Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lipiny - CZ052.3607.5208.007056 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bolehošť

Číslo obce PRVKUK 7056
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007056
Kód obce 576123
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007056.01 Lipiny 00705 7056

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Lipiny se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, cca 500 m západně od Bolehošti, při trati ČD Týniště – Opočno. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 255,0 – 260,0 m n.m.
Lipiny jsou místní části obce Bolehošť.
 
Počet obyvatel celkem: 96
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci.
V místní části není žádný průmysl, pouze několik drobných podnikatelů (živnostníků).
Obec leží v koncové části povodí Bezedného (Lipinského) potoka – dílčí povodí 1-02-03-047. Potok je levostranným přítokem řeky Dědiny. V Lipinách odbočuje z potoka boční rameno, které obec obepíná.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2018 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipiny Trvale bydlící - - - 96 100 105 110
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 96 100 105 110

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolehošť 549 547 539 539 538 538 535 529 551 558 570 589 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipiny - - - 74 100 105 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 20 22 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 33 36 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,90 20,00 22,09 24,19
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,18 14,72 16,27 17,81
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,18 14,72 16,27 17,81
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 19,40 19,40 19,40 19,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z veřejného vodovodu, který zahrnuje Bolehošť, Bolehošťskou Lhotu a Lipiny. Vodovod je v majetku obce Bolehošť, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Na vodovod jsou napojeni 74 obyvatelé.
Vodovod je podrobně popsán v části Bolehošť.
 
Vlastní Lipiny jsou napojeny na přívodní řad DN 100, vedoucí od Bolehoště, ze kterého odbočuje několik uličních rozvodných řadů.
Vodovod dle podkladů územního plánu v současné době vyhovuje.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Jak je uvedeno, vodovod v současné době vyhovuje . PRVK s ohledem na zajištění funkčnosti do dalšího výhledu uvažuje v obci pro návrhové období do roku 2030 opravy vodovodní sítě v obci a její dostavbu dle potřeb nové zástavby.
 
Další uvažované činnosti souvisejí již s celým vodovodem Bolehošť jako celek, jedná se o:
- zajištění nového vrtu, z důvodu obavy o havárii vrtu stávajícího.
- dořešení konečné podoby širších OP vodního zdroje včetně doporučení režimu, který by optimalizoval ochranu vody ve zdroji ve vazbě na ekonomickou náročnost navržených opatření.
- souběžně uvažovat se stavbou úpravny vody pro odstranění dusičnanů, jejichž obsah ve vodě se blíží normové hranici.
- posouzení účelnosti regulace tlaku v síti před spotřebištěm s cílem snížit ztráty vody v síti.
- úprava systému čerpání do sítě, kdy při odstávce vodojemu není možno zajistit dodávku vody pro všechny spotřebitele pouze čerpáním z vrtu.
- ve výhledu zvážit rozšíření věžového vodojemu cca o 60-100 m3. Vzhledem k dosavadnímu vývoji potřeby vody doporučuje řešení této problematiky posoudit, zda by nebylo možné místo výstavby nového věžového vodojemu řešit situaci výstavbou pozemní akumulace, ze které by se voda přečerpávala do stávajícího věžového vodojemu.
Doporučujeme pro možnost rozhodování o jednotliových opatřeních zpracovat technicko-ekonomickou studii, která by ověřila technické možnosti a i finanční náročnost všech výše popsaných úprav na vodovodním systému. Na základě výsledků studie stanovit priority a ve smyslu závěrů studie a časových priorit upravit karty PRVK obce a místních částí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou se předpokládá dovozem z Újezdce (SV Hradec Králové – cca 3 km) nebo z Jílovic (SV Hradec Králové – severní větev, napojená přímo na zdroje v Polické křídové pánvi – cca 10 km). Z hlediska celkového řešení Rychnovska jde tedy o dovoz nebo dodávku ze zdroje Polická křídová pánev.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové části rozptýlené zástavby, případně z lokálních studní, pokud budou mít vhodnou vydatnost a voda vyhovující kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipiny - - - 0 0 105 110

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lipiny - - - 0 0 105 110

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 3,52 7,03 10,55
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 2,20 4,40 6,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lipiny je vybudováno několik nesoustavných částí dešťového odvodnění (kombinovaných s povrchovým odtokem). O kanalizaci nejsou bližší podklady, z dosavadních informací však lze předpokládat, že se nejedná o systém vhodný k budoucí rekolaudaci na jednotnou kanalizaci.
Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Kanalizaci spravuje obec, majetkově ani provozně není samostatně evidována.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Jak je v předchozím odstavci uvedeno, systém dnešní dešťové kanalizace místní části Lipiny není svoji strukturou vhodný k budoucí rekolaudaci na jednotnou kanalizaci.
V současnosti (2019) je zpracována studie proveditelnosti na stavbu oddílné tlakové splaškové kanalizace, zakončené ČOV. Tato kanalizace bude řešena pro všechny 3 lokality (Bolehošť, Bolehošťská Lhota, Lipiny). Projektant dále pracuje na dokumentaci pro územní řízení.
Celá stavba bude rozdělena na 3 etapy, přičemž 1. etapa zahrnuje stavbu části kanalizace v Bolehošti a ČOV, 2. etapa řeší dostavbu kanalizace v Bolehošti a stavbu kanalizace Bolehošťská Lhota a 3. etapa stavbu kanalizace v Lipinách. Celková délka kanalizace je 7 137 m, ČOV je navržena pro 600 EO.
Realizace stavby kanalizace v Lipinách se předpokládá v návaznosti na vybudování kanalizace a ČOV v Bolehošti - 1. etapy stavby.
V návrhovém období do doby výstavby a zprovoznění soustavné kanalizace se předpokládá zachování lokálního čištění u jednotlivých nemovitostí s přepadem do stávajícího dešťového odvodnění, variantní řešení s jímkami na vyvážení nepokládáme u trvale obydlených objektů za vhodné, neboť kompletní odvoz veškeré odpadní vody u objektu s koupelnami a splachovacími záchody je značně nákladný.
Pokud by v době před zprovozněním systematické kanalizace vznikla potřeba výstavby nové nemovitosti, bude nutné řešit odkanalizování v souladu s platnou legislativou, tj. čištění odpadních vod bude řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lipiny 0,0 7 600,0 7 600,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lipiny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva