Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chleny - CZ052.3607.5208.051209 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chleny

Číslo obce PRVKUK 51209
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.051209
Kód obce 576310
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.051209.01 Chleny 05120 51209

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chleny se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v koncové části hluboce zaříznutého údolí Chlenského potoka, podél komunikace III/3166, vedoucí dále směrem na Vrbici. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 360,0 – 420,0.
Obcí protéká Chlenský potok (pravostranný přítok potoka Brodec, dílčí  povodí 1-02-01-091), údolí potoka je velmi strmé a v jeho bocích jsou zřejmé skalní výchozy.
Obec je součástí DSO Orlice a DSO mikroregionu Brodec.
 
Počet obyvatel celkem : 215
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci), výškově značně členitá. V obci není průmysl, zemědělství je zastoupeno firmou ZOPOS, a.s. Přestavlky) a několik drobných provozoven služeb.
Chleny leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Kanalizační řád kanalizace Chleny (R. Bulíř 05/2018)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chleny Trvale bydlící - - - 215 220 225 250
Přechodně bydlící - - - 5 8 10 15
Celkem - - - 220 228 235 265

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chleny 236 230 232 229 213 223 230 221 210 214 230 225 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chleny - - - 203 205 210 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 24 24 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 30 30 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,36 24,31 24,25 24,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,01 23,93 23,84 23,76
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,60 14,64 14,69 14,74
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,40 9,27 9,15 9,02
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,35 0,35 0,35 0,35

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který zahrnuje v současné době Borovnici, Přestavlky, Rájec, Chleny, Chlínky a Vrbici. Vodovod je vlastněn jednotlivými obcemi a je provozován společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
 
Zdroj vody:
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je vrt HV-1, situovaný západně od zástavby v Přestavlkách, v údolní nivě potoka Brodec. Vrt je 115 m hluboký a jímá spodnoturonskou zvodeň, při menších odběrech má údajně artézský charakter. Voda obsahuje železo, je upravována v přilehlé úpravně a čerpána dále do sítě.
Maximální vydatnost vrtu je uváděna 8 l/s, doporučený odběr dle posudku OHGS z roku 1996 je 5 l/s.
Vrt, ÚV a čerpací stanice jsou umístěny v oploceném území cca 40 x 50 m, které je současně definováno jako I. OP. Širší OP nejsou stanovena, je však doporučeno dbát zvýšené pozornosti na úseku obecné ochrany podzemních vod v tzv. infiltrační oblasti jímané spodoturonské zvodně.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná. Kvalita vody je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti vodního zdroje HV-1.
 
Doprava vody, akumulace:
Z akumulace při ÚV je voda čerpána výtlakem (údajně DN 200) do vodojemu Chleny 200 m3. U vodojemu se uvádí kóta hladiny cca  380,0.
Soustava čerpací stanice – vodojem Chleny vytváří nejnižší tlakové pásmo SV, zásobované zpětně z vodojemu Chleny (funguje jako vodojem za spotřebištěm). Vodojem je z dnešního pohledu umístěn zbytečně vysoko a v nižších částech území by byl tlak až cca 0,8 MPa. Tlaky v nižších částech pásma jsou proto redukovány.
V tomto tlakovém pásmu jsou tedy zásobeny Přestavlky, ze kterých pak zásobní řad PVC 160 pokračuje dále přes Borovnici do Rájce, kde v současné době končí.
U vodojemu Chleny je čerpací stanice , která čerpá vodu dále přes síť obce Chleny a Chlínky do vodojemu Vrbice 2 x 200 m3, umístěním na terénním vrcholu mezi obcemi Chlínky a Vrbice (udávaná kóta hladiny 442,30). Tento vodojem funguje jako zásobní pro Chleny a Chlínky (vodojem za spotřebištěm) a Vrbice (vodojem před spotřebištěm).
Tato část systému představuje střední tlakové pásmo skupinového vodovodu.
Na konci zástavby obce Vrbice je malá akumulace (cca 30 m3) a ATS, která čerpá vodu do výše položených částí Vrbice, zejména oblasti Draha, tato část tvoří nejvyšší tlakové pásmo SV.
V lokalitě Vrbice – Chlínky byl původní zemědělský vodovod se zdrojem ve Vrbici, z tohoto vodovodu je dnes údajně v provozu zdroj Vrbice a výtlak do zemědělského areálu mezi obcemi Vrbice a Chlínky.
 
Vlastní Chleny jsou dnes zásobeny z tlakového pásma vodovodu Vrbice s tím, že tlak pro níže ležící části zástavby je redukován tak, aby nepřekročil hodnotu 0,6 MPa.
Na vodovod je napojeno téměř 100 % obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Hlavní řady vodovodu včetně zdrojů a akumulací jsou dobudovány a výškové řešení sítě, byť se z hlediska dnešního pohledu nejeví úplně optimální, je již dáno.
V  návrhovém období do roku 2030 se proto po dohodě s OÚ Chleny uvažuje pouze dostavba a opravy vodovodní sítě v obci dle potřeb nové zástavby.
V rámci celého SV se pak v návrhovém období jeví potřebné:
- celková pasportizace vodovodních zařízení
- oprava vrtu HV - 1 v Přestavlkách.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Přestavlky – HV-1 je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj. sloužil by i pro obec Chleny.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chleny - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chleny - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Chleny je vybudováno několik dílčích sběračů jednotné kanalizace, které jsou na několika místech vyústěny do Chlenského potoka. Kanalizace byla budována postupně, jako materiál byly použity betonové roury DN 300-600.
Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků, lokální ČOV). Kanalizaci spravuje obec.
V důsledku terénní konfigurace (strmé skalní údolí potoka, skalní výchozy až nad terén) je dle konzultace s obecním úřadem v řadě případů problém do kanalizace propojit přípojky od nemovitostí.
Kanalizaci provozuje obec Chleny.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro zlepšení funkce stávající kanalizace ve Chlenech je nutné splnit následující:
- zajištění pasportizace a zhodnocení stávající kanalizace v obci pomocí videokamery. Návazně na tuto část by se měly provést eventuelní potřebné opravy (včetně připojení přípojek od jednotlivých nemovitostí).
- pasportizace předčistících zařízení u jednotlivých nemovitostí. Na základě výsledků pasportu rozhodnout o případných úpravách a nebo doplnění jednotlivých předčistících zařízení tak, aby byly splněny požadavky současné právní úpravy (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
- dostavby kanalizace v obci, potřebnou k tomu, aby ředěné splašky byly staženy na spodní okraj obce Chleny (tj v podstatě dokončení kmenové stoky pro Chleny).
Tyto práce budou poměrně časově náročné a nákladné.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chleny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chleny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva