Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jílovice - CZ052.3602.5205.060160 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jílovice

Číslo obce PRVKUK 60160
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.060160
Kód obce 576352
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.060160.01 Jílovice 06016 60160

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jílovice leží severně od Třebechovic, u hranice bývalých okresů Rychnov a Hradec Králové v nadmořské výšce cca 260,0 – 275,0 m n.m.
 
Jedná se o obec do 500 obyvatel, výsledky sčítání v roce 2000 uvádějí následující údaje:
Počet obyvatel celkem : 318
Počet trvale obydlených domů : 66
Z toho rodinných domků : 64
Neobydlené domy celkem : 36
Z toho využívané k rekreaci : 25
 
Zástavba je rozptýlená podél silnice, je venkovského charakteru – převážně rodinné domky. Obec leží v povodí řeky Dědiny, v dílčím povodí jejího pravostranného přítoku Jílovického potoka (1-02-03-043), obcí prochází hranice CHOPAV Východočeská křída.
V obci je zemědělská farma firmy Zemspol České Meziříčí a několik drobných provozoven služeb, obyvatelé pracují buď zde nebo za prací dojíždějí do okolí (České Meziříčí, Nové Město , Hradec Králové apod.)
Do budoucna se předpokládá udržení počtu obyvatel, event. mírný nárůst.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Karty VUME, VUPE 2016, 2017
Informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jílovice Trvale bydlící - - - 324 330 328 335
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 324 330 328 335

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jílovice 324 314 309 305 307 303 308 301 309 303 304 313 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jílovice - - - 317 325 325 335

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Hradec Králové – Litá a to ze dvou směrů - řadem DN 150 od Výravy a dále řadem DN 150 od Tošova.
Z Jílovic pak pokračuje propojovací řad v rámci skupinového vodovodu dále do Libníkovic, Librantic a Slatiny.
Akumulace pro celou vodovodní skupinu je zajištěna ve vodojemu Bohuslavice 1000m3 – 304,0 / 308,0, který leží již na okrese Náchod. Tlak v síti se pohybuje kolem 0,25 – 0,30MPa, což je v souladu s normou.
 
Vodovod je v majetku VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.. Obec Jílovice je akcionářem VAK HK a.s.
Kvalita vody odpovídá vyhlášce MZdr č.376/2000 Sb., kapacita vodních zdrojů skupiny je dostatečná.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně nová a vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním drobným doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel (odpovídá i úvaze ÚPSÚ).
Kapacita vodovodu umožňuje i rozvoj obce dle úvah ÚPSÚ (rozvojové plochy pro cca 50 RD).
V roce 2000 bylo na vodovod napojeno cca 246 trvale bydlících obyvatel, v roce 2015 se uvažuje 250 napojených obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Problematika nouzového zásobení celé této oblasti je poměrně složitá, neboť se jedná o rozsáhlou vodovodní skupinu, kde klíčovou část odběru tvoří město Hradec Králové.
Z rozborů, provedených v samostatné části PRVK, vyplývá, že vrty v prameništi Litá nejsou vhodné jako zdroje pro nouzové zásobení, neboť jsou poměrně zranitelné (leží v zátopové oblasti, z hydrogeologického hlediska mají vymezena velká ochranná pásma s možností ohrožení). Jako zdroj nouzového zásobení je pro tuto oblast navržen přívod vody z Polické pánve, a to v prostoru nátoku do vodojemu Kozince.
Z této úvahy pak vyplývá i návrh nouzového zásobení:

 Území zahrnující obce Pohoří, České Meziříčí, Rohenice, Králova Lhota, Skršice, Tošov, Jílovice
- v případě zachování funkčnosti vodovodního systému z vodovodu, s regulovaným odběrem podle celkové kapacity přívodu z Polické pánve.
- v případě poškození vodovodního systému dovozem z odběrného místa u vodojemu Kozince (dovozová vzdálenost cca 11 km)
Ve všech případech se předpokládá, že nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové části s menší hustotou osídlení..

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jílovice - - - 310 315 317 317

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jílovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,00 35,00 35,00 35,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,47 0,47 0,47 0,47
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,01 0,01

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Jílovice je poměrně rozsáhlý systém jednotné kanalizace, která odvádí srážkové vody z komunikací a terénu a předčištěné odpadní vody z nemovitostí do Jílovického potoka. Kanalizace je ve správě obecního úřadu, její součástí je i v celé délce zatrubená větev Jílovického potoka, vyúsťující u sportovního areálu na spodním okraji obce do otevřené části potoka, která tvoří současně hlavní stoku kanalizace.
Do kanallizace jsou zaústěny přepady ze septiků, případně jiných čistících zařízení. Tato je zakončena dočišťovacími nádržemi.
Celkový rozsah jednotné kanalizace je dle podkladů obce cca 5,6 km, její průměrné stáří 25-30 let. Od kanalizace je k dispozici pasport kanalizace, který zhotovila firma IKKO Hradec Králové. Technický stav stokové sítě byl ze 40% zmonitorován a vyčištěn, nejkritičtější místa byla opravena. Na trase chybí některé revizní a spojné šachty.
Při přívalových srážkách dochází dle údajů OÚ v dolním úseku kanalizace (pod návsí) k vytékání dešťových vod vpustěmi na terén a zaplavování celé návsi včetně sousedních tenisových kurtů.
Při měření v bezdeštném období 27.-29.6. 2001 byly zjištěny průměrné denní hodnoty znečištění 25,3mg BSK5/l a 94 mg CHSK/l a průměrný průtok cca 0,7l/s. Při návštěvě obce dne 12.1.2004 (období tání sněh) pak ve výše uvedené vyústi byl trvalý odtok odhadnut na cca 10l/s.
Obec vybudovala suchý poldr, který výrazně zamezil problému se zaplavováním centra při přívalových srážkách, dále byl odbahněn rybník. Nákladem 3500000 Kč bylo vyměněno potrubí v délce asi 1,2km. Vystavěny a zkolaudovány byly v roce 2010 dočišťovací nádrže v lokalitě za obcí. Obec má schválen kanalizační řád a plán obnovy kanalizace. Obec provádí pravidelné měření kvality vypouštěné vody z dočišťovacích nádrží.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec plánuje zvětšení suchého poldru a úpravu jeho odpadního kanálu, který je nefunkční.
 
Dále se bude provádět dílčí monitoring a budou se budovat a opravovat šachty a vpusti, které budou zjištěny jako chybějící či nefunkční. Dále se začne připravovat dokumentace k rekonstrukci nejstarší části kanalizace v ulici směrem na Třebechovice pod Orebem.
Odpadní vody budou čištěny v domovních ČOV s přepadem do stávající kanalizační sítě, popřípadě likvidovány v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jílovice 0,0 4 800,0 4 800,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jílovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva