Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Masty - CZ052.3607.5213.004731 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bílý Újezd

Číslo obce PRVKUK 4731
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.004731
Kód obce 576107
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.004731.01 Masty 00473 4731

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Masty se nachází při silnici III. třídy z Bílého Újezda do obce Dobré, v údolí Dědiny. Nadmořská výška zástavby je cca 330,0 – 350,0 m n.m. Masty jsou místní části obce Bílý Újezd a k Mastům patří i osada Polom, nacházející se v blízkosti lomu Masty.
 
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s eventuelním hospodářským zázemím, velká část objektů je využívána k rekreaci. Pod obcí protéká řeka Dědina (dílčí povodí 1-02-03-016), přes spodní část zástavby vede náhon (propojený s řekou).
V obci s výjimkou lomu a několika drobných provozů a.s. Zeas Trnov nejsou pracovní příležitosti, obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí.
Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce, event. mírný pokles, pravděpodobně však poroste funkce individuelní rekreace.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace města Bílý Újezd
Formuláře VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Masty Trvale bydlící - - - 58 58 56 55
Přechodně bydlící - - - 20 25 30 25
Celkem - - - 78 83 86 80

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bílý Újezd 613 617 619 642 646 650 669 676 674 686 700 702 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Masty - - - 53 55 60 65

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 11 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 18 19 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,99 1,16 1,33 1,49
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,28 1,50 1,71 1,93
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,11 1,30 1,49 1,67
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,67 0,72 0,77 0,82
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,49 0,57 0,65 0,73

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka (Ještětice), který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou. Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno. Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce: Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady a severní část města Rychnov n. Kn.
Vlastní Masty jsou napojeny z ATS při vodojemu Bílý Újezd, odkud je položen řad DN 110 (PVC) do obce. Vodovod se realizoval po povodních v roce 1998.V současné době je na vodovod napojeno cca 53 trvale bydlících obyvatel, v roce 2020 se uvažuje napojení 55 obyvatel.
 
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, provozovatelem je společnost AQUA SERVIS, a,s, Rychnov nad Kněžnou. Podrobnější popis vodovodu je obsažen v kartě Bílý Újezd.
 
V osadě Polom je zřízen tzv. soukromý vodovod, který na vlastní náklady zřídila a též provozuje společnost M-Silnice. Vodovod zajišťuje pitnou vodu  pro č.p. 4,17, 33, 37 to je cca 6 trvale bydlících obyvatel. Zdroj vody pro tento vodovod má maximální povolený odběr 5,5 l/s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť skupinového vodovodu včetně zdrojů a akumulace je v podstatě vyhovující, je třeba podle podrobnějších zhodnocení počítat s postupnou obnovou a opravami starších úseků potrubí, případnou dostavbou vodovodu, související s územním rozvojem obce a napojení zbývajících nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
  
Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
 - vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty.
Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově – zdroj RK-3
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
 
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
Další možností je využití vrtu spo. Zeas a.s. Trnov ve středisku Bílý Újezd.
 
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 10 km).
 
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových oblastech s řídkou zástavbou.
Problematika náhradního zásobení celé oblasti je poměrně složitá a měla by se řešit podrobněji samostatným
materiálem.
  
V případě varianty náhradního zásobení SV Císařská Studánka (Ještětice) zpětnou dodávkou z Rychnova nebude zřejmě možné vodu do celé oblasti kolem Bílého Újezda čerpat, neboť leží z hlediska sítě až za vodojemem. Náhradní zásobení bude nutno v tomto případě řešit dovozem vody ze Solnice nebo Rychnova.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Masty - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Masty - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je jednotná kanalizace, která nemá statut veřejné kanalizace. Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí a to septiky a jímkami na vyvážení

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK vzhledem k velikosti lokality a dalším závazkům obce Bílý Újezd na úseku čištění odpadních vod (přednostně bude nutno řešit vlastní Bílý Újezd a Hrošku, které jsou z hlediska bilance pro ochranu ŽP podstatnější) navrhuje ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, přičemž se výhledově doporučuje:
- podrobněji zmapovat dnešní systém lokálních zařízení na předčištění
- v případě rekonstrukce objektů či výstavby nových domů dnešní septiky doplnit další stupněm čištění nebo nahradit malou domovní ČOV
- dořešit případné lokální závady v odvedení odpadních vod
 
Po zmapování se systém lokálního čištění znovu posoudí, a pokud nebude působit závady, ponechal by se i pro další výhled. V místní části se do roku 2030 neuvažuje s veřejnou kanalizací. Po roce 2030 je uvažováno s případným prodloužením kanalizace do řeky Dědiny, vzhledem ke špatnému spádu pomocí přečerpávací stanice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Masty 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Masty - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva