Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bolehošť - CZ052.3607.5208.007048 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bolehošť

Číslo obce PRVKUK 7048
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007048
Kód obce 576123
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007048.01 Bolehošť 00704 7048

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bolehošť se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, cca 5 km severně od Týniště n.O., poblíž státní silnice II/ 304 Týniště n.O. – Přepychy – Opočno. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 260,0 –270,0 m n.m.
Obcí protéká Chropotínský potok (levostranný přítok Dědiny). Na potoce a jeho přítocích je v obci několik rybníků (dle ÚPNO Velký Nadymač – cca 1,5 ha – 15 000 m3 – majitel p. Kolowrat, Malý Nadymač – 0,8 ha – 4800 m3 – majitel Agrospol Bolehošť, Bába – cca 2,8-3,2 ha – 10 000 m3 – majitel p. Kolowrat a 2 menší nádrže - souhrnně cca 0,8 ha – 8 000 m3 v majetku Agrospol Bolehošť
K obci administrativně příslušejí místní části Lipiny a Bolehošťská Lhota.
 
Počet obyvatel celkem: 310
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci). V obci je středisko zemědělské výroby firmy Agrospol Bolehošť, a.s. (hlavně živočišná výroba) a několik drobných provozoven služeb.
Bolehošť leží na hranici  chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Obcí protéká Chropotínský potok– levostranný přítok Dědiny (dílčí  povodí 1-02-03-045), na kterém je v obvodu obce 5 rybníků (viz výše). Koryto potoka je zčásti vedené v potrubí.
 
K problémům s jeho kapacitou dochází dle územně plánovací dokumentace zejména v jižní části obce (střed Bolehošti a Bolehošťská Lhota) a to přítokem povrchových vod z povodí nad obcí. Proto je v platném ÚPO navržen suchý poldr na zachycení splachů z území a zabránění škod vlivem výskytu přívalových srážek.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bolehošť Trvale bydlící - - - 310 350 400 400
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 370 410 460 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolehošť 549 547 539 539 538 538 535 529 551 558 570 589 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bolehošť - - - 297 340 390 395

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 72 80 87 95
Maximální potřeba vody m3/den - - - 122 129 137 144
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 71,70 79,59 87,47 95,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 73,97 82,11 90,24 98,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 42,47 47,14 51,81 56,48
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 31,00 34,41 37,82 41,23
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 19,40 19,40 19,40 19,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bolehošť, včetně obou místních částí, je zásobena z veřejného vodovodu, který zahrnuje Bolehošť, Bolehošťskou Lhotu a Lipiny. Vodovod je v majetku obce, jeho provoz zajišťuje firma AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Na vodovod jsou dle podkladů z majetkové evidence souhrnně napojeni téměř všichni obyvatelé obce.
 
Zdroj vody:
Zdrojem vody pro vodovod je vrt z roku cca 1968 o hloubce 87 m, situovaný severně od obce ve vzdálenosti cca 800 m. Vrt byl uveden do provozu v roce 1972. Podle kamerové prohlídky vrtu je nutná jeho regenerace a vyčištění. To je ale vzhledem k jeho stáří a technickému stavu poněkud problematické.
U vrtu je provedeno oplocení, které je současně ochranným pásmem I. stupně. V tomto území je umístěna i čerpací stanice s hygienickým zabezpečením (chlornan) a věžový vodojem 60 m3.
OP I. stupně je dáno oplocením zdroje, širší pásma navrhla v roce 1998 OHGS Ústí nad Orlicí (dle podkladů územního plánu jde o poměrně rozsáhlé území).
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajícího vodního zdroje.
 
Doprava vody, akumulace:
Z vrtu je voda čerpána do věžového vodojemu 60 m3 (305,0 / 307,4). V ČS u vrtu se provádí i hygienické zabezpečení vody.
Z vodojemu vede do obce zásobní řad DN 150, na který se napojují jednotlivé rozvodné řady převážně DN 80 -100 a PE 2“. Ze systému vodovodu Bolehošť jsou napojeny řady profilu DN 100 i místní části Lipiny a Bolehošťská Lhota.
Určitým problémem dodávky jsou poměrně vysoké tlaky v síti, zejména v nejnižší části obce při Chropotínském potoku (přes 0.6 MPa).
Vodovod dle podkladů územního plánu v současné době vyhovuje.
Vzhledem k jeho stáří je nutno uvažovat o výměně některých úseků, které byly vybudovány ze šedé litiny a již dosluhují - časté poruchy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Jak je v předchozím odstavci uvedeno, vodovod jako celek v současné době vyhovuje. PRVK s ohledem na zajištění spolehlivosti a funkčnosti do dalšího výhledu uvažuje pro návrhové období následující aktivity:
- dostavba a opravy vodovodní sítě v obci dle potřeb. Stávající vodovodní řady jsou převážně z šedé litiny a vykazijí časté poruchy. Dostavba vodovodní sítě podle potřeby rozvoje nové zástavby.
- zajištění nového vrtu, z důvodu obavy o havárii vrtu stávajícího. Stávající vrt je nutné vyčistit a regenerovat. Je důvodná obava, že by při provádění prací havarovat a ztratil vydatnost. Proto se uvažuje nejprve o zřízení nového vrtu a posléze o regeneraci a vyčištění vrtu stávajícího. Následně bude rozhodnuto o jejich společném využití.
- dořešení konečné podoby širších PHO vodního zdroje včetně doporučení režimu, který by optimalizoval ochranu vody ve zdroji ve vazbě na ekonomickou náročnost navržených opatření. Vzhledem k vývoji obsahu dusičnanů v surové vodě je tento způsob zlepšení kvality vody ve zdroji diskutabilní.
- souběžně uvažovat se stavbou úpravny vody pro odstranění dusičnanů, jejichž obsah ve vodě se blíží normové hranici.
- posouzení účelnosti regulace tlaku v síti před spotřebištěm s cílem snížit ztráty vody v síti. Řešit buď centrální redukcí tlaku nebo u jednotlivých spotřebitelů.
- úprava systému čerpání do sítě, kdy při odstávce vodojemu není možno zajistit dodávku vody pro všechny spotřebitele pouze čerpáním z vrtu. Při odstávce vodojemu (čištění, oprava, atp.) stávající způsob čerpání není schopen zajistit dostatek vody v celé síti, proto je nutno tento způsob změnit a upravit tak, aby systém fungoval spolehlivě a bez reklamací ze strany spotřebitelů i při odstávce vodojemu.
- ve výhledu zvážit rozšíření věžového vodojemu cca o 60-100 m3. Vzhledem k dosavadnímu vývoji potřeby vody doporučujeme při řešení této problematiky posoudit, zda by nebylo možné místo výstavby nového věžového vodojemu řešit situaci výstavbou podzemní akumulace, ze které by se voda přečerpávala do stávajícího věžového vodojemu.
Doporučujeme pro možnost rozhodování o jednotlivých opatřeních zpracovat technicko-ekonomickou studii, která by ověřila technické možnosti a i finanční náročnost všech výše popsaných úprav na vodovodním systému. Na základě výsledků studie stanovit priority a ve smyslu závěrů studie a časových priorit upravit karty PRVK obce a místních částí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou Bolehošti, spolu s místní částí Lipiny a Bolehošťská Lhota, se předpokládá dovozem z Újezdce (SV Hradec Králové – cca 3 km) nebo z Jílovic (SV Hradec Králové – severní větev, napojená přímo na zdroje v Polické křídové pánvi – cca 10 km). Z hlediska celkového řešení Rychnovska jde tedy o dovoz nebo dodávku ze zdroje Polická křídová pánev.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové části rozptýlené zástavby, případně z lokálních studní, pokud budou mít vhodnou vydatnost a voda vyhovující kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bolehošť - - - 0 0 400 400

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bolehošť - - - 0 0 400 400

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 12,79 25,57 38,36
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 8,00 16,00 24,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bolehošť je vybudováno několik nesoustavných částí dešťového odvodnění (zejména podle páteřní komunikace), vyústěných do místních vodotečí. O kanalizaci nejsou bližší podklady, z dosavadních informací však lze předpokládat, že se nejedná o systém vhodný k budoucí rekolaudaci na jednotnou kanalizaci.
Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Kanalizaci spravuje obec, majetkově ani provozně není samostatně evidována.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Jak je v předchozím odstavci uvedeno, systém dnešní dešťové kanalizace v Bolehošti není svoji strukturou vhodný k budoucí rekolaudaci na jednotnou kanalizaci.
V současnosti (2019) je zpracována studie proveditelnosti na stavbu oddílné tlakové splaškové kanalizace, zakončené ČOV. Tato kanalizace bude řešena pro všechny 3 lokality (Bolehošť, Bolehošťská Lhota, Lipiny). Projektant dále pracuje na dokumentaci pro územní řízení.
Celá stavba bude rozdělena na 3 etapy, přičemž 1. etapa zahrnuje stavbu části kanalizace v Bolehošti a ČOV, 2. etapa řeší dostavbu kanalizace v Bolehošti a stavbu kanalizace Bolehošťská Lhota a 3. etapa stavbu kanalizace v Lipinách. Celková délka kanalizace je 7 137 m, ČOV je navržena pro 600 EO. Celkový počet čerpacích šachet je 230.
Realizace stavby se předpokládá nejdříve v letech 2022 a dalších v závislosti na finančních možnostech investora, možnostech dotace z podpůrných programů, atd. V roce 2021 se předpokládá zajištění stavebního povolení na celou stavbu. Napojení obou místních částí by mohlo časově navazovat.
V návrhovém období do doby výstavby a zprovoznění soustavné kanalizace se předpokládá zachování lokálního čištění u jednotlivých nemovitostí s přepadem do stávajícího dešťového odvodnění, které ale doporučujeme rekolaudovat na jednotnou kanalizaci, variantní řešení s jímkami na vyvážení nepokládáme u trvale obydlených objektů za vhodné, neboť kompletní odvoz veškeré odpadní vody u objektu s koupelnami a splachovacími záchody je značně nákladný.
Pokud by v době před zprovozněním systematické kanalizace a ČOV vznikla potřeba výstavby nové nemovitosti, bude nutné řešit odkanalizování v souladu s platnou legislativou, tj. čištění odpadních vod bude řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bolehošť 4 800,0 25 000,0 29 800,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bolehošť - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva