Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Javornice - CZ052.3607.5213.057819 - stav 21. 3. 2022

A. Obec

Javornice

Číslo obce PRVKUK 57819
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.057819
Kód obce 576336
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.057819.01 Javornice 05781 57819

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Javornice se nachází východně od bývalého okresního města Rychnov nad Kněžnou. Obec má typický podhorský charakter s významnou funkcí zemědělskou a rekreační se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu. Výrobní základnu tvoří hlavně malé živnosti a drobná výroba. Část obyvatel dojíždí za prací do Rychnova nad Kněžnou nebo do Vamberka a do Kvasin.Součástí obce jsou i dvě místní části, a to Jaroslav a Přím.Komunikačně je Javornice napojena na silnici III.tř. ze Slatiny nad Zdobnicí, ve vazbě na I/11 nebo na Rychnov n.K. silnicemi III.tř. přes Jaroslav nebo přes Čihadlo. Z Javornice je možno také odbočit na Pěčín a dále do Rokytnice v Orl.horách. Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se rozprostírá kolem komunikací v průměrné nadmořské výšce 410,00 m n.m.Obec leží v povodí Javornického potoka s drobnými přítoky, číslo povodí 1-02-01-074 a 1-02-01-076 a Bělského potoka, číslo povodí 1-02-01-075.K 1.1. 2018 má 1045 trvale přihlášených obyvatel. Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá návrh územního plánu s nárůstem až na počet 1249 obyvatel. Je počítáno s výstavbou rodinných domků, počítá se také s nárůstem objektů občanské vybavenosti a objektů drobného podnikání. Údaje územního plánu je však nutno brát s rezervou, vyjadřují spíše územní možnosti, než skutečně možný nárůst. Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Kanalizační řád 2014ÚP Javornice 2011Informace od starosty obceInformace od provozovatele vodovodu VAK Jablonné N.O. a.s.Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice Trvale bydlící - - - 942 950 964 964
Přechodně bydlící - - - 240 240 240 240
Celkem - - - 1 182 1 190 1 204 1 204

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Javornice 925 915 950 972 985 990 1010 1006 1029 1050 1058 1074 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice - - - 915 950 955 960

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 81 82 83 85
Maximální potřeba vody m3/den - - - 121 123 125 127
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 80,58 81,90 83,23 84,55
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 65,76 66,83 67,91 68,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 56,83 57,76 58,69 59,62
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 8,93 9,08 9,22 9,37
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 14,83 14,83 14,83 14,83

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vlastníkem vodovodu je obec Javornice, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Jedná se o skupinový vodovod zásobovaný z vrtu H2 v Helvíkovicích, přes akumulační nádrž, čerpací stanici, vodojem, přečerpávací stanici, PČS Hydrovar Slatina n. Z., vodojemy v Kameničné, Slatině nad Zdobnicí a Javornici, z nichž jsou vyvedeny zásobovací řady pro jednotlivé obce. Celý komplet zařízení skupinového vodovodu je řízen pomocí dispečinku v Jablonném nad Orlicí, vyjma vodovodní sítě Javornice. Popis jímacích objektů a technického zařízení k jímání podzemní vodyVrtaná studna H – 1 je v současné době likvidována a zároveň je budován nový vrt H-3, který plně vynahradí zaniklý zdroj H-1. Vrtaná studna H - 2Vrtaná studna je situována v údolní nivě Divoké Orlice na pravém břehu řeky v západní části obce Helvíkovice na pozemkové parcele č.135, kat. území Helvíkovice. Byl vyhlouben v roce 1984. Hloubka 80 m. Na výtlačném potrubí je osazen odběrový ventil pro odběr vzorku surové vody. Vrt je napojen výtlačným potrubím - L 150 přímo do výtlačného potrubí od ČS. Čerpací staniceSoučástí čerpací stanice je akumulační nádrž zásobovaná z vrtu H-2. ČS je dále osazena dvěma horizontálními čerpadly. Přečerpávací staniceČerpá vodu přímo z VDJ Helvíkovice, přečerpávací stanice je osazena dvěma horizontálními čerpadly a zásobuje VDJ Kameničná a Slatina nad Zdobnicí. Přečerpávací stanice Hydrovar Slatina nad ZdobnicíČerpá vodu ze zásobovacího řadu Slatina nad Zdobnicí do výtlaku do Javornice (přes Betlém, bývalou ČS Javornice do VDJ Javornice). ATS a Akumulace Přím Voda z VDJ Javornice je gravitačně svedena do akumulace u osady Přím s kapacitou cca 3 cbm. Odtud je voda čerpána do blízké ATS, odkud je zásobena RVS osady Přím.ATS BlatinyMístní část Blatiny je z důvodu výše položené oblasti než VDJ zásobena pomocí ATS s H 60m, Q 1 l/s.Popis objektů vodovodu (vodojemy, zásobovací řady a rozvodné řady, ATS, ovládání a signalizace, elektrozařízení, zařízení pro hygienizaci surové vody):Vodojemy (akumulační nádrže) a armaturní komora:Vodojem Helvíkovice 150 m3: Využitelný objem vodojemu je 150 m3. Minimální výška hladiny je 449,50 m.n.m. a maximální výška hladiny je 453,25 m.n.m.Vodojem Kameničná 150 m3: Využitelný objem vodojemu je 150 m3. Minimální výška hladiny je  493,3 m.n.m. a maximální výška hladiny 497,3 m.n.m.Vodojem Slatina nad  Zdobnicí 150 m3: Využitelný objem vodojemu je 150 m3. Minimální výška hladiny je 450,00 m.n.m. a maximální výška hladiny je 454,00 m.n.m.Vodojem Javornice 200 m3: yužitelný objem vodojemu je 150 m3. Minimální výška hladiny je 449,85 m.n.m. a maximální výška hladiny je 453,22 m.n.m.Vodovodní síť - odběrné (přívodní), rozvodné a zásobovací řady vodovoduVýtlačné řadyVýtlačný řad ČS - vodojem Helvíkovice - litina Js 150 mm, do něho je napojen přímo výtlak od čerpadla vrtu H-2 - litina Js 150.Výtlačný řad z přečerpávací stanice do vodojemu Kameničná - litina Js 125, z něho je propojka před VDJ Kameničná přímo do zásobovacího řadu pro obec Kameničná, litina Js 80 mm do Js 125.Výtlačný řad gravitační z VDJ Kameničná do VDJ Slatina - PVC DN 160.Výtlačný řad z PČS Hydrovar Slatina nad Zdobnicí  - Betlém  - VDJ -  přívodní řad od PČS přes starou čerpací stanici k vodojemu – PVC 160rozvodné řadyZásobovací řad Helvíkovice - jako zásobovací řad slouží výtlačný řad z ČS, část z L100, část z L80 a další část z PVC 110.Zásobovací řad Kameničná - je veden jako gravitační z VDJ Kameničná - L 125 mm, do něho je za vodojemem napojena přímo propojka z výtlaku přečerpávací stanice - L 80 mm, část z L70, PVC 110 a další část z rPE63.Zásobovací řad Slatina - je veden jako gravitační z VDJ Slatina skládá se částí z L 150 mm, částí z osinku 100 mm, další částí z oceli 100 mm , L 80 mm, PVC 110, PVC 90.Zásobovací řad Javornice - rozvodné řady  PVC 110, PVC 90, L100, PE 90, rPE 63, PVC 110  Počet přípojek  814  ks. Celková délka vodovodní sítě je bez přípojek 36,244 km. Zdroj využívaný pro zásobování obce pitnou vodou (Vrt HV-1) byl odstaven v roce 2008.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 je naplánováno napojení nového zdroje pitné vody vrtu H-3 na vodovodní systém vč. opravy ČS a akumulace.Vodárenské zařízení, které je v Javornici provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující a kapacita vodovodu po uvedených úpravách umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Jako zdroj vody vhodný pro nouzové zásobení obyvatel Javornice i místních částí je stanoven vrt RK – 1A v Rychnově n.K. s kapacitou 3.870 m3/den.Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice - - - 307 307 964 964

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice - - - 307 307 964 964

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 97,00 97,74 98,47 99,21
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 60,70 61,16 61,62 62,08
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Javornici není v současné době vybudovaný ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu několik dílčích systémů stok, spíše zatrubněných silničních příkopů, svádějících odpadní vody do vodotečí, ať už je to Javornický nebo Bělský potok. Ostatní objekty mimo tyto stoky mají odpady zaústěné přímo do těchto toků a do husté sítě dalších malých místních vodotečí.Splaškové vody jsou čištěny individuálně v septicích nebo jsou shromažďovány v žumpách s přepadem.V roce 2006 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby a vypouštění odpadních vod na malou čistírnu splašků u základní školy, čj. ŽP 1060/06-Nov. Byla zde postavena nová plastová čistírna typu EKONA D330 s odtokem vyčištěné vody do Javornického potoka v množství 3,0 l/s, 222 m3/den. Je to jediné čistící zařízení v obci. Do ČOV jsou napojeny odpadní vody od 124 obyvatel, 4 pracovníků pošty a 185 žáků a personálu ZŠ. Stávající oddílná splašková kanalizace DN 250 je délky 0,7297 km.Vlastníkem kanalizace a ČOV je Obec Javornice a jejím provozovatelem je VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Javornice bude vybudována tlaková oddílná splašková kanalizace ukončená jednou centrální čistírnou odpadních vod v Javornici. Celková délka tlakové kanalizace (hlavních řadů) je 33.347 m, přičemž v samotné obci Javornice 20.112 m. Na ČOV Javornice budou svedeny odpadní vody z obce Javornice a jejích z místních částí – Jaroslav, Přím a lokality Ochoz, Betlém, Staňky a Blatiny. ČOV Javornice bude vybudována pro 1250 EO a odpadní vyčištěné vody z ČOV Javornice budou vypouštěny do Javornického potoka (ČHP 1-02-01-0760). Původní ČOV „za školou“, která čistila odpadní vody svedené ze základní školy, obecního úřadu, pošty a lokality novostaveb „za školou“ bude zrušena. Odpadní vody původně svedené do ČOV „za školou“ budou převedeny gravitační stokou do nové čerpací stanice (ČS „za školou“) a dále pak do nové tlakové oddílné splaškové kanalizace s vyústěním do centrální ČOV Javornice. Výstavba kanalizace bude provedena na základě vypracované technicko - ekonomické studie „Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Javornice“, zpracované firmou RECPROJEKT s.r.o. v dubnu 2020.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Javornice 0,0 122 000,0 122 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Javornice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
21. 3. 2022 ZK/11/748/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva