodí Jahodovského potoka – levostranný přítok Kněžny – dílčí povodí 1-02-01-078, přímo v zástavbě není žádná trvalá vodoteč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, AQUA SERVIS a.s, 2018
Projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu a a kanalizace v Dlouhé Vsi a Rovni u Rychnova nad Kněžnou, Multiaqua s.r.o., 1/2011

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roveň Trvale bydlící - - - 286 290 295 300
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 306 310 315 320

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnov nad Kněžnou 11466 11367 11325 11247 11215 11184 11088 11004 11088 10998 10999 10899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roveň - - - 286 290 295 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 42 42 43 44
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 41,60 42,27 42,95 43,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 39,12 39,76 40,40 41,04
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 23,57 24,34 25,10 25,86
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 15,55 15,80 16,06 16,31
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,47 2,47 2,47 2,47

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Vamberk a to koncovou částí přívodního řadu z vodojemu vyššího tlakového pásma Vamberk (650 m3 – max. hladina 391,0), který vede přes Peklo (místní část Vamberka) do Rovně, kde na hranicí s Dlouhou Vsí (u odbočky silnice III/3192 na Jahodov) končí. Původní zdroje a vodárenská zařízení pro samostatné zásobení Rovně jsou zrušena. V nejvyšší části obce – u zemědělského areálu je pro část zástavby tlak zvyšován malou ATS. Podrobnější popis vodovodu je uveden ve zprávě Rychnov nad Kněžnou. Vlastníkem vodovodu je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou.
 
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro návrhové období do roku 2030 jsou v Rovni uvažovány pouze běžné opravy a dostavba vodovodní sítě dle potřeb územního rozvoje

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Roveň je součástí systému vyššího tlakového pásma vodovodu Vamberk, nouzové zásobení se předpokládá společně s celým vyšším tlakovým pásmem z vodovodního systému s možným omezením množství dodávané vody a jejího tlaku.
V případě, že by bylo nutno přikročit k dovozu vody, je možný kromě zdroje NZV Potštejn P-1 též odběr v přilehlé Dlouhé Vsi, ze systému dolního tlakového pásma vodovodu Rychnov, eventuelně dovoz od zdroje NZV Rychnov – vrt RK-1A.
Zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roveň - - - 286 290 295 300

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roveň - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Rovni je jednotná gravitační kanalizace s volnými výústmi do Jahodovského potoka (č.h.p. 1-02-01-078). Kanalizaci vlastní a provozuje město Rychnov nad Kněžnou.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně, a to převážně DČOV. Zhruba 6 nemovitostí přečištuje odpadní vody na LČOV v soukromém vlastnictví.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5213-742040-00275336-3/1
IČPE: 5213-742040-00275336-3/1-00275336

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Územní plán počítá v Rovni s ponecháním individuálního čištění odpadních vod. PRVK se pro návrhové období do roku 2030 s tímto řešením ztotožňuje.
 
Vzhledem k velikosti obce i poměrně příznivým terénním podmínkám je možným řešením i výstavba kanalizace, napojené přes Dlouhou Ves na kanalizaci a ČOV Rychnov. Realizace tohoto řešení je předpokládána až po konci návrhového období v roce 2030.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roveň 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roveň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva