Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čestice - CZ052.3607.5208.023353 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Čestice

Číslo obce PRVKUK 23353
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.023353
Kód obce 576221
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.023353.01 Čestice 02335 23353

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Čestice se nachází v poměrně intenzivně urbanizované oblasti, obklopující silnici I/11, v prostoru kde odbočuje silnice I/36 ve směru na Borohrádek a Holice a na druhou stranu III/3209 směr Olešnice, Lično.
K obci patří místní část Častolovické Horky.
Zástavba města leží v nadmořské výšce cca 260,0 m n. m..
Po jižním okraji obce protéká Divoká Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-087). Přes obec dále protéká náhon Alba - dílčí povodí 1-02-01-086/1 - který odbočuje v Častolovicích z Bělé, vede přes Čestice dále na Týniště, kde je i propojen s Orlicí a pokračuje dále do Dědiny v Třebechovicích.
Přes obec protéká i Olešnický potok (povodí od křížení s náhonem Alba po zaústění do Divoké Orlice 1-02-01-086/2).
Pás pozemků (převážně louky a rozptýlená lužní zeleň) podél Orlice je od roku 1996 vyhlášen jako přírodní park Orlice, tok Orlice zde tvoří regionální biokoridor.
Okolí Orlice je současně inundační oblastí, rozvoj obce se proto soustředil spíše směrem severním.
Zástavba je soustředěná, odpovídající velikostní kategorii obce (kombinace rodinných domků a několika bytových domů v centru obce). V obci je několik provozoven drobné výroby, na jižním okraji obce je zemědělský areál (ŽV).
Obec uvažuje s nárůstem počtu obyvatel, v lokalitě "Za Humny" by mělo bydlet až cca 300 obyvatel.
Čestice leží na hranici  oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Projekt "Splašková kanalizace Čestice + Olešnice" (IKKO HK, 2013 - 2016)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čestice Trvale bydlící - - - 561 610 720 850
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 561 610 720 850

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Čestice 565 570 565 569 571 582 572 567 592 597 611 608 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čestice - - - 503 610 720 850

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 73 89 106 123
Maximální potřeba vody m3/den - - - 124 135 146 157
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 72,70 89,42 106,13 122,85
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,34 29,94 35,53 41,13
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,34 18,87 22,39 25,92
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,00 11,07 13,14 15,21
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 59,80 59,80 59,80 59,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Čestice jsou dnes již z větší části zásobeny ze skupinového vodovodu, který zásobuje Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice. Vodovod má v majetku Dobrovolný svazek obcí "Obecní voda" se sídlem v Častolovicích, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroj vody pro vodovod
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je nový vrt v Častolovicích, vybudovaný v rámci rekonstrukce úpravny vody Častolovice v roce 2014. Voda obsahuje zvýšený obsah železa, je proto upravována v rekonstruované úpravně přilehlé k vrtu (rekonstrukce 2014), kde se provádí i hygienické zabezpečení.
Ochrana vrtu je řešena oploceným OP I. stupně, kde je umístěna i úpravna vody, nadstandardní ochrana zdroje v širších pásmech není údajně, s ohledem na hloubku jímaného horizontu, nutná.
 
Popis technologie úpravy vody
V rámci rekonstrukce byly vybudovány 2 linky 2 x 10 l/s, voda z vrtu se provzdušní, projde reakční nádrží, tlakovými filtry, nachloruje se a čerpe do vodojemu. Odpadní voda z praní filtrů se shromáždí v nádrži, nechá usadit a supernatant se vrací do výroby, kal se periodicky odváží. Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody po úpravě a hygienickém zabezpečení je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Dodávka vody
Dodávka vody ve skupině je ve dvou tlakových pásmech.
Nižší tlakové pásmo SV vodovodu je ovládáno zemním vodojemem Paseky (v některých podkladech též Strýc), do kterého se čerpá vody z úpravny u vrtu. Vodojem má kubaturu 2 x 650 + 1 x 100 m3 a kóty hladin 319,4 / 323,19. Z tohoto pásma jsou zásobovány Častolovice, Hřibiny, Hoděčín a Čestice.
Před Olešnicí odbočuje ze zásobního řadu DN 200 přes vodoměrnou šachtu samostatná větev do Čestic DN 150 (PVC), před obcí DN 100 (PVC), která se v vede dále přes trať ČD a silnici I/11 do Čestic.
Na konci Čestic směrem k Častolovickým Horkám je vybudován odběrný stojan, odkud si zájemci z řad obyvatel této místní části berou do nádob pitnou vodu.
Vyšší tlakové pásmo je napojeno na ATS, která je umístěná v armaturní komoře vodojemu Paseky. Z ATS je veden řad DN 100 do Pasek, tento řad pak pokračuje dále přes Hřibiny a Malou Ledskou až do Velké Ledské. Podrobnosti viz karta obce Hřibiny - Ledská (netýká se Čestic).
 
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se po konzultaci s provozovatelem vodovodu pro Čestice předpokládá pouze
dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby a dílčí opravy dle zhodnocení stavu sítě.
Rozvoj vodovodu v Česticích bude spočívat v rozšiřování vodovodní sítě v návaznosti na rozvoje zástavby obce.
Jedná se zejména o lokalitu "Za Humny", jižně od zástavby podél silnixce I/11. V této lokalitě by v několika etapách mělo bydlet cca 300 obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nový vrt Častolovice je vzhledem ke svým hydrogeologickým předpokladům považován za klíčový zdroj náhradního zásobení v celé oblasti Častolovice, Čestice, Týniště.
Nouzové zásobení obyvatel v Česticích se proto předpokládá z vodovodního systému, s případným omezením tlaku a množství dodávané vody nebo dovozem z odběrného místa.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čestice - - - 500 610 720 850

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čestice - - - 0 610 720 850

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,50 21,58 25,67 29,75
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,00 37,00 44,00 51,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Česticích je dle podkladů obce nesoustavná síť dešťové kanalizace, zaústěná do povrchových vodotečí. O kanalizaci není podrobnější dokumentace.
V roce 2017 - 2018 byla ukončena projektová příprava stavby systematické oddílné splaškové kanalizace pro obce Čestice, Olešnice a Hoděčín.  Z důvodu zvýšení množství odpadních vod je zároveň i prováděna intenzifikace ČOV Častolovice, kam jsou splaškové vody dopravovány.
Parametry kanalizace:
Ze studijně zpracovaných variant byla vybrána varianta podtlakové kanalizace. Z dostupných možností byl vybrán podtlakový systém firmy ISEKI VACUUM (Velká Británie). Podtlakové stanice se sběrným tankem je umístěna v Česticích vedle bývalé prodejny.
Celková délka všech podtlakových řadů je 10,7 km, délka výtlačného potrubí do ČOV Častolovice je 2,2 km.
DN potrubí je 100, 125, 150, 200 mm.
Součástí systému kanalizace je i monitorovací kabel, kterým jsou do podtlakové stanice hlášeny poruchy na všech podtlakových ventilech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po dokončení podtlakové oddílné splaškové kanalizace a intenzifikaci ČOV Častolovice v roce 2019 budou na splaškovou kanalizaci v Česticích napojeni, až na drobné výjimky, všichni obyvatelé obce Čestice.
Rozvoj kanalizace bude spočívat v rozšiřování kanalizační sítě v návaznosti na rozvoj zástavby obce a kapacitu ČOV v Častolovicích.
Jedná se zejména o lokalitu "Za Humny", jižně od zástavby podél silnice I/11. V této lokalitě by v několika etapách mělo bydlet až 300 obyvatel.
Splaškové vody z této lokality budou podchyceny gravitačním stokovým systémem a z centrální čerpací stanice budou splaškové vody dopravovány do koncové šachty podtlakové kanalizace.
Samozřejmostí je průběžná údržba technologie podtlakové stanice a všech ventilů podtlakové kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čestice 8 600,0 180 300,0 188 900,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čestice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva