Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rašín - CZ052.3604.5204.139459 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rašín

Číslo obce PRVKUK 139459
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.139459
Kód obce 549274
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.139459.01 Rašín 13945 139459

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rašín leží na jihovýchodní hranici bývalého okresu Jičín 4 km jihovýchodně od města Hořice v nadmořských výškách 282 – 288 m n.m.  Při železniční trati Turnov - Hradec Králové. Reliéf okolní krajiny je velmi mírně zvlněný s kvalitní zemědělskou půdou. Obec má 64 trvale bydlících obyvatel v 23 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 9 objektů určených pro individuální rekreaci cca 27 obyvatel. Obcí neprotéká žádná vodoteč.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Sběrný formulář obce "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán 2006
Situace návrhu vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašín Trvale bydlící - - - 100 100 110 110
Přechodně bydlící - - - 27 27 27 27
Celkem - - - 127 127 137 137

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rašín 69 78 83 81 81 82 87 86 93 98 97 98 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašín - - - 0 0 0 137

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 9 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 5 11 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 4,57 9,13 13,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 4,57 9,13 13,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Rašín nemá v součastné době vybudován žádný systém veřejného vodovodu. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně, pomocí domovních studní. Se zásobami vody ve studních nejsou v součastné době žádné výrazné problémy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro obec Rašín je navrženo napojení na skupinový vodovod Třebovětice - Jeřice, který je napojený na skupinový vodovod Boháňka. Z čerpací stanice je voda čerpána výtlačným řádem do vodojemu Cerekvice nad Bystřicí 2 x 80m3, minimální hladina 316m n.m. Část vytlačeného řádu slouží jako zásobovací, neboť z něj odbočuje zásobovací řád, který přivádí vodu do obce Jeřice.
Součástí návrhu vodovodu pro obec Rašín bude i navržení akumulace cca 10m3 a posilovací čerpací stanice Qč do 2,0 l/s. Navržený vodovod je předpokládán v dimenzi DN80 a celkové délce cca 2,3km.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rašín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,38 10,34 11,30 12,26
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,87 6,47 7,07 7,67
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace je vedena jako jednotná, obec má povolení k vypouštění odpadních vod z jedné vyústi do vodního toku Bystřice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod, septiky se zemním filtrem a nebo bezodtoké jímky.  U stávajících septiků doporučujeme doplnit další stupeň filtrace - zemní filtr či biologický filtr.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rašín 7 145,0 0,0 7 145,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rašín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva