Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kozodry - CZ052.3607.5208.070343 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kostelec nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 70343
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.070343
Kód obce 576361
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.070343.01 Kozodry 07034 70343

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kozodry je místní části obce Kostelec nad Orlicí, nachází se jižně od Kostelce na kraji lesního komplexu, který se dále táhne až k Chocni. Terén v obci je zhruba v rozmezí 300,00 – 320,00 m n.m. Obec leží v povodí bezejmenného melioračního odpadu (pravostranný přítok potoka Brodec - povodí 1-02-01-092).
  
Zástavba je situována podél příjezdu z Koryt a podél místních komunikací, jedná se o rodinné domky a zemědělské usedlosti.
 
Obec Kozodry leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/4981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2018 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu, AQUA SERVIS, 2018
Vodovod Kozodry-Lokalita "U Mlýna" K.Ú. Kostelecká Lhota, M Project CZ s.r.o., 4/2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozodry Trvale bydlící - - - 57 57 52 47
Přechodně bydlící - - - 14 14 14 14
Celkem - - - 71 71 66 61

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kostelec nad Orlicí 6237 6322 6248 6178 6155 6172 6184 6187 6197 6201 6145 6188 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozodry - - - 30 30 50 47

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 7 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,36 6,37 7,38 8,39
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,49 4,15 4,80 5,46
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,74 4,22 5,69 7,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,74 0,88 1,03 1,17
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,86 1,86 1,86 1,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena přívodním řadem DN 100 ze skupinového vodovodu Kostelec – Tutleky, a to z ATS, umístěné u vodojemu Na skále (2 x 200 m3, 308,40 / 311,40). Podrobnější popis celého vodovodního systému je uveden ve zprávě pro vlastní Kostelec nad Orlicí.
Základní údaje vodovod:
IČME: 5208-670197-00274968-1/1
IČPE: 5208-670197-00274968-1/1-60914076
  
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně ATS je poměrně nová a vyhovuje. V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním drobným doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovídá i úvaze ÚP).
 
Je plánována výstavba vodovodu do lokality "U Mlýna". Projektová dokumentace zahrnuje výstavbu nových vodovodních řadů, konkrétně 381 m z PE DN 90 a 21 m z PE DN 50.
 
Dokončení prací se předpokládá v roce 2025. Výše investice dle Metodického pokynu MZE čj. 401/2010-50000 je 0,954 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Kostelce se předpokládá z vrtu Tutleky (zdroj NZV T-1), který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu, toto platí i pro Kozodry jako součást vodovodu Kostelec.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozodry - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozodry - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Kozodrech není ani dešťová kanalizace, pouze několik zatrubených úseků povrchového odvodnění neznámého stáří a stavu. Systém je vyústěn do melioračního odpadu pod obcí (pravostranný přítok potoka Brodec). Obyvatelé využívají DČOV a jímky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Územní plán obce počítá s tím, že bude proveden nový systém splaškové kanalizace, vyústěný pod obec a protažený v délce cca 600 m až do potoka Brodec, na vyústění pak bude zřízena lokální mechanicko biologická ČOV pro Kozodry.
 
Toto řešení, vzhledem k velikosti obce a naléhavějším potřebám v rámci regionu je však směrováno až po roce 2030, do té doby by se ponechal dnešní stav odvádění a čištění odpadních vod.
 
Do doby výstavby splaškové kanalizace navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kozodry 954,1 954,1 1 908,2

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kozodry - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva