Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nevratice - CZ052.3604.5204.154768 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nevratice

Číslo obce PRVKUK 154768
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.154768
Kód obce 549207
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.154768.01 Nevratice 15476 154768

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nevratice leží na jižním okraji bývalého okresu Jičín 10 km západně od města Hořice v nadmořských výškách 245 – 247m n.m. Obec má 165 trvale bydlících obyvatel v 54 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 38 objektů určených k individuální rekreaci cca 80 obyvatel. Obcí protéká potok Lužanka, který se pod obcí vlévá do Javorky.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Nevratice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nevratice Trvale bydlící - - - 165 165 170 175
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 245 245 250 255

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nevratice 149 156 159 161 159 157 161 161 161 166 170 173 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nevratice - - - 140 145 160 175

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 15 16 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 18 20 21
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,00 15,17 16,33 17,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,00 15,17 16,33 17,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Veřejný vodovod v obci Nevratice je napojen na SV Nový Bydžov (VSVČ) ze stávajícího vodovodu Staré Smrkovice přívodem vody DN 100 v délce 250 m. Rozvodné řady jsou řešeny dle PRVK 2004 DN 80 v délce 1 800 m.
Tlakové poměry ve vodovodu Nevratice zajišťuje spolu se Starými Smrkovicemi ATS v Ohnišťanech.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nevratice - - - 114 114 119 124

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nevratice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,24 11,57 11,91 12,24
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,25 0,26 0,26 0,27
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci vybudována jednotná kanalizace, která svádí předčištěné odpadní vody výustmi do blízkých recipientů. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy. Ve výhledu navrhujeme v obci společně s obcí Staré Smrkovice vybudování splaškové kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod pod obcí Staré Smrkovice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nevratice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nevratice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva