Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rájec - CZ052.3607.5208.007846 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borovnice

Číslo obce PRVKUK 7846
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007846
Kód obce 576140
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007846.01 Rájec 00784 7846

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Rájec se nachází cca 2 km jižně od Přestavlk, na levé straně silnice II/316 z Kostelce do Chocně. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 310,0 – 330,0 m. Východně od obce protéká Pěnivý potok (levostranný přítok potoka Brodec), pod zástavbou obce se nacházejí 2 menší rybníky (Pěnivý – nebo Pěnovatý a Novorájecký).
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci). Obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí. Rájec leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
V obci je středisko živočišné výroby firmy ZOPOS, a.s. Přestavlky s cca 3 zaměstnanci.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Borovnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rájec Trvale bydlící - - - 90 110 120 135
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 100 120 130 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Borovnice 381 388 382 375 372 375 382 377 390 396 398 402 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rájec - - - 90 120 130 145

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 20 20 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 39,20 37,85 36,50 35,15
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,50 26,73 25,97 25,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,70 18,13 17,57 17,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 8,70 8,50 8,30 8,10
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,80 11,80 11,80 11,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který zahrnuje v současné době Borovnici, Přestavlky, Rájec, Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který zahrnuje v současné době Borovnici, Přestavlky, Rájec, Chleny, Chlínky a Vrbici. Vodovod je provozován společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a je v majetku obcí Borovnice, Chleny a Vrbice (majetek je mezi obce členěn podle umístění na jednotlivých katastrech).
 
Zdroj vody:
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je vrt HV-1, situovaný západně od zástavby v Přestavlkách, v údolní nivě potoka
Brodec. Vrt byl 115 m hluboký, ale přes porušenou ocelovou výstroj se postupně zanáší a má nyní hloubku 90m. Jímá spodnoturonskou zvodeň, při menších odběrech má údajně artézský charakter. Voda obsahuje železo, je upravována v přilehlé úpravně a čerpána do sítě.
 
Maximální vydatnost vrtu je uváděna 8 l/s, doporučený odběr dle posudku OHGS z roku 1994 je 5 l/s. Současná výroba je  80-130 m3/den, tj. cca 1,5 l/s. Vrt, ÚV a čerpací stanice jsou umístěny v oploceném území cca 40 x 50 m, které je současně definováno jako I. OPVZ. OPVZ II.st. není stanoveno, je však doporučeno dbát zvýšené pozornosti na úseku obecné ochrany podzemních vod v tzv. infiltrační oblasti jímané spodoturonské zvodně. Výhledově obec uvažuje s vybudováním nového vrtu HV-2 vedle stávajícího vrtu HV-1, po jeho vybudování bude vrt HV-1 zaslepen.
 
Doprava vody, akumulace:
Z akumulace při ÚV je voda čerpána výtlakem PVC DN 225 do vodojemu Chleny 200 m3 – hladina 376,6 m.n. m.
Soustava čerpací stanice – vodojem Chleny vytváří nejnižší tlakové pásmo SV, zásobované zpětně z vodojemu Chleny (funguje jako vodojem za spotřebištěm). Vodojem je z dnešního pohledu umístěn zbytečně vysoko a v nižších částech území by byl tlak až cca 0,8 MPa. Tlaky v nižších částech pásma jsou proto redukovány.
 
V tomto tlakovém pásmu jsou tedy zásobeny Přestavlky, ze kterých pak zásobní řad PVC 160 pokračuje dále přes Borovnici do Rájce, kde v současné době končí.
 
U vodojemu Chleny je čerpací stanice, která čerpá vodu dále přes síť obce Chleny a Chlínky do vodojemu Vrbice 2 x 200 m3, umístěném na terénním vrcholu mezi obcemi Chlínky a Vrbice (kóta hladiny 442,85 m.n.m.). Tento vodojem funguje jako zásobní pro Chleny a Chlínky (vodojem za spotřebištěm) a Vrbice (vodojem před spotřebištěm). Tato část systému představuje střední tlakové pásmo skup. vodovodu.
Na konci zástavby obce Vrbice je ATS, která čerpá vodu do výše položených částí Vrbice, zejména oblasti Draha, tato část t
V lokalitě Vrbice – Chlínky byl původní zemědělský vodovod nahrazen novým vodovodním řadem PE DN 90 a přípojka do zemědělského areálu mezi obcemi Vrbice a Chlínky je zrušena.
 
Vlastní Vrbice je dnes zásobena z tlakového pásma vodovou Vrbice, pro lokalitu Draha je využíván původní vodojem na konci sítě (cca 30m3), u kterého je ATS, zásobující tuto lokalitu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Hlavní řady vodovodu včetně zdrojů a akumulací jsou v místní části Rájec dobudovány. V budoucnu se uvažuje s dostavbou dle potřeb nové zástavby a opravou vodovodní sítě v obci a dále s opatřeními souvisejícími s provozem SV jako celku. Záměrem je také do stávající arm. Komory VDJ 400 m3 osazení hydrovaru pro vodovodní síť obce Vrbice z důvodu zvýšením hydrodynamického tlaku pro celou obec. S tím, že stávající ATS pro lokalitu Draha bude zrušena.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Přestavlky – HV-1 je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj. sloužil by i pro obec Rájec. Po dobudování bude tento vrt nahrazen vrtem HV-2. Nouzové zásobování vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rájec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rájec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Rájec je vybudována dešťová kanalizace, která je svedena pod obcí do melioračního odpadu, který napájí níže situovaný Novorájecký rybník.
 
O kanalizaci nejsou bližší podklady. Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Kanalizaci spravuje obec, majetkově není samostatně evidována.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledu je i nadále uvažováno s individuální likvidací odpadních vod u jednotlivých nemovitostí. Dále je doporučeno zajistit pasportizaci a zhodnocení stávající kanalizace v obci včetně dořešení případných majetkoprávních problémů. U nových rodinných domů a postupně i u stávajících jsou preferovány domovní čistírny odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rájec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rájec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva