Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Korunka - CZ052.3607.5208.019771 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Čermná nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 19771
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.019771
Kód obce 576191
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.019771.01 Korunka 01977 19771

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Korunka je součástí obce Čermná nad Orlicí a leží v jižní části komplexu obcí na levém břehu Tiché Orlice na silnici III.tř. do Dolního Jelení u železniční trati Borohrádek – Choceň. Tady je také železniční zastávka Čermná n. O.
Korunka leží v zemědělsky intenzivně obdělávané oblasti a tak převládá zástavba převážně rodinných domků a zemědělských usedlostí situovaných v nadmořské výšce cca 270,00 m n.m.
 
Počet obyvatel celkem: 30
 
V místní části Korunka není průmyslová výroba ani žádná významná živnost. Jedná se o malou osadu.
Do budoucna se počítá se setrvalým počtem obyvatel.
Místní část Korunka leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a na hranici Přírodního parku Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Korunka Trvale bydlící - - - 30 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 10 15 15 15
Celkem - - - 40 45 45 45

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Čermná nad Orlicí 1040 1026 1027 1000 1006 996 1001 1002 1018 1016 1035 1041 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Korunka - - - 25 30 30 30

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,70 1,81 1,93 2,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,30 1,39 1,47 1,56
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,30 1,39 1,47 1,56
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,32 0,32 0,32 0,32

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Korunka, místní část Čermné nad Orlicí, je součástí skupinového vodovodu Borohrádek - Čermná jehož provozovatelem je firma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n.K. Vlastníkem vodárenských zařízení je DSO „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku.
Jeho popis je uveden v textové části Malé a Velké Čermné.
Připojení Korunky je z Malé Čermné litinovým řadem DN 80 mm přes lokalitu Sebranice a Rybárna. Do Korunky už vede jen potrubí o profilu 2“.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je při normálních klimatických podmínkách pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Suché období letos a v minulých letech se projevilo negativně na vydatnosti stávajících vodních zdrojů. Byla prvedena jejich regenerace odbornou firmou a bylo doporučeno zajistit v území nový jímací objekt.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně vrtu a navazujících objektů je technicky v uspokojivém stavu a současným potřebám vyhovuje. Kapacita zdrojů je při běžných klimatických poměrech dostačující, v období abnormálního sucha se snižuje vydatnost zrojů.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je pravidelně sledována.
Po regeneraci stávajícího zdroje bylo doporučeno zajistit v rámci prameniště nový jímací objekt. Práce na jeho zajištění budou zahájeny v roce 2019.
Lokalizace nového zdroje ani jeho parametry nejsou v době zpracování aktualizace karty obce známé.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a je možno počítat s rozvojem lokalit k bydlení v obci včetně rozšíření vodovodních řadů. Výhledově nutno počítat s výměnou části potrubí 2“ za větší profil.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Ze současně využívaných zdrojů je vhodný pro nouzové zásobení obyvatel právě vrt VC-1 ve Velké Čermné. Ten patří k  předběžně vytipovaným vodním zdrojům, které jsou pro nouzové zásobení vhodné. Jeho kapacita je 2160 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Korunka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Korunka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Korunka není v současné době vybudována žádná významnější stoka, která by se dala v budoucnu využít, pouze drobná zatrubení povrchových příkopů pro odvádění dešťové vody.
Splaškové vody jsou čištěny v domovních septicích, případně lokálních ČOV nebo shromažďovány v jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro místní část Korunka se nabízí v zásadě 2 možnosti zneškodnění splaškových vod:
1. Vybudování oddílné splaškové kanalizace s centrální čerpací stanicí a doprava odpadních vod do koncové šachty na stávající kanalizaci v Malé Čermné.
2. Ponechat stávající stav lokálního řešení zneškodnění splaškových vod a zlepšení kvality odtékajících vod podpořit finanční dotací na výstavbu lokálních domovních ČOV s vyústění v vyčištěných vod do vodního toku Čermná (Habatka) (IDVT 10171068) ve správě Lesy ČR nebo za předpokladu dodržení ustanovení vyhlášky 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních by mohla být část vyčištěných vod vypopuštěna do vod podzemních.
Při řešení odkanalizování Korunky by bylo možno řešit i odkanalizování místopisné části Rybárna, která je administrativní součástí Malé Čermné.
 
V návrhové části PRVK není zatím s žádnou z výše uvedených možností uvažováno.
Obec se přiklání k řešení odkanalizování dle bodu 1. Realizace je ale závislá na finančních prostředcích.
Až nastane vhodná situace z hlediska možnosti financování, bude upravena karta PRVK v tomto duchu a bude i přesněji specifikována finanční náročnost včetně časových možností.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Korunka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Korunka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva