Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Byzhradec - CZ052.3607.5213.017264 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Byzhradec

Číslo obce PRVKUK 17264
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.017264
Kód obce 576174
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.017264.01 Byzhradec 01726 17264

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Byzhradec se nachází v centrální části bývalého okresu Rychnov n.K, západ- ně od Solnice a Kvasin v nadmořské výšce cca 290 – 320 m n.m.
Území obce náleží do povodí potoka Chobot a jeho bezejmenného přítoku (č.povodí 1-02-03-033/3), který vtéká do Černíkovického rybníka. Obcí prochází silnice III.tř. propojující Solnici a Trnov.
 
Počet obyvatel celkem : 208
 
Zástavba je situována podél silnice III.tř. a místních komunikací , jedná se o rodinné domky a zemědělské usedlosti. Na severním okraji obce je objekt bytových jednotek. V obci není průmysl, pouze několik drobných živností a provozoven služeb. Některé objekty jsou využity rekreačně.
Do budoucna počítá obec se stagnací počtu obyvatel, eventuelně s mírným nárůstem.
Obec Byzhradec leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Byzhradec Trvale bydlící - - - 208 220 220 220
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 208 220 220 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Byzhradec 191 197 204 210 214 204 208 215 217 220 219 220 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Byzhradec - - - 208 220 220 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 23 24 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 39 39 39 39
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,80 23,27 23,73 24,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,61 7,76 7,90 8,05
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,61 7,76 7,90 8,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 28,50 28,50 28,50 28,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je napojena na vodovodní systém města Dobruška.
Přívodní řad je napojen na vodovod v Houdkovicích a je veden kolem osady Slavinec, která je také současně napojena.
Uvedení vodovodu do provozu v roce 2008.
Na vodovod jsou napojeni všichni obyvatelé obce.
Vodovod je v majetku obce Byzhradec a provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.
Novou výstavbu RD, realizovanou v prolukách, je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování je vhodný vrt V3 v Semechnici, který byl také vybrán jako jeden z vhodných zdrojů k nouzovému zásobování. Jeho kapacita je 3.870 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody, případně s využitím lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda bude mít odpovídající kvalitu.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Byzhradec - - - 198 212 212 212

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Byzhradec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,99 19,44 19,88 20,33
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,88 12,16 12,44 12,72
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Byzhradci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která svoji trasou sleduje komunikaci III.tř., procházející obcí od severu k jihu. Ta je pod obcí a pod rybníkem vyústěna do vodoteče. Obec má povolení k nakládání s vodami - povolení k vypouštění do VT Chobot.
Stokou je odváděna jednak dešťová voda a jednak vyčištěné splašky v domovních čistírnách a také předčištěné splašky ze septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době nebude pro obec této velikosti snadné obstarat dostatek finančních prostředků na výstavbu oddílné kanalizace a stavbu centrální čistírny odpadních vod pod obcí.
Proto je nutné věnovat maximální pozornost stávající kanalizaci, která bude spočívat v pořízení podrobného pasportu kanalizace a zjištění jejího technického stavu včetně všech informací o napojených čistících a předčistících zařízeních.
Dále je nutno věnovat pozornost i stávajícímu předčištění u jednotlivých nemovitostí a dbát o jejich řádný provoz (u septiků vyvážení kalu, u ČOV pravidelné revize).
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
Obec má v ÚPO u výusti kanalizace chráněnou plochu pro vybudování přírodě blízkého způsobu čištění nebo dočištění předčištěných odpadních vod z obce. Tuto plochu doporučujeme v každém případě zachovat a nadále chránit.
V rámci návrhového období nenavrhujeme změnu stávajícícho stavu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Byzhradec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Byzhradec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva