Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vyhnánov - CZ052.3607.5208.031445 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Doudleby nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 31445
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.031445
Kód obce 576301
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.031445.01 Vyhnánov 03144 31445

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Vyhnánov je místní částí městyse Doudleby nad Orlicí, která se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou na komunikaci I/11 mezi městy Kostelec n. O. a Vamberk. Zástavba je v současné době prakticky propojena podél komunikace III.tř. Doudleby nad Orlicí – Záměl, částečně podél komunikace Doudleby  nad Orlicí – Suchá Rybná a nachází se na jižní části zástavby městyse.
Doudleby nad Orlicí jsou významné sídlo pro svoji polohu na exponované linii koncentrace osídlení podorlického regionu. Mají automobilové i vlakové spojení s vazbou na okolní města. Ceněna je také rozmanitost přírodního prostředí.
Obecně platí, co bylo uvedeno o Doudlebách nad Orlicí. Převládá zde zástavba venkovského typu s rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi v nadmořské výšce cca 290 m.
 
Místní část leží v povodí Divoké Orlice a drobných přítoků, číslo povodí 1-02-01-050.
 
Počet obyvatel celkem : 208
 
Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá návrh územního plánu Doudleb  nad Orlicí spíše s mírným nárůstem na přibližný počet blížící se 2000 obyvatel v roce 2015 (včetně Vyhnánova).
Městys Doudleby nad Orlicí a tedy i Vyhnánov, leží v chráněné krajinné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád
Projekt "Městys Doudleby - splašková kanalizace" (IKKO HK s.r.o., XII/2017)
Informace městyse

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vyhnánov Trvale bydlící - - - 198 200 202 202
Přechodně bydlící - - - 25 27 28 26
Celkem - - - 223 227 230 228

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doudleby nad Orlicí 1898 1880 1876 1869 1876 1856 1855 1839 1818 1791 1789 1769 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vyhnánov - - - 120 120 120 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 25 25 25
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 42 42 42
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,90 24,90 24,90 24,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,71 17,71 17,71 17,71
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,99 13,99 13,99 13,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,72 3,72 3,72 3,72
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,26 7,26 7,26 7,26

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Zásobování Vyhnánova je plnohodnotné od doby realizace investiční akce „Skupinový vodovod Potštejn – Záměl – Doudleby“. Zdrojem vody je vrt P-1, provedený v roce 1972. Jeho vydatnost je 20 l/s a voda je upravována v úpravně vody, kde se odstraňuje železo. V současné době je na vodovod napojeno 194 trvale bydlících obyvatel.
Ostatní platí ve stejném rozsahu, jak bylo uvedeno pro Doudleby  nad Orlicí.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodárenské zařízení, které je v Doudlebech nad Orlicí provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující. Určitým problémem je rozkolísanost hydrostatického tlaku v rozvodné síti vodovodu, která je dána dlouhým přívodním řadem, na který je navíc napojena obec Záměl, a polohou řídícího vodojemu nad Potštejnem.
Už v době výstavby skupinového vodovodu se uvažovalo o zřízení nového vodojemu 2 x 400 m3 jižně od Vyhnánova na kótě 330/335, který by stanovoval tlakové poměry ve vodovodní síti v Doudlebách nad Orlicí a také ve Vyhnánově.
 
Kapacita vodovodu umožňuje rozvoj lokality dle úvah městyse a potřeb jeho obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nejbližší možný vhodný zdroj pro tyto účely je vrt P-1 v Potštejně s kapacitou 1.728 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vyhnánov - - - 37 74 202 202

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vyhnánov - - - 0 0 200 200

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,90 9,33 14,77 20,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,22 5,52 8,82 12,12
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve Vyhnánově v současné době není ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu pouze několik krátkých stok dešťové kanalizace, vzniklé zatrubením příkopů.
Zneškodňování splašků je víceméně individuální v septicích, u některých objektů jsou splašky také shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Odvedení splaškových odpadních vod z Vyhnánova je řešeno spolu se splaškovými odpadními vodami z městyse Doudleby nad Orlicí. Podrobnosti jsou uvedené v textu pro Doudleby nad Orlicí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vyhnánov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vyhnánov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva