Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Panská Habrová - CZ052.3607.5213.144193 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rychnov nad Kněžnou

Číslo obce PRVKUK 144193
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.144193
Kód obce 576069
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.144193.01 Panská Habrová 14419 144193

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Panská Habrová představuje původní vesnický sídelní útvar se zemědělskou výrobou, územně navázaný na Rychnov nad Kněžnou v prostoru Městské Habrové. Zástavba obce se nachází v údolí Kněžny (podél silnice III/31814), několik objektů leží i v odbočujícím údolí Liberského potoka. Nadmořská výška činí cca 335,0 až 370,0 m.n.m.
V obci je celkem 119 trvale bydlících obyvatel a cca 60 rekreantů.
Panská Habrová je administrativní části Rychnova nad Kněžnou.
 
Zástavba je rozptýlená v údolí Kněžny a Liberského potoka, převážně venkovského charakteru (kombinace rodinných domků a hospodářských usedlostí), objekty jsou v řadě případů využívány k rekreaci. Obyvatelé převážně za prací dojíždějí.
 
Panská Habrová leží  v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV), vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
Obcí protéká řeka Kněžna – dílčí povodí 1-02-01-073 a její levostranný přítok Liberský potok (dílčí povodí 1-02-01-072).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA SERVIS a.s, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Panská Habrová Trvale bydlící - - - 119 121 126 130
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 179 181 186 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rychnov nad Kněžnou 11466 11367 11325 11247 11215 11184 11088 11004 11088 10998 10999 10899 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Panská Habrová - - - 119 121 126 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 18 18 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,31 17,84 18,37 18,91
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,28 16,78 17,28 17,78
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,81 10,38 10,96 11,54
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,47 6,67 6,87 7,07
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,03 1,03 1,03 1,03

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou, a to z jeho rychnovské části. Podrobnější popis vodovodu je uveden ve zprávě Rychnov nad Kněžnou. Vlastníkem vodovodu je Rychnov nad Kněžnou, provozovatelem AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Vlastní Panská Habrová je napojená v prostoru Městské Habrové ze zásobního řadu horního tlakového pásma, napojeného na vodojem STS (1000 m3 - 396,0/ 401,0). Vodovod byl v posledních letech investicí města prodloužen až na konec obce, řad je dimenzován i pro možnost výhledového posílení vodovodu Lukavice.
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní systém v této části města byl dokončen v posledních letech a vyhovuje. Pro návrhové období do roku 2030 jsou proto uvažovány pouze běžné opravy a dostavba vodovodní sítě dle potřeb územního rozvoje.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Panská Habrová je součástí systému horního tlakového pásma vodovodu v Rychnově, nouzové zásobení se předpokládá společně s celým horním tlakovým pásmem z vodovodních řadů s možným omezením množství dodávané vody a jejího tlaku, eventuelně dovozem vody od vrtu RK-1A.
Zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Panská Habrová - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Panská Habrová - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Panské Habrové jsou ouze krátké úseky dešťového odvodnění, zaústěné do Kněžny.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně, a to převážně DČOV. Některé starší hospodářské usedlosti mají i jímky na vyvážení.
Byla dokončena výstavba kanalizačních řadů odvádějících odp. vody na centr. ČOV v obci až téměř po hranicic k.ú. Panská Habrová. Mapový podklad není k dispozici.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK vzhledem k velikosti lokality navrhuje v  období do roku 2030 ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, přičemž v tomto období se doporučuje:
- podrobněji zmapovat dnešní systém lokálních zařízení na předčištění
- dořešit případné lokální závady v odvedení odpadních vod (prodloužení zatrubených částí apod.)
 
Koncem návrhového období by se měla situace v čištění odpadních vod znovu zhodnotit a pokud by nedocházelo k závadám, ponechat systém lokálního čištění odpadních vod i pro další výhled.
 
Napojení na centrální kanalizační systém je možno ideově uvažovat ve vzdáleném výhledu - vzhledem ke složitým terénním podmínkám a značně rozptýlené zástavbě by připadala zřejmě v úvahu tlaková splašková kanalizace. Výhledově by se mohlo v plánovaném oddobí alespoň projekčně začít připracovat odkanalizování této obce.
Kapacita stávající ČOV v Rychnově pro tento záměr plně postačuje.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Panská Habrová 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Panská Habrová - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva