Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Koryta - CZ052.3607.5208.070327 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kostelec nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 70327
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.070327
Kód obce 576361
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.070327.01 Koryta 07032 70327

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Koryta je místní části obce Kostelec nad Orlicí, nachází se jižně od Kostelce, napravo od silnice II/316 ve směru na Choceň, v nadmořské výšce cca 300,00 – 320,00 m n.m. Obec leží v povodí bezejmenného melioračního odpadu (pravostranný přítok potoka Brodec - povodí 1-02-01-92)
 
Zástavba je situována podél silnice z Kostelecké Lhoty do Kozoder, jedná se o rodinné domky a zemědělské usedlosti. V obci není průmysl, pouze několik drobných provozoven služeb, obyvatelé za prací dojíždějí do okolí. Některé objekty jsou využity rekreačně.
 
Obec Koryta leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/4981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod,
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA servis Rychnov nad Kněžnou, 2018
Kostelec nad Orlicí-Územní plán, Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., 5/2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Koryta Trvale bydlící - - - 98 97 92 87
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 108 107 102 97

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kostelec nad Orlicí 6237 6322 6248 6178 6155 6172 6184 6187 6197 6201 6145 6188 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Koryta - - - 98 97 92 87

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 17 16 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,50 16,84 16,19 15,53
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,39 10,97 10,54 10,11
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,96 8,44 7,91 7,39
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,43 2,34 2,25 2,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,08 6,08 6,08 6,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena přívodním řadem DN 100 ze skupinového vodovodu Kostelec – Tutleky a to z ATS, umístěné u vodojemu Na skále (2 x 200 m3, 308,40 / 311,40). Podrobnější popis celého vodovodního systému je uveden ve zprávě pro vlastní Kostelec nad Orlicí. Vodovod je v majetku města Kostelec nad Orlicí, provozovatelem je AQUA servis Rychnov nad Kněžnou.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5208-670197-00274968-1/1
IČPE: 5208-670197-00274968-1/1-60914076
  
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně ATS je poměrně nová a vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním drobným doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovídá i úvaze ÚP).
Kapacita vodovodu umožňuje rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Kostelce se předpokládá z vrtu Tutleky T-1 (zdroj NZV), který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu, toto platí i pro Koryta jako součást vodovodu Kostelec.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové části s menší hustotou osídlení.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Koryta - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Koryta - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Korytech není ani dešťová kanalizace, pouze několik zatrubených úseků povrchového odvodnění neznámého stáří a stavu. Systém je vyústěn do melioračního odpadu pod obcí (pravostranný přítok potoka Brodec). Obyvatelé využívají DČOV a jímky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Územní plán obce ve všeobecné části uvádí, že je nutné vybudování kanalizační sítě v Korytech a napojení na městskou ČOV. V konkrétním návrhu počítá s tím, že bude proveden nový systém splaškové kanalizace, napojený na nově vybudovanou splaškovou kanalizace a ČOV v Korytech.
 
PRVK v návrhovém období (do roku 2030) předpokládá:
-zpracování podrobnějšího průzkumu a zhodnocení stávající kanalizace
-zahájení dokumentační přípravy pro řešení kanalizace
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Koryta 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Koryta - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva