Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zámostí - CZ052.3604.5207.146111 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zámostí-Blata

Číslo obce PRVKUK 146111
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.146111
Kód obce 549193
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.146111.01 Zámostí 14611 146111

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zámostí je západní část obce Zámostí - Blata v okrese Jičín, 5 km východně od města Sobotka, 5km severozápedně od města Jičín, v nadmořských výškách 287 – 323 m n.m. Severně nad obcí se na místním potoce nalézá rybník Pařez. Obec se nachází v CHKO Český ráj.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele VOS Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámostí Trvale bydlící - - - 32 32 32 32
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 37 37 37 37

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zámostí-Blata 119 128 122 130 133 132 128 120 119 125 124 124 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámostí - - - 32 32 32 32

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,93 3,93 3,93 3,93
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,84 3,84 3,84 3,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,05 3,05 3,05 3,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,79 0,79 0,79 0,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,09 0,09 0,09 0,09

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Zámostí – Blata má vybudován vlastní vodovod, jenž je napojen na skupinový vodovod Střeleč. V katastru obce Střeleč se nachází vrt ST-1A o vydatnosti 20 l/sec. Z vrtu ST-1A je voda čerpána přes obec Střeleč do vodojemu Kobyla umístěném východně od obce. Obec Zámostí – Blata je v tlakovém pásmu vodojemu na Hůrce (438,00 / 441,00 m n m.). Po obci je voda rozvedena 3,7 km vodovodními řady.
 
Vodovod vlastní obec Zámostí – Blata a je ve správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Na nevyhovujících řadech bude provedena výměna a přeložení do veřejně přístupných pozemků. Nová zástavba bude napojena prodloužením stávajících řadů. Při rozšiřování vodovodu bude nutné vybudovat vodojem Zámostí o objemu 100 m3 na kótě dna cca 358 m n.m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení zdroje nebo celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisterny. U objektů vlastnících domovní studně bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámostí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zámostí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,21 3,21 3,21 3,21
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,01 2,01 2,01 2,01
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve všech částech obce se nalézá jednotná kanalizace (pasport + povolení vypouštění OV z celkem 4 výustí). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení, nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod pomocí žump, septiků se zemním filtrem a domovních čistíren odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zámostí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zámostí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva