Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Butoves - CZ052.3604.5207.171760 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Butoves

Číslo obce PRVKUK 171760
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.171760
Kód obce 549282
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.171760.01 Butoves 17176 171760

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Butoves leží ve střední části bývalého okresu Jičín 6 km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 259 – 265 m n.m. Obec má 294 trvale bydlících obyvatel v 59 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 16 objektů určených k individuální rekreaci cca 48 obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce
Informace od provozovatele vodovodu VOS a.s. Jičín
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Butoves Trvale bydlící - - - 280 287 300 310
Přechodně bydlící - - - 30 30 35 35
Celkem - - - 310 317 335 345

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Butoves 225 244 239 248 254 272 280 293 294 281 285 280 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Butoves - - - 251 305 330 355

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 20 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 29 29 29
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,40 20,40 20,40 20,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,80 19,80 19,80 19,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,01 18,01 18,01 18,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,79 1,79 1,79 1,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,60 0,60 0,60 0,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V celé obci Butoves je vybudován veřejný vodovod, jenž je součástí skupinového vodovodu Lužany. Do obce je voda přivedena 0,46 km dlouhým přívodním řadem napojeným z obce Tuř.  Po obci je voda rozvedena pomocí 2,25 rozvodných řadů.
Jako zdroj vody pro skupinový vodovod Lužany slouží vrt L1 vydatnosti 5 l/s na katastrální území obce Lužany. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu Lužany odkud je dále gravitačně rozváděna.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

S rozvojem vodovodu se nepočítá, leda by vznikla nová lokalita pro bydlení, byl by tam vybudován i vodovod.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Lužany je zásoben pouze z jednoho zdroje, není možné při jeho vyřazení vodovod nadále provozovat. Obyvatelé budou v tomto případě zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobých problémech je možno provozovat vodovod s vodou užitkovou a zásobování doplnit vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Butoves - - - 290 305 330 355

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Butoves - - - 290 305 330 355

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,60 40,40 45,20 50,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Butoves je vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Dále je v obci vybudována dešťová kanalizace. Většina domů je připojena na splaškovou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí centrální ČOV ve správě obce Butoves.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je kanalizační systém vybudován. V budoucnu bude probíhat pouze údržba stávající kanalizace a případné napojení výhledových lokalit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Butoves 2 500,9 29 920,0 32 420,9

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Butoves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva