Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Doudleby nad Orlicí - CZ052.3607.5208.031429 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Doudleby nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 31429
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.031429
Kód obce 576301
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.031429.01 Doudleby nad Orlicí 03142 31429

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Městys Doudleby nad Orlicí se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou na komunikaci I/11 mezi městy Kostelec n.O. a Vamberk.
Doudleby nad Orlicí jsou významné sídlo pro svoji polohu na exponované linii koncentrace osídlení podorlického regionu. Mají automobilové i vlakové spojení s vazbou na okolní města. Ceněna je také rozmanitost přírodního prostředí.
Městys má založenu zonaci městského typu s členěním na území průmyslové výroby, drobné výroby a služeb, bydlení venkovského typu, bydlení městského typu „v zahradě“, oblasti zeleně a komunikační systémy.
V současné době je jediným významnějším zařízením provoz firmy Charvát – výroba lepenek s cca 50 zaměstnanci a provozovna Svíčkáren s 5 zaměstnanci. Dále je možno zmínit i firmu Martin Hovorka – lana – řetězy s cca 10 zaměstnanci a firmu JSL s.r.o.a firmu Jast s.r.o.též s cca 10 zaměstnanci a obchodní společnost PANAS. Zbytek tvoří drobní podnikatelé v oblasti řemesel a služeb. Ze zemědělské oblasti je tu areál bývalého Agrochemického podniku, ve kterém jsou dnes menší (např. Agropodnik Orlice a.s.), ale i drobní podnikatelé.
Komunikačně jsou Doudleby nad Orlicí napojeny komunikací I/11 Hradec Králové – Vamberk s navazující sítí komunikací III.tř a místních komunikací. Obec je také zastávkou na trati ČD č. 020 z Hradce Králové do Letohradu s odbočnou tratí do Rokytnice v Orlických horách.
Zástavba bytových domů a rodinných domků, provozoven a rekreačních objektů se nachází v průměrné nadmořské výšce cca 280,00 m.
Městys leží v povodí Divoké Orlice a drobných přítoků – největší z nich je říčka Zdobnice, číslo povodí 1-02-01-050.Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá návrh územního plánu spíše s mírným nárůstem na přibližný počet blížící se 2000 obyvatel v roce 2015 (včetně Vyhnánova).
Městys Doudleby nad Orlicí leží v chráněné krajinné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád
Projekt "Městys Doudleby - splašková kanalizace" (IKKO HK s.r.o., XII/2017)
Informace provozovatele vodovodu
Informace městyse

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doudleby nad Orlicí Trvale bydlící - - - 1 640 1 650 1 668 1 668
Přechodně bydlící - - - 71 65 68 70
Celkem - - - 1 711 1 715 1 736 1 738

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doudleby nad Orlicí 1898 1880 1876 1869 1876 1856 1855 1839 1818 1791 1789 1769 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doudleby nad Orlicí - - - 1 333 1 350 1 400 1 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 225 234 243 253
Maximální potřeba vody m3/den - - - 382 398 414 430
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 224,69 234,07 243,46 252,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 159,37 166,03 172,68 179,34
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 125,92 131,18 136,44 141,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 33,45 34,85 36,24 37,64
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 65,31 65,31 65,31 65,31

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Původně měl městys vybudovanou vodovodní síť pouze v jižní části, na levém břehu Orlice, a to zásluhou závodu Perla. Zdroje tvořily zářezy ve svahu jižně od areálu závodu s vydatností 4 – 5 l/s. V místě byl i malý zemní vodojem o obsahu 50 m3 s kótou dna 307,2 m n.m. Mimo to byl ještě proveden vrt u stadionu s vydatností 20 l/s, ale s vodou nevhodnou pro zásobování bez úpravy. Přímo do sítě pro posílení zejména tlakových poměrů se čerpalo cca 3 l/s.
 
Byla realizována investiční akce „Skupinový vodovod Potštejn – Záměl – Doudleby. Zdrojem vody je vrt P-1, provedený v roce 1972. Jeho vydatnost je 20 l/s a voda je upravována v úpravně vody, kde se odstraňuje železo. Vlastníkem i provozovatelem je obec Potštejn. Vlastníkem přívodního řadu je městys Doudleby nad Orlicí.
 
Upravená voda je čerpána do vodojemu 2 x 400 m3 (356,40/360,05) nad Potštejnem a z něj je veden zásobovací řad pro Potštejn, s odbočkou po redukci pro Záměl s pokračováním profilem PVC 225 do Doudleb. V armaturní komoře s vodoměrem je i redukční ventil pro úpravu tlaku pro Záměl. Do tohoto tlakového pásma náleží také městys Doudleby nad Orlicí.
Trasa je vedena nad vodojemem Perly a v západní části obce se napojuje na rozvodnou vodovodní síť. Zároveň bylo provedeno prodloužení přívodu přes Orlici do severní části obce, kde předtím sloužily k zásobování obyvatel pouze domovní studny. Po doplnění některých rozvodných řadů lze konstatovat, že převážná část zástavby je napojena na vodovod nebo je umožněno se na systém napojit.
 
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná.
 
V současnosti jsou v rámci stávajícího ochranného pásma v Potštejně vybudovány 2 průzkumné vrty PO 1A a PO 1B, které se legalizují a je zpracována projektová dokumentace na jejich připojení na ÚV náhradou za vrt stávající, který je na konci své životnosti. Kvalita vody z nových vrtů je stejná, proto bude stávající úpravna vody využita bez jakýchkoliv změn a úprav.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodárenské zařízení, které je v Doudlebech nad Orlicí provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující.
Už v době výstavby skupinového vodovodu se uvažovalo o zřízení nového vodojemu 2 x 400 m3 jižně od Vyhnánova na kótě 330/335, který by stanovoval tlakové poměry ve vodovodní síti v Doudlebách nad Orlicí. Tato myšlenka trvá i nadále a je nutno s výstavbou vodojemu nadále počítat.
Jsme toho názoru, že pořízení takového vodojemu by tlakovým poměrům v Doudlebách nad Orlicí určitě prospělo, pouze se domníváme, že není potřeba tak velká akumulace, protože akumulace ve vodojemu Potštejn je dostatečná. Postačil by vodojem 2 x 200 m3, což by představovalo asi 60 % denní max. potřeby.
 
Kapacita vodovodu umožňuje rozvoj lokality dle úvah městyse a potřeb jeho obyvatel.
 
V prostoru u hřiště je v Doudlebách nad Orlicí vybudován stávající vrt D 4 s dostatečnou vydatností (vybudování 1985, hloubka 180 m, vydatnost cca 20 l/s). Voda ale obsahuje železo v nadnormových hodnotách, resp. obsah železa ve vodě silně kolísá.
Městys uvažuje s jeho využitím a po úpravě vody část městyse zásobovat z tohoto zdroje. Pro jeho uvedení do provozu bude nutno provést kamerovou prohlídku a zjistit jeho technický stav. Následně zpracovat projekt úpravny vody a čerpací stanice včetně napojení na rozvodnou síť městyse. Předpokládá se, že tyto práce budou provedeny v horizontu následujících 5 let. Do tabulky investic jsou zahrnuty odhadované částky.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nejbližší možný vhodný zdroj pro tyto účely je vrt P-1 v Potštejně.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doudleby nad Orlicí - - - 1 534 1 584 1 668 1 668

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doudleby nad Orlicí - - - 0 500 1 660 1 660

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 152,19 156,62 161,05 165,48
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 92,04 94,72 97,40 100,08
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 8,66 9,09 9,53 9,96
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 3,46 4,07 4,69 5,30

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Doudlebách nad Orlicí v současné době není ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu pouze několik dílčích systémů jednotné kanalizace, odvádějící dešťové vody a předčištěné splašky prostřednictvím několika výustních objektů do Divoké Orlice. Lze pouze odhadnout, že počet napojených obyvatel je asi 800.
Někdejší velký podnik v obci – Perla měl vlastní čistírnu odpadních vod v areálu závodu s odtokem vyčištěné vody do Orlice.
Zneškodnění splašků je víceméně individuální v septicích, v lepším případě v malých domovních čistírnách. U objektů v okrajových částech obce jsou splašky také shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.
V současné době je zpracována realizační projektová dokumentace na stavbu oddílné splaškové gravitační kanalizace, která bude všechny odpadní vody z Doudleb nad Orlicí dopravovat na stávající ČOV do Vamberka, která má dostatečnou kapacitu pro jejich vyčištění.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 2019 bude zahájena stavba oddílné splaškové kanalizace v Doudlebách nad Orlicí s dopravou splaškových vod na ČOV do Vamberka.
Gravitační oddílná kanalizace bude mít délku 9,2 km, výtlačné potrubí 3,2 km. Na kanalizaci je navrženo celkem 7 čerpacích šachet.
Po dokončební stavby v roce 2021 budou kompletně všechny splaškové vody z Doudleb nad Orlicí čištěny na ČOV.
Do doby zpravoznění této kanalizace budou všichni producenti čistit odpadní vody stejným způsobem jako doposud s maximálním zřetelem na účinnost čistícího zařízení.
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Doudleby nad Orlicí 13 050,0 139 400,0 152 450,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Doudleby nad Orlicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva