Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bílý Újezd - CZ052.3607.5213.004715 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bílý Újezd

Číslo obce PRVKUK 4715
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.004715
Kód obce 576107
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.004715.01 Bílý Újezd 00471 4715

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bílý Újezd se nachází cca 5 km severně od Solnice, při silnici I/14, v nadmořské výšce cca 310,0 – 360,0 m n.m. Součástí Bílého Újezdu jsou místní části Hroška, Masty a Roudné. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s eventuelním hospodářským zázemím, část objektů je využívána k rekreaci. Obec leží v koncové části bezejmenné vodoteče (pravostranný přítok Ještětického potoka, dílčí povodí 1-02-03-033/3) .
 
V obci je zemědělský areál (Zeaz,a.s. Trnov) a několik drobných provozoven služeb (uhelné sklady, prodej zahradní techniky, obchod, restaurace, ZŠ a MŠ atd.). Obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí. Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Bílý Újezd
Formuláře VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílý Újezd Trvale bydlící - - - 273 303 315 323
Přechodně bydlící - - - 14 16 18 20
Celkem - - - 287 319 333 343

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílý Újezd 613 617 619 642 646 650 669 676 674 686 700 702 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílý Újezd - - - 269 294 305 320

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 43 46 48 51
Maximální potřeba vody m3/den - - - 74 79 83 88
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,62 25,75 28,88 32,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,24 33,29 37,33 41,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 25,37 28,88 32,39 35,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,00 3,19 3,38 3,57
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,08 12,62 14,15 15,68

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou.
 
Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno (uzávěr vodovodu je na propojovacím řadu u vodojemu dolního tlakového pásma v Rychnově).
Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady a severní část města Rychnov n. Kn.
 
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, provozovatelem je AQUA SERVIS,a,s, Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroje vody pro vodovod jsou:
Jímací území Ještětice :
Zde je provedena širokoprofilová šachtová studna a tři širokoprofilové vrty J1, J2 a V4, vystrojené jako trubní studny. Souhrnná vydatnost prameniště je dle hydrogeologického posouzení i povolení k odběru 50 l/s s tím, že při vlhčích obdobích se celé množství bere z šachtové studny, při režimních poklesech hladiny v sušších obdobích se pak odběr postupně přesouvá na vrty.
Zdroj má oplocené PHO I.stupně a širší PHO, vyhlášená vodohospodářským rozhodnutím z roku 1995.
  
Kapacita zdroje je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Obsah dusičnanů se sice blížil normové hodnotě, v současné době je však jejich koncentrace již konstantní, eventuelně slabě klesající.
 
V rámci vodovodní skupiny jsou ještě některé původní zdroje, dnes pro špatnou kvalitu dodávané vody odstavené z provozu a sice:
Vrt Solnice – sokolovna vydatnost cca 8 l/s
Vrt Černíkovice vydatnost cca 10 l/s
 
Studna Lično s vydatností cca 2,5 l/s je pouze uvedena do klidu a zdroj se spouští v případě větší spotřeby vody nebo provozních komplikací na přívodu vody do Lična.
 
Dodávka vody:
Z prameniště Ještětice se čerpá výtlakem DN 300 voda do vodojemu Solnice 3 x 500 m3 (368,7 / 372,5). Podél výtlaku vede od vodojemu zásobní řad DN 200 na Ještětice, který dále pokračuje v profilu DN 100 do vodojemu Bílý Újezd (50 m3 – 352,0 / 355,0) a samostatně v profilu DN 150 (PVC) do Hrošky. U vodojemu Bílý Újezd je ATS, která čerpá vodu dále na Masty.
Z vodojemu směrem k Solnici pokračuje zásobní řad DN 300, který se dále větví na řady - DN 250 (dále 200) směrem do Kvasin a do čerpací stanice Kvasiny (na kótě cca 356,0). Z této čerpací stanice se čerpá voda dále do vodojemu Hraštice pak obce Brocná a Svinná.
  
Vlastní Bílý Újezd je, jak je výše uvedeno napojen z řadu DN 200, který vede od vodojemu Solnice dále na Ještětice a na konci Ještětic se dělí na 2 větve – DN 150 (PVC) na Hrošku a DN 100 (PVC) na Bílý Újezd - do vodojemu Bílý Újezd (50 m3 – 352,0 / 355,0). U vodojemu Bílý Újezd byla po povodních v roce 1998 provedena ATS, která čerpá vodu dále do řadu DN 100 na Masty .
 
Ve vlastním Bílém Újezdě je v současné době napojeno na vodovod 269 trvale bydlících obyvatel, v roce 2020 se uvažuje s 294 napojených obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť skupinového vodovodu včetně zdrojů a akumulace je v podstatě vyhovující. Je třeba podle podrobnějších zhodnocení počítat s postupnou obnovou a opravami starších úseků potrubí, běžnými opravami vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce.
 
Případný rozvoj vodovodní skupiny ve směru na Roudné (osada obce Bílý Újezd), kde je ovšem nutno napřed
zhodnotit, zda s ohledem na minimální odběry a rozptýlenou zástavbu se vůbec jedná o území vhodné pro vodofikaci
se uvažuje až ve vzdálenějším časovém horizontu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
- vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty.
Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově – zdroj RK-3
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
Další možností je využití vrtu společnosti. Zeas a.s. Trnov ve středisku Bílý Újezd.
  
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 10 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových oblastech s řídkou zástavbou..
Problematika náhradního zásobení celé oblasti je poměrně složitá a měla by se řešit podrobněji samostatným
materiálem.
 
V případě varianty náhradního zásobení SV Císařská Studánka (Ještětice) zpětnou dodávkou z Rychnova nebude zřejmě možné vodu do celé oblasti kolem Bílého Újezda čerpat, neboť leží z hlediska sítě až za vodojemem. Náhradní zásobení bude nutno v tomto případě řešit dovozem vody ze Solnice nebo Rychnova.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílý Újezd - - - 231 235 246 260

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bílý Újezd - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 32,36 33,71 35,06 36,42
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má poměrně rozsáhlou síť veřejné jednotné kanalizace, vyústěnou na několika místech do recipientu pod obcí (přítok Ještětického potoka). Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Bílý Újezd.
 
Kanalizace má vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod, vydané MěÚ Rychnov n. Kněžnou., OŽP . Podle údajů obce je v obci na kanalizaci napojeno cca 85%  trvale bydlících obyvatel. Stáří kanalizace je 40-60 let, novější kanalizace byla provedena v rámci ZTV nové výstavby. V obci nejsou produkovány žádné průmyslové odpadní vody.
Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí a to převážně septiky s biofiltry nebo domovními ČOV.
V současné době je na kanalizaci napojeno 231 trvale bydlících obyvatel, v roce 2020 se uvažuje 260 obyvatel.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a členitosti obce, perspektivám dalšího rozvoje uvažuje PRVK v dlouhodobé koncepci se stoupajícím podílem individuálního čištění OV prostřednictvím domovních ČOV nebo septiků s biofiltry, napojených na jednotnou kanalizaci.
 
Výhledově do roku 2022 se doporučuje:
- zpracování pasportu kanalizace a podrobné zhodnocení jejího stavu (technický stav potrubí, množství balastních vod) => k roku 2022 (platnost povolení k vypouštění odpadních vod).
- podpora individuálního řešení čištění odpadních vod (domovní ČOV nebo septiky s biofiltry) s napojením na jednotnou kanalizaci
- dostavba jednotné kanalizace
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bílý Újezd 1 694,7 5 122,1 6 816,8

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bílý Újezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva