Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Černíkovice - CZ052.3607.5213.020206 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černíkovice

Číslo obce PRVKUK 20206
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.020206
Kód obce 576204
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.020206.01 Černíkovice 02020 20206

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Černíkovíce leží východně od Solnice v nadmořské výšce 300,0 – 320,0 m. Obcí protéká řeka Bělá a prochází několik silnic III. třídy.
Součástí Černíkovic je místní část Domašín.
  
Zástavba je soustředěná , venkovského charakteru – převážně rodinné domky. Obcí protéká řeka Bělá (dílčí povodí 1-02-01-064) , malá část podél silnice Černíkovice – Voděrady patří do povodí Olešnického potoka (dílčí povodí 1-02-01- 085). V obci je škola a domov pro seniory s kapacitou cca 7 bytů.
Jediným větším podnikem v obci je firma H+H, v.o.s., zabývající se pěstitelskou činností s cca 25 pracovníky, obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí (Rychnov, Solnice, Dobruška).
 
Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce, s výstavbou charakteru RD převážně na volných stavebních místech v intravilánu obce.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída , vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.
Poznámka: uváděný počet obyvatel vychází z podkladů ČSÚ ze sčítání 2001. Dle sdělení obecního úřadu došlo v mezidobí o snížení počtu obyvatel o 105 v důsledku přestěhování ústavu sociální péče. Zpracovatel PRVK si této skutečnosti je vědom, statistické údaje v PRVK však ponechal pro původní počet obyvatel, neboť opravou by došlo k diferencím v dalších vzájemných vazbách jednotlivých tabulek.
Při návrhu konkrétních akcí v Černíkovicích nutno výchozí počty obyvatel upřesnit dle připomínky OÚ.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán obce 2011
Informace od provozovatele vodovodu AquaServis a.s.
Informace od starostky obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černíkovice Trvale bydlící - - - 610 610 610 610
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 690 690 690 690

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Černíkovice 682 709 706 710 723 740 748 757 768 783 784 808 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černíkovice - - - 586 586 586 586

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 96 96 96 96
Maximální potřeba vody m3/den - - - 163 163 163 163
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 49,28 49,28 49,28 49,28
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 58,31 58,31 58,31 58,31
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 49,34 49,34 49,34 49,34
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,69 4,69 4,69 4,69
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 24,14 24,14 24,14 24,14

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou.
Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno (uzávěr vodovodu je na propojovacím řadu u vodojemu dolního tlakového pásma Rychnov – Sibiř).
Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady, Třebešov, Libel, Slemeno, Synkov a severní část města Rychnov n. Kn.
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Z pramniště Ještětice se voda čerpá výtlakem DN 300  do vodojemu Solnice 3 x 500 m3 (368,7 / 372,5). Souběžně s výtlakem vede z vodojemu zásobní řad DN 200 na Ještětice, který dále pokračuje v profilu DN 100 do vodojemu Bílý Újezd (50 m3 – 352,0 / 355,0) a samostatně v profilu DN 150 (PVC) do Hrošky. U vodojemu Bílý Újezd je ATS, která čerpá vodu dále na Masty.
 
Z vodojemu pokračuje zásobní řad DN 300, který se dále větví na řady
- DN 250 (dále 200) směrem do Kvasin a do čerpací stanice Kvasiny. Z této čerpací stanice se čerpá voda dále do vodojemu Hraštice (2 x 100 m3 – 457,0 / 459,7). Z výtlaku na vodojem je přes redukci tlaku zásobena koncová část Kvasin a dále Hraštice a Skuhrov, zásobním řadem z vodojemu Hraštice pak obce Brocná a Svinná.
 
- DN 300 (dále 250), který vede přes Solnici směrem na Rychnov nad Kněžnou. V Lipovce je z tohoto řadu odbočka DN 150, vedoucí přes Lipovku na Domašín, Černíkovice, Třebešov, Libel, Slemeno, Synkov a Lično, z tohoto řadu pak za Lipovkou ještě odbočuje řad DN 100 pro Lokot a Karolin a řad DN 80 pro Litohrady. Za Černíkovicemi ve směru na Lično je redukce tlaku. Oblast kolem vrtu RK-2 v Malé Lipovce je již hodnocena jako součást rychnovské části vodovodní skupiny.
 
Vlastní Černíkovice jsou napojeny jednak na odbočující řad DN 150 vedoucí přes Lipovku na Domašín, Černíkovice a Lično, z tohoto řadu pak pod Lipovkou ještě odbočuje řad DN 100 pro Lokot a Karolin a DN 80 pro Litohrady. Druhé napojení bylo provedeno přímo ze Solnice v roce 2007 řadem DN 150.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující.
Pro oblast Černíkovic PRVK po konzultaci s provozovatelem předpokládá zajišťování běžných oprav vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
- vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty. Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
- dodávka vody z horního pásma RK, možnost pokrytí až 100 % potřeby-je ve zkušebním provozu
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov – zdroj NZV vrt RK-1A nebo RK3 (dovozová vzdálenost cca 8 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových , řídce osídlených částech zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černíkovice - - - 364 364 580 580

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Černíkovice - - - 0 0 580 580

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 60,72 60,72 60,72 60,72
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 37,99 37,99 37,99 37,99
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má poměrně rozsáhlou síť veřejné jednotné kanalizace, vyústěnou na 7 místech do recipientu.Vyústi V1 a V2 jsou zaústěny do místních vodotečí (přítoky Olešnického potoka), vyústi V3-V7 do řeky Bělé.
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Černíkovice.
Kanalizace má zpracovaný kanalizační řád (1999 – firma Veselý Choceň) a vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace, vydané OkÚ-RŽP Rychnov n. Kněžnou dne 2.2.2000.
Podle údajů kanalizačního řádu je v obci 76 přípojek, celková délka kanalizace činí 3374 m. V obci nejsou produkovány žádné průmyslové odpadní vody.
Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí a to převážně septiky, jeden objekt má domovní ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k tomu, že se jedná o obec s více než 500 obyvateli uvažuje PRVK s výstavbou kanalizace a ČOV. Obec Černíkovice bude výhledově odkanalizována novou oddílnou splaškovou knalizací. Tato kanalizace bude zakončena na ČOV s vypouštěním přečištěných odpadních vod do řeky Bělé. Do ČOV budou přivedeny k likvidaci také splaškové odpadní vody z místní části Domašín.
Gravitační kanalizační stoky po obci budou plastové DN 250 délky cca 7,05 km.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černíkovice 0,0 42 375,0 42 375,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Černíkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva