Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Domašín - CZ052.3607.5213.020214 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černíkovice

Číslo obce PRVKUK 20214
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.020214
Kód obce 576204
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.020214.01 Domašín 02021 20214

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Domašín – místní část obce Černíkovice, leží jihovýchodně (cca 1 km) od Černíkovic v nadmořské výšce 325,0 – 350,0 m n.m.
 
Zástavba je středně rozptýlená, venkovského charakteru – převážně rodinné domky. Obec leží v povodí řeky Bělé (1-02-01-064), přímo v ní není žádná vodoteč (bezejmenný meliorační odpad začíná západně od obce). V obci není větší firma, obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí (Rychnov, Solnice, Dobruška).
Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost, event. mírný pokles počtu obyvatel.
 
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán obce 2011
Informace od provozovatele vodovodu AquaServis a.s.
Informace od starostky obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Domašín Trvale bydlící - - - 150 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 170 170 170 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Černíkovice 682 709 706 710 723 740 748 757 768 783 784 808 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Domašín - - - 159 159 169 169

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 29 29 29 29
Maximální potřeba vody m3/den - - - 49 49 49 49
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,37 13,65 13,93 14,21
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,87 15,18 15,49 15,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,06 14,35 14,64 14,94
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,16 0,16 0,17 0,17
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,55 6,55 6,55 6,55

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno.
Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, tj. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady, Třebešov, Libel, Slemeno, Synkov a severní část města Rychnov n. Kn.
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a,s, Rychnov nad Kněžnou.
Podrobnější popis vodovodu je uveden v kartě PRVK Černíkovice.
 
Vlastní Domašín je napojen z řadu DN 250, který vede ze Solnice směrem na Rychnov nad Kněžnou. V Lipovce je z tohoto řadu odbočka DN 150, vedoucí přes Lipovku na Litohrady a Domašín, tato větev vodovodu pak pokračuje dále na Černíkovice a Lično. Dále je napojen řadem DN 150 ze Solnice přes Černíkovice.
 
Nedostatečná kapacita přívodního řadu do obce byla vyřešena výstavbou nového propojení mezi Solnicí a Černíkovicemi v profilu DN 150 a délce 2200 m, které zajišťuje větší část dodávky do Černíkovic a Lična a zmenšuje průtoky ve větvi z Lipovky do Domašína. Touto investicí se zlepšily provozní podmínky (tlak v síti), stabilita zásobení v oblasti Černíkovice, Lično, Domašín a je umožněn další rozvoj vodovodní skupiny Císařská Studánka ve směru na Třebešov, Libel a Synkov – Slemeno.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující.
Pro oblast Domašína PRVK po konzultaci s provozovatelem předpokládá zajišťování běžných oprav vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
- vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty. Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
- nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
- dodávka vody z horního pásma RK, možnost pokrytí až 100 % potřeby-je ve zkušebním provozu
- nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov – zdroj NZV vrt RK-1A nebo RK3 (dovozová vzdálenost cca 8 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových, řídce osídlených částech zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Domašín - - - 0 170 170 170

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Domašín - - - 0 170 170 170

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,94 14,94 14,94 14,94
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,35 9,35 9,35 9,35
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je veřejná jednotná kanalizace, vyústěná západně od Domašína do melioračního odpadu (koncová část Třebešovského potoka, který vede dále přes obec Třebešov a pod ní ústí z levé strany do řeky Bělé – dílčí povodí 1-02-01-064).
Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Černíkovice.
Kanalizace má zpracovaný kanalizační řád a vodohospodářské povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace, vydané OkÚ-RŽP Rychnov n. Kněžnou dne 2.2.2000 .
Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí, a to převážně septiky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obcu bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace zakončená čerpací stanicí s výtlakem odpadních vod do obce Černíkovice. Gravitační kanalizační stoky budou plastové DN 250, délky 2,8 km, výtlak bude DN 80 délky 1,3 km.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Domašín 0,0 16 806,0 16 806,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Domašín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva