Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Přím - CZ052.3607.5213.057827 - stav 21. 3. 2022

A. Obec

Javornice

Číslo obce PRVKUK 57827
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.057827
Kód obce 576336
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.057827.01 Přím 05782 57827

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Přím je místní částí Javornice a nachází se východně od Javornice, asi 1,5 km severozápadně od Pěčína, od kterého ji dělí údolí Zdobnice.Obec má typický podhorský charakter s  funkcí spíše zemědělskou a rekreační.Výrobní základnu tvoří kravín na okraji obce a malé živnosti. Část obyvatel dojíždí za prací do Rychnova nad Kněžnou nebo do Vamberka a do Kvasin.Komunikačně je Přím napojen na silnice III.tř. z Javornice a z Pěčína. Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se rozprostírá na levé straně komunikace v průměrné nadmořské výšce kolem 500,00 m.Obec leží v povodí Zdobnice s drobnými přítoky, číslo povodí 1-02-01-045. Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá návrh územního plánu spíše se stagnací v počtu. Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přím Trvale bydlící - - - 44 50 47 47
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 54 60 57 57

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Javornice 925 915 950 972 985 990 1010 1006 1029 1050 1058 1074 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přím - - - 22 25 28 30

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,85 2,32 2,79 3,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,51 1,89 2,27 2,66
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,30 1,63 1,97 2,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,20 0,26 0,31 0,36
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,34 0,34 0,34 0,34

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vlastníkem vodovodu je obec Javornice, provozovatelem společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Jedná se o skupinový vodovod zásobovaný z vrtu H2 v Helvíkovicích, přes akumulační nádrž, čerpací stanici, vodojem, přečerpávací stanici, PČS Hydrovar Slatina n. Z., vodojemy v Kameničné, Slatině nad Zdobnicí a Javornici, z nichž jsou vyvedeny zásobovací řady pro jednotlivé obce. Celý komplet zařízení skupinového vodovodu je řízen pomocí dispečinku v Jablonném nad Orlicí, vyjma vodovodní sítě Javornice. Podrobný popis je uveden na kartě obce Javornice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 je naplánováno napojení nového zdroje pitné vody vrtu H-3 na vodovodní systém vč. opravy ČS a akumulace.Vodárenské zařízení, které je v Javornici provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující a kapacita vodovodu po uvedených úpravách umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ. 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobování je navržen vrt RK – 1A Rychnov nad Kněžnou s kapacitou 3.870 m3/den.Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přím - - - 0 0 47 47

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Přím - - - 0 0 47 47

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,50 5,01 5,52 6,03
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,81 3,13 3,45 3,77
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Přímu není v současné době vybudovaný ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu několik dílčích systémů stok, spíše zatrubněných silničních příkopů, svádějících odpadní vody nejkratší cestou do drobných místních vodotečí a příkopů.Splaškové vody jsou čištěny individuálně v septicích nebo jsou shromažďovány v bezodtokých jímkách s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části obce Javornice – Přím bude vybudována tlaková oddílná splašková kanalizace o délce cca 5.329 m. Odpadní vody z obce Přím budou svedeny na centrální čistírnu odpadních vod v Javornici. ČOV Javornice bude navržena celkem pro 1250 EO, dostatečně kapacitní pro čištění odpadních vod z místní části Přím. Odpadní vyčištěné vody z ČOV Javornice budou vypouštěny do Javornického potoka (ČHP 1-02-01-0760). Výstavba kanalizace bude provedena na základě vypracované technicko - ekonomické studie „Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Javornice“, zpracované firmou RECPROJEKT s.r.o. v dubnu 2020.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Přím 0,0 20 000,0 20 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Přím - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
21. 3. 2022 ZK/11/748/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva