Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Újezdec - CZ052.3602.5205.079677 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ledce

Číslo obce PRVKUK 79677
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.079677
Kód obce 576433
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.079677.01 Újezdec 07967 79677

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Újezdec (místní část obce Ledce) se nachází severně od Třebechovic, při silnici z Ledců na Bolehošť v nadmořské výšce cca 260,0 m n.m.
Zástavba navazuje na obec Ledce a je rozptýlená podél silnice, je venkovského charakteru – převážně rodinné domky a zemědělská stavení, řada objektů je využívána k rekreaci. Újezdec leží na levém břehu Chropotínského potoka (přítok Dědiny) , v dílčím povodí 1-02-03-047.
V místní části není žádný průmysl.
Do budoucna se předpokládá stagnace počtu obyvatel, resp. mírný nárůst.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 kanalizace
Kanalizační řád Ledce, Klášter nad Dědinou (B. Kouba, 10/2015)
Pasport kanalizace Ledce ( B. Kouba, prosinec 2012)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec Trvale bydlící - - - 42 45 48 50
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 62 65 68 70

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ledce 338 385 407 408 403 390 390 383 385 356 349 355 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec - - - 15 20 20 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 3 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 3 3 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,22 2,47 2,71 2,96
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,87 2,08 2,28 2,49
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,30 1,44 1,59 1,73
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,56 0,62 0,69 0,75
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,35 0,39 0,43 0,47

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část je zásobena ze skupinového vodovodu Hradec Králové – Litá, a to z řadu DN 150, vedeným od obce Mokré přes Městec , Klášter a Ledce.
Tato část skupinového vodovodu je zásobena z vodojemu Kozince 2 x 750 m3, respektive z řadu DN 800, vedeným z Kozinců do Hradce Králové. Potřebné zvýšení tlaků je zajištěno v ATS Mokré, kde je instalováno i hygienické zabezpečení vody.
Akumulace pro tuto část vodovodní skupiny je zajištěna ve vodojemu Kozince 2 x 750 m3 (271,0 / 276,0), který leží již na okrese Náchod. Tlak v síti je dán nastavením ATS a odpovídá požadavkům normy.
Majitelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Hradec Králové a provozovatelem je společnost Královéhradecká provozní, a.s., Hradec Králové.
Kvalita vody pro koncové spotřebitele je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Rozvodná vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace vyhovuje požadavkům na zásobování vodou.
V návrhovém období se počítá pouze s eventuelním drobným doplněním rozvodů podle potřeb obyvatel a rozvoje místní části.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Problematika nouzového zásobení celé této oblasti je poměrně složitá, neboť se jedná o rozsáhlou vodovodní skupinu, kde klíčovou část odběru tvoří město Hradec Králové.
Z rozborů, provedených v samostatné části PRVK vyplývá, že vrty v prameništi Litá nejsou vhodné jako zdroje pro nouzové zásobení, neboť jsou poměrně zranitelné (leží v zátopové oblasti, z hydrogeologického hlediska mají vymezena velká ochranná pásma s možností ohrožení). Jako zdroj nouzového zásobení je pro tuto oblast navržen přívod vody z Polické pánve, a to v prostoru nátoku do vodojemu Kozince.
Z této úvahy pak vyplývá i návrh nouzového zásobení pro území, zahrnující obce Mokré, Očelice, Městec, Klášter. Ledce, Újezdec.
Zdrojem vody pro tuto část je ATS Mokré, napojená na přívod vody z vodojemu Kozince do Hradce Králové. Řešení oblasti bude úzce závislé na způsobu náhradního zásobení Hradce Králové, v zásadě je možné:
- v případě zachování funkčnosti přívodu z Kozinců do Hradce Králové provozovat tento systém jako náhradní zásobení, s regulovaným odběrem podle celkové kapacity přívodu z Polické pánve. Podmínkou je udržení provozu ATS Mokré (v případě výpadku proudu náhradní agregát). Toto řešení by platilo i v případě, že s ohledem na celkové potřeby Hradce Králové bude tento systém provozován s napojením některých vrtů v prameništi Litá, tj. i v kvalitě, která plně nebude vyhovovat požadavkům normy (podmínkou je zdravotní nezávadnost)
- v případě, že tento přívod vypadne z provozu, bude do těchto obcí v rámci náhradního zásobení pitná vody voda dovážena. Možnost dovozu je opět z odběrného místa u vodojemu Kozince (vzdálenost do Újezdce cca 15 km) nebo v případě funkčnosti severní větve vodovodu z Jílovic (vzdálenost cca 5 km)
 
Ve všech případech se předpokládá, že nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec - - - 40 40 40 40

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Újezdec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,84 3,84 3,84 3,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,40 2,40 2,40 2,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován systém jednotné kanalizace, vedený podél komunikace v celkové délce cca 500 m, kanalizace byla rekonstruována v roce 1993, doplněn v roce 2012,  její stav je uspokojivý a jsou na ni napojeni téměř všichni obyvatelé místní části.
Kanalizace má jedno samostatné levobřežní vyústění do Chropotínského potoka.
Do kanalizace zaústěny přepady ze septiků a domovních ČOV.
Kanalizace je v majetku obce Ledce, která ji i provozuje.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Podmínky pro stavbu centrální oddílné splaškové kanalizace jsou v místní části Újezdec jednoduché a vzhledem k výškové poloze nad obcí Ledce je řešení vázáno na řešení kanalizace v Ledcích.
Předpokládá se, že do studie navržené kanalizace pro Ledce bude zahrnuta i místní část Újezdec, protože to výšková poloha  přímo nabízí.
Do doby realizace závěrů studie bude nutné zneškodňovat odpadní vody stávajícím způsobem, tj. lokálně, se zřetelem na maximální účinnost stávajících čistících zařízení a dodržení hodnot schváleného kanalizačního řádu obce Ledce.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.
 
 
 
 
 
 
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezdec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Újezdec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva