Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Číčová - CZ052.3607.5208.023531 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Čermná nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 23531
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.023531
Kód obce 576191
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.023531.01 Číčová 02353 23531

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Číčová je součástí obce Čermná nad Orlicí a leží v západní části komplexu obcí na pravém břehu Tiché Orlice vedle komunikace II/317. V obci odbočuje silnice III.tř. do Korunky a dále do Dolního Jelení.
Číčová leží v zemědělsky intenzivně obdělávané oblasti a tak převládá zástavba převážně rodinných domků a zemědělských usedlostí situovaných v nadmořské výšce cca 270,00 m n.m.
 
Počet obyvatel celkem: 70
 
V místní části není průmyslová výroba, pouze nevyužívaný zemědělský závod.
Do budoucna se počítá jen s mírným nárůstem počtu obyvatel v nově navržených malých lokalitách vhodných pro zástavbu rodinnými domky.
Místní část Číčová leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a na hranici Přírodního parku Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Číčová Trvale bydlící - - - 70 80 90 100
Přechodně bydlící - - - 40 44 46 50
Celkem - - - 110 124 136 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Čermná nad Orlicí 1040 1026 1027 1000 1006 996 1001 1002 1018 1016 1035 1041 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Číčová - - - 70 80 90 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 13 14 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 22 24 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 11,20 12,80 14,40 16,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,00 10,29 11,57 12,86
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,00 10,29 11,57 12,86
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,11 2,11 2,11 2,11

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Číčová je součástí skupinového vodovodu Borohrádek - Čermná jehož provozovatelem je firma  AQUA SERVIS, a.s. Rychnov n. K. Vlastníkem vodárenských zařízení je Dobrovolný svazek obcí „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku.
Jeho popis je uveden v textové části Malé a Velké Čermné.
Připojení Číčové je z Velké Čermné řadem z PVC 110 mm přes lokalitu V Ochozech.
Rozvodná a zásobovací potrubí v Číčové jsou plastová i kovová DN 110 mm a 90 mm. Z této části vede také přívod do osady Zbytky s koncovým profilem 2“.
V roce 2016 byla provedena rekonstrukce vodovodních přípojek v osadě Zbytky.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
Suché období letos a v minulých letech se projevilo negativně na vydatnosti stávajících vodních zdrojů. Byla prvedena jejich regenerace odbornou firmou a bylo doporučeno zajistit v území nový jímací objekt.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
Kapacita zdrojů je při běžných klimatických poměrech dostačující, v období abnormálního sucha se snižuje vydatnost zrojů.
Po regeneraci stávajícího zdroje bylo doporučeno zajistit v rámci prameniště nový jímací objekt. Práce na jeho zajištění budou zahájeny v roce 2019.
Lokalizace nového zdroje ani jeho parametry nejsou v době zpracování aktualizace karty obce známé.
Kvalita vody je po úpravě vyhovující.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Ze současně využívaných zdrojů je vhodný pro nouzové zásobení obyvatel právě vrt VC-1 ve Velké Čermné s kapacitou 2.160 m3/den. Ten patří k  předběžně vytipovaným vodním zdrojům, které jsou pro nouzové zásobení vhodné.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Číčová - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Číčová - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Číčová není v současné době vybudována žádná systematická kanalizace, pouze stoka od bytových jednotek bývalého statku do povrchového příkopu, která je ale ve velmi špatném technickém stavu a je nezbytně nutná její rekonstrukce.
Splaškové vody jsou čištěny v domovních septicích a lokálních ČOV nebo shromažďovány v jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Velikost obce a malý počet trvale bydlících obyvatel by v normálním případě nedával žádnou naději na vybudování uceleného stokového systému s čistícím zařízením. Nepředstavuje totiž žádného významného potencionálního producenta znečištění.
Proto v souladu s územním plánem doporučujeme zatím ponechat současný způsob zneškodňování odpadních vod.
Doporučujeme ale v rámci návrhového období zpracovat technicko-ekonomickou studii, ve které budou zhodnoceny všechny možnosti odkanalizování stávající zástavby i rozvojových ploch a podle výsledků studie následně upravit PRVK.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Číčová 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Číčová - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva