Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Častolovické Horky - CZ052.3607.5208.023345 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Čestice

Číslo obce PRVKUK 23345
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.023345
Kód obce 576221
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.023345.01 Častolovické Horky 02334 23345

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Častolovické Horky jsou malou enklávou obce Čestice, ležící cca 1 km od obce na levém břehu Divoké Orlice. Zástavba dnes převážně slouží k individuelní rekreaci a nachází se v nadmořské výšce cca 260,0 m n.m.
Častolovické Horky jsou místní části obce Čestice.
Hlavní funkce obce je v současné době individuelní rekreace.
PRVK předpokládá do výhledu mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
Pod obcí protéká Divoká Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-084). Podél toku Divoké Orlice se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázejícími původní meandry toku.
Údolní niva řeky je v této části vyhlášena jako přírodní park Orlice.
Častolovické Horky leží v oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV Východočeská křída).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Častolovické Horky Trvale bydlící - - - 16 20 22 25
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 16 20 22 25

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Čestice 565 570 565 569 571 582 572 567 592 597 611 608 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Častolovické Horky - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obyvatelé místní části Častolovické Horky jsou zásobováni individuelně z domovních studní.
Na konci Čestic směrem k Častolovickým Horkám je na vodovodu pro veřejnou potřebu Čestice vybudován odběrný stojan, odkud si zájemci z řad obyvatel této místní části berou. v případě nedostatku vody ve vlastních studních, do nádob pitnou vodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zpracovatel PRVK se po konzultaci s obcí vzhledem k velikosti místní části a její odlehlosti od Čestic přiklání k variantě ponechat v návrhovém období dosavadní stav individuelního zásobení pro jednotlivé objekty.
Technicky je možné napojení na vodovod Čestice (cca 1 km), ekonomicky je však tato varianta reálná pouze při výraznějším urbanistickém rozvoji lokality (rozsáhlejší výstavba RD nebo větších rekreačních objektů).
V návrhovém období se v místní části neuvažuje s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení připadá v úvahu dovoz pitné vody z SV Častolovice - zdroj V-3 (v prvé fázi z vodovodu Čestice - vzdálenost cca 1 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Častolovické Horky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Častolovické Horky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Častolovické Horky nemají kanalizaci (pouze dílčí úseky dešťového odvodnění) a je zde lokální čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (převážně septiky s přepadem do povrchového odtoku nebo podmoku, u starší zástavby jsou i bezodtoké jímky).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Zpracovatel PRVK po konzultaci s obcí uvažuje pro návrhové období ponechání dnešního systému, tj. lokálního čištění odp. vod pro jednotlivé nemovitosti.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
V návrhovém období se v obci neuvažuje výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Častolovické Horky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Častolovické Horky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva