Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Homole - CZ052.3607.5208.007820 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borovnice

Číslo obce PRVKUK 7820
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007820
Kód obce 576140
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007820.01 Homole 00782 7820

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Homole je místní částí obce Borovnice. Je to malá lokalita, nacházející se jihovýchodně od Borovnice, jižně od silnice III/3167 do Lhot u Potštejna. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 340 – 385m.n.m. Obec leží v povodí potoka Brodec (levostranný přítok Divoké Orlice).
 
Jde o rozptýlenou zástavbu spíše rekreačního charakteru (známý poutní kostel). Obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí. Homole leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Obec leží v povodí potoka Brodec – levostranný přítok Divoké Orlice (dílčí povodí 1 02-01-090).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Borovnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Homole Trvale bydlící - - - 10 10 10 10
Přechodně bydlící - - - 5 5 10 10
Celkem - - - 15 15 20 20

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Borovnice 381 388 382 375 372 375 382 377 390 396 398 402 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Homole - - - 0 15 20 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 1 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,66 1,32 1,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Nemovitosti v obci jsou zásobeny lokálně z místních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V průběhu let 2019 – 2021 je naplánovaná nová investiční výstavba – dokončení vodovodního řadu v obci Borovnice, s čímž souvisí i protažení vodovodního řadu až do místní části Homole, kde budou napojeny vodovodními přípojkami stávající nemovitosti, a zároveň tak dojde k propojení vodovodu na Lhoty u Potštejna.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Přestavlky – HV-1 je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou. Ten bude po dobudování nahrazen vrtem HV-2. Sloužil by i pro obec Homole (dovoz vody cisternami v kombinaci s dodávkami balené vody).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Homole - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Homole - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není žádná kanalizace, odpadní vody jsou sváděny do jímek na vyvážení nebo septiků s podmokem či přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti lokality a rozptylu zástavby se i do výhledu uvažuje s lokální likvidací odpadních vod u jednotlivých nemovitostí . Odkanalizování obce bude řešeno individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U nových rodinných domů a postupně i u stávajících jsou preferovány domovní čistírny odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Homole 2 524,0 0,0 2 524,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Homole - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva