Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hroška - CZ052.3607.5213.004723 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bílý Újezd

Číslo obce PRVKUK 4723
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.004723
Kód obce 576107
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.004723.01 Hroška 00472 4723

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Hroška se nachází cca 4 km severozápadně Solnice, na křížení silnic III.třídy Bílý Újezd – Trnov a Ještětice - Podbřezí, v nadmořské výšce cca 300,0 – 310,0 m n.m. Hroška je místní části obce Bílý Újezd.
 
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s eventuelním hospodářským zázemím, část objektů je využívána k rekreaci. Obcí protéká Ještětický potok (dílčí povodí 1-02-03-033/3). V obci je pouze několik drobných provozoven služeb, obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí. Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Bílý Újezd
Formuláře VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hroška Trvale bydlící - - - 255 245 252 256
Přechodně bydlící - - - 14 29 32 25
Celkem - - - 269 274 284 281

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílý Újezd 613 617 619 642 646 650 669 676 674 686 700 702 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hroška - - - 218 225 275 281

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 39 43 47 51
Maximální potřeba vody m3/den - - - 68 74 81 87
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,79 20,50 24,20 27,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 21,71 26,49 31,28 36,06
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,83 22,98 27,13 31,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,75 3,01 3,28 3,54
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,23 10,04 11,85 13,67

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou.Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno (uzávěr vodovodu je na propojovacím řadu u vodojemu dolního tlakového pásma v Rychnově). Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady a severní část města Rychnov n. Kn.
 
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou. Podrobnější popis vodovodu je obsažen v kartě Bílý Újezd.
 
Vlastní Hroška je napojena z řadu DN 200, který vede od vodojemu Solnice dále na Ještětice a na konci Ještětic se dělí na 2 větve – DN 150 (PVC) na Hrošku a DN 100 (PVC) na Bílý Újezd - do vodojemu Bílý Újezd (50 m3 – 352,0 / 355,0).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť skupinového vodovodu včetně zdrojů a akumulace je v podstatě vyhovující. Je třeba podle podrobnějších zhodnocení počítat s postupnou obnovou a opravami starších úseků potrubí, běžnými opravami vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
 
Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
 
- vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty. Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově – zdroj RK-3
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
 
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
Další možností je využití vrtu spo. Zeas a.s. Trnov v místní části Bílý Újezd.
 
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 10 km).
 
 
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových oblastech s řídkou zástavbou.
Problematika náhradního zásobení celé oblasti je poměrně složitá a měla by se řešit podrobněji samostatným
materiálem.
 
V případě varianty náhradního zásobení SV Císařská Studánka (Ještětice) zpětnou dodávkou z Rychnova nebude zřejmě možné vodu do celé oblasti kolem Bílého Újezda včetně Hrošky čerpat, neboť leží z hlediska sítě až za vodojemem. Náhradní zásobení bude nutno v tomto případě řešit dovozem vody ze Solnice nebo Rychnova.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hroška - - - 124 132 142 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hroška - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,90 9,53 10,15 10,77
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má poměrně rozsáhlou síť jednotné kanalizace, vyústěné na několika místech do recipientu (Ještětického potoka). Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Bílý Újezd. Obec má vydaný platný „Kanalizační řád pro obec Bílý Újezd a Hroška“ a platné povolení k vypouštění odpadních vod. Do jednotné kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků a domovních ČOV od jednotlivých nemovitostí. Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí převážně septiky a částečně domovními ČOV. V současné době čištění odpadních vod nějakým způsobem  (septiky, ČOV) provádí 70% obyvatel Hrošky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a členitosti obce, perspektivám dalšího rozvoje a na základě studie a jejího technicko-ekonomického posouzení jednotlivých variant čištění odpadních vod, obec upřednostňuje v místní části Hroška v dlouhodobé koncepci individuální čištění odpadních vod prostřednictvím domovních ČOV nebo septiků s biofiltry, napojených na jednotnou kanalizaci.  
 
V návrhovém období do roku 2030 se doporučuje:
- zpracování pasportu kanalizace a podrobné zhodnocení jejího stavu (technický stav potrubí, množství balastních vod)
- podpora individuálního řešení čištění odpadních vod (domovní ČOV nebo septiky s biofiltry) s napojením na jednotnou kanalizaci
- dostavba jednotné kanalizace

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hroška 387,7 3 123,1 3 510,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hroška - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva