Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kostelec nad Orlicí - CZ052.3607.5208.070190 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kostelec nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 70190
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.070190
Kód obce 576361
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.070190.01 Kostelec nad Orlicí 07019 70190

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kostelec nad Orlicí je průmyslové středisko, ležící v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v údolí Divoké Orlice a jejích přítoků. Městem prochází silnice I/11 Hradec Králové – Ostrava, silnice II/316 na Choceň a řada silnic III. třídy. Zástavba města leží v nadmořské výšce od 265,00 (břehy Orlice) až cca po 300,00 m n.m., osady Koryta a Kozodry pak ve výšce 300,00 až 315,00 m n.m.
Obcí protéká řeka Divoká Orlice a okrajovými partiemi její přítoky Lhotský potok (levostranný přítok Orlice) a Štědrý potok (Štědrá) - levostranný přítok řeky Bělé, která pod Kostelcem ústí do Divoké Orlice.
K obci administrativně příslušejí místní části Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry.
 
Zástavba je soustředěná, odpovídající velikostní kategorii obce (kombinace rodinných domků a bytových domů). V obci je několik průmyslových podniků střední velikosti, jsou to zejména:
Federál – Mogul,a.s. - třecí materiály pro automobily a průmysl
Rojek, a.s. - výroba dřevoobráběcích strojů
Cihelna Kinský, s.r.o. - cihlářská výroba
VÚ živočišné výroby - pracoviště chovu prasat
 
Kostelec nad Orlicí leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb. .
Městem protéká řeka Divoká Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-50), její levostranný přítok Lhotský potok (dílčí povodí 1-02-01-051) a Štědrý potok (Štědrá, dílčí povodí 1-02-01-081) – levostranný přítok řeky Bělé, která se pod Kostelcem vlévá do Divoké Orlice.
 
Podél toku se nachází záplavové území, které dle údajů ÚPSÚ není stanoveno vyhláškou vodohospodářského orgánu. Převážná část je dle ÚPSÚ tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázejícími původní meandry toku.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace, AQUA servis Rychnov nad Kněžnou, 2018
Kostelec nad Orlicí-Územní plán, Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., 5/2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec nad Orlicí Trvale bydlící - - - 5 601 5 595 5 565 5 535
Přechodně bydlící - - - 34 34 34 34
Celkem - - - 5 635 5 629 5 599 5 569

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kostelec nad Orlicí 6237 6322 6248 6178 6155 6172 6184 6187 6197 6201 6145 6188 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec nad Orlicí - - - 5 601 5 595 5 565 5 535

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 000 996 992 988
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 999,94 996,02 992,09 988,16
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 651,10 648,54 645,99 643,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 512,15 508,88 505,60 502,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 138,95 138,41 137,86 137,31
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 347,27 347,27 347,27 347,27

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu , který v současné době zásobuje vlastní Kostelec včetně osad a obec Tutleky. Vodovod včetně vrtu Tutleky je v majetku města Kostelec nad Orlicí, provozovatelem je AQUA servis Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5208-670197-00274968-1/1
IČPE: 5208-670197-00274968-1/1-60914076
 
Zdroje vody pro vodovod jsou:
Jímací území U hřiště - 3 studny s celkovým povoleným odběrem 17 l/s
Voda z tohoto zdroje je bez úpravy, pouze se provádí její hygienické zabezpečení.
 
Zářezy Mírov – původní vydatnost cca 0,8 l/
Vrt Tutleky – povolený odběr 10 l/s, voda s vyšším obsahem železa, která se upravuje v ÚV, umístěné v armaturní komoře vodojemu.
 
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Dodávka vody:
Vodovod v Kostelci je vzhledem k značné členitosti terénu rozdělen na 3 tlaková pásma a to:
Vyšší tlakové pásmo Kostelec:
Zdrojem vody je vrt Tutleky (vyhodnocená vydatnost 14 l/s, povolený odběr 10 l/s, zvýšený obsah železa). Z vrtu se čerpá surová voda do úpravny, umístěné v armaturní komoře vodojemu vyššího tlakového pásma a po úpravě a hygienickém. zabezpečení dále do vodojemu.
Vodojem vyššího tlak. pásma je 1300 m3 (330,50 /334,50).
Z tohoto vodojemu vedou 2 zásobní řady a to DN 300 (PE) do města a druhý - DN 150 souběžně s výtlakem surové vody do obce Tutleky, kde navazuje na zásobní řad vodovodu Tutleky.
 
Hranice tlakových pásem je zřejmá ze situace.
Pro případ poruchy nebo snížené kapacity zdroje Tutleky je na propojení obou tlakových pásem v Kostelci zřízena čerpací stanice U váhy, ve které je možno vodu z nižšího pásma přečerpávat do vyššího tlakového pásma.
Nižší tlakové pásmo Kostelec:
Je tlakově ovládáno vodojemem Na skále 2 x 200 m3 (308,40/311,40), do kterého se čerpá voda ze zdrojů U hřiště a U kapličky. Na kraji pásma – na pravém břehu řeky je na řadu DN 200 výše uvedená čerpací stanice U váhy, která umožňuje v případě potřeby dotovat vyšší tlakové pásmo. U vodojemu Na skále je současně ATS, která dodává vodu do vyššího tlakového pásma Kostelecká Lhota (zásobuje místní části Kostelecká Lhota, Kozodry a Koryta).
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena, v návrhovém období do roku 2030 se proto po konzultaci s provozovatelem i městem Kostelec uvažuje :
Oblast Kostelec:
- rekonstrukce dnešní dožívající provizorní úpravny vody na vodojemu na Na Tabulkách. Tuto stavbu je plánováno realizovat do roku 2025  nákladem dle metodického pokynu Mze čj. 401/2010-15000 cca 15 mil. Kč.
-s dostavbou vodovodní sítě města podle potřeb nové zástavby a dílčími opravami dle zhodnocení stavu sítě.
  
Vzdálenější výhled – po roce 2030:
V souladu s řešením ÚP se navrhuje dostavba vodojemu nižšího tlakového pásma Na skále řádově cca o 400m3.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Kostelce se předpokládá z vrtu Tutleky (zdroj NZV vrt T-1), který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové oblasti s menší hustotou zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec nad Orlicí - - - 5 291 5 285 5 255 5 225

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelec nad Orlicí - - - 5 291 5 285 5 255 5 225

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 452,42 450,54 448,66 446,78
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,29 0,29 0,29 0,29
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,89 4,87 4,85 4,83
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Kostelci je vybudován rozsáhlý systém jednotné kanalizace , ukončený čistírnou odpadních vod, do kterého je napojena většina obyvatel. Stoky jsou provedeny prakticky ve všech ulicích, profil kanalizace je DN 300-1500. Celková délka kanalizační sítě je cca 27,22 km, s celkovým počtem 1254 domovních přípojek. Kanalizace je v majetku města Kostelec nad Orlicí, provozovatelem je AQUA servis Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5208-670197-00274968-3/2
IČPE: 5208-670197-00274968-3/2-60914076
 
 
Hlavní kmenová stoka A je vedena po pravém břehu a zaústěna do ČOV. U železniční zastávky je na sběrač A napojena stoka D (včetně stoky E), tyto stoky odvádějí odp. vody od zemědělské školy, náměstí a zástavby nad stadionem. Sběrač C, který je napojen na stoku A u hospody Na růžku odvádí vody ze Zoubkovy ulice. Zástavba na levém břehu Divoké Orlice „Na skále“ je odkanalizována sběračem B, napojeným přes čerpací stanici do sběrače A.
Výstavby stokové sítě začala v třicátých letech minulého století, další výraznější etapa výstavby kanalizace se uskutečnila v letech 1970 – 1990. Kanalizace je jednotného systému.
 
Na kanalizaci, vedoucí na ČOV dosud nejsou napojeny:
- místní části Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry
- část zástavby v povodí Štědrého potoka
- část zástavby v lokalitě Na skále (stoky vedoucí do Lhoteckého potoka a do Divoké Orlice)
 
Čištění odpadních vod:
Městské a průmyslové odpadní vody jsou přiváděny do mechanicko biologické ČOV. Původní ČOV, která byla typu Sigma – Prefa (2 komplexní čistírenské jednotky) byla uvedena do trvalého provozu v roce 1994.
V letech 2001-2003 bylo pak provedeno rozšíření a intenzifikace ČOV dle projektu firmy IKKO Třebechovice, šlo zejména o přestavbu biologického stupně a kalového hospodářství tak, aby se ČOV vyrovnala i s limity, platnými po roce 2004.
Prostor bývalých kasáren (ubytovací středisko pro uprchlíky) má malou samostatnou mechanicko biologickou ČOV, vyústěnou do melioračního odpadu (levostranný přítok Divoké Orlice). ČOV je v majetku města Kostelec nad Orlicí, provozovatelem je AQUA servis Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5208-670197-00274968-4/1
IČPE: 5208-670197-00274968-4/1-60914076

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na novou kanalizační síť dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok (nebo realizováním nových stok) a prováděna běžná údržba.  
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kostelec nad Orlicí 0,0 15 000,0 15 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kostelec nad Orlicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva