Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kostelecké Horky - CZ052.3607.5208.070351 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kostelecké Horky

Číslo obce PRVKUK 70351
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.070351
Kód obce 576387
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.070351.01 Kostelecké Horky 07035 70351

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kostelecké Horky leží v členitém terénu cca 6 km severně od Chocně, na okraji rozsáhlého lesního komplexu v nadmořské výšce cca 275,0 – 300,0 m n.m. Obcí prochází silnice III/31611.
 
Zástavba se nachází podél státní silnice a odbočující místní komunikace, v jižní části obce je pak rozptýlena v terénu. Jedná se převážně o rodinné domky a zemědělské usedlosti, zčásti využívané i k rekreaci. Obec leží v koncové části bezejmenné vodoteče, která se u Plchovic z pravé strany napojuje do Tiché Orlice (dílčí povodí 102-02-069). Na potoku je cca 1 km pod obcí rybník Mnichovec.
V obci je zemědělská farma (živočišná výroba – skot), umístěná v objektu bývalého ZD.
Do budoucna se předpokládá setrvalý stav obyvatel, eventuelně mírný nárůst.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelecké Horky Trvale bydlící - - - 142 150 155 160
Přechodně bydlící - - - 20 20 25 25
Celkem - - - 162 170 180 185

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kostelecké Horky 139 136 138 140 142 139 138 147 149 147 151 151 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelecké Horky - - - 35 35 35 45

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,12 3,42 3,71 4,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,82 3,09 3,36 3,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,82 3,09 3,36 3,63
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,30 0,30 0,30 0,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovaný vodovod z roku 1975, který zásobuje střed obce. Zdrojem vody je studna v blízkosti prodejny potravin ve středu obce (udávaná vydatnost cca 1 l/s) s ATS, která dodává vodu do středové části obce (tlak na výstupu cca 0,5-0,6 MPa).
Nespotřebovaná voda ze studny přepadá do potoka, protékajícího údolím ve středu obce.
Rozsah sítě je cca 650 m, materiál převážně PVC DN 80.
Vodovod je v majetku obce Kostelecké Horky, která je současně i provozovatelem. Na vodovod, vzhledem k rozsahu zásobení a množství dodávané vody se v současné době zřejmě nevztahuje zákon č. 274/2001 Sb. (§ 1, odst.3 zákona).
Kvalita vody se blíží v ukazateli dusičnany hraniční hodnotě vyhlášky 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Zdroj vody nemá jednoznačně vymezená ochranná pásma.
Kapacita stávající studny je dle údajů obce pro stávající počet napojených obyvatel dostatečná.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo poklesem vydatnosti stávající studny a poklesem vydatnosti a hladin soukromých vodních zdrojů ve vyšších partiích obce.
 
Poblíž stávající studny je vybudován vodní zdroj neznámých parametrů a hloubky, který byl původně plánován pro posílení zdrojové části veřejného vodovodu.
Napojení na rozvody vody po obci se ale nikdy nerealizovalo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec plánuje v nejbližším období otestování stávajícího vrtu. Bude provedena orientační čerpací zkouška a proveden základní rozbor vody. Na základě výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu.
Buď bude voda použita bez úpravy a smíchána s vodou ze studny nebo bude vybudována úpravna vody pro odstranění nežádoucích látek.
Pokud by se tento postup nejevil reálný, je možno napojit obec ze stávajícího skupinového vodovodu Přestavlky - Borovnice (Rájec).
Doporučuje se zpracovat studii, která ekonomicky zhodnotí výše uvedené možnosti z hlediska investičních a i provozních nákladů a na základě jejích výsledků a závěrů bude rozhodnuto o dalším postupu a bude případně i upravena karta PRVK.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vlastní zdroj vodovodu Kostelecké Horky není svým charakterem vhodný pro nouzové zásobení (mělký horizont). V případě jeho ohrožení či výpadku je možný dovoz ze skupinového vodovodu Přestavlky – Borovnice – vrt HV-1 (cca 2-3 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelecké Horky - - - 30 30 30 30

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kostelecké Horky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,88 2,88 2,88 2,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,80 1,80 1,80 1,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudováno několik větví dešťové kanalizace z roku 1960 (betonové roury DN 400-600), které jsou zaústěny do potoka, protékajícího obcí.
Kanalizace je vedena jako dešťová, podle místní pochůzky jsou však do ní zřejmě zaústěny předčištěné odpadní vody ze septiků a dalších předčisticích zařízení. Její technický stav není přesně znám.
U rozptýlené zástavby je čištění OV řešen individuelně převážně jímkami na vyvážení či septiky s přepadem do podmoku nebo do terénu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po konzultaci s obcí a zvážení místních podmínek, zejména rozptýlenosti zástavby, se do budoucna navrhuje zachování stávajícího stavu. Pro jeho zlepšení je nutno provést následující:
- zpracovat pasport dnešní kanalizace
- počítat s případnými opravami stávající kanalizace, případně její dostavbou podle potřeb obce
- u nemovitostí, napojených na kanalizaci, ponechat dnešní způsob lokálního čištění s tím, že je nutno provést pasportizaci stávajících čistících zařízení u jednotlivých producentů s cílem uvést je do souladu se současnou právní úpravou (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
- u rozptýlené zástavby ponechat dnešní způsob lokálního čištění s tím, že je nutno provést pasportizaci stávajících čistících zařízení u jednotlivých producentů s cílem uvést je do souladu se současnou právní úpravou (Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kostelecké Horky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kostelecké Horky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva