Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lhoty u Potštejna - CZ052.3607.5213.410721 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lhoty u Potštejna

Číslo obce PRVKUK 410721
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.410721
Kód obce 576441
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.410721.01 Lhoty u Potštejna 41072 410721

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lhoty u Potštejna se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, při silnici z Přestavlk do Lhot u Potštejna (III/3167). Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 325,0 – 350,0 m n.m.
Obcí protéká potok Brodec .
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci), kromě toho se v katastru obce nacházejí i soukromé rekreační objekty, které výše uvedená čísla nezachycují.
Lhoty u Potštejna leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Obcí protéká potok Brodec – levostranný přítok Divoké Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-090). V obci se do něj z pravé strany napojuje potok Hájecký, na kterém je malá požární nádrž a potok Lhotský, na kerém je v prostoru obce průtočný rybník.
 
Podél toku se nachází záplavové území, které však dle ÚPSÚ nepůsobí zásadní problémy (pouze občasné vybřežení na volné zemědělské pozemky a částečně do zastavěné části obce)
 
Podklady:
zastupitelé obce
VUME/VUPE 2017
Informace z PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhoty u Potštejna Trvale bydlící - - - 325 340 350 360
Přechodně bydlící - - - 25 25 25 25
Celkem - - - 350 365 375 385

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lhoty u Potštejna 291 296 290 308 302 303 307 314 322 322 335 342 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhoty u Potštejna - - - 325 330 340 345

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 46 47 49 50
Maximální potřeba vody m3/den - - - 70 72 73 75
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 43,23 44,11 45,00 45,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 34,45 35,16 35,86 36,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 34,45 35,16 35,86 36,57
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,78 8,78 8,78 8,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z místního vodovodu, který je v jejím vlastnictví a který též sama provozuje.
 
Zdrojem vody pro vodovod je hluboký jímací vrt LT-1 hluboký 55 m, situovaný na kraji obce po levé straně silnice na Skrovnici, u vrtu je zemní akumulace cca 40 m3 a ATS, která čerpá vodu po hygienickém zabezpečení přímo do sítě. Nevyužívané zdroje VL-1 hluboký 25 m a studna SO-1 (pramnní vývěr), jež se přestaly využívat zpočátku devadesátých let pro pokles vydatnosti, budou v budoucnu opět využívány jako zdroje záložní.
Vodovodní rozvody jsou převážně z PVC, u starších částí též z litiny.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.
Na katastru obce se nachází ještě zemědělský vodovod s vlastním vodojemem (údajně cca 50m3) a prameništěm v lese na pravé straně silnice na Proruby, který zásobuje objekty ZD. Tento vodovod není zkreslen v mapě PRVK.
Vydatnost zrodje je dostatečná i na návrhové období.
Byl vybudován nový vodojem o kapacitě 100m3, čímž byla zajištěna dostatečná kapacita pro zásobování obyvatel i požární zásobování vodou. Z VDJ je nový zásobovací řád napojen na stávající vodovodní řád obce.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 byla dokončena výstavba a zasíťování obce Lhoty u Potštejna novým veřejným vodovodem. Z tohoto důvodu se neuvažuje o větších investicích v následujících letech.Bude se provádět běžná provozní údržba a případné rekonstrukce původních vodovodních řádů dle potřeby v rozsahu cca 2 % délky ročně. Původní zdroje vody budou znovu využívány. V roce 2023 je plánované zasíťování v rozvojové lokalitě určené k výstavbě rodinných domů, délka cca 330 m.
 
V budoucnu uvažuje sousední obec Borovnice s napojením na vodovodní systém obce Lhoty u Potštejna z důvodu oboustranného zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V prvém kroku by se voda odebírala z vlastního hlubokého vrtu, který je chráněn proti kontaminaci, případně budou využívány původní zdroje vody. Pokud by toto řešení nevyhovělo, uvažuje se s dovozem ze zdroje NZV Přestavlky – vrt HV-1 (dovozová vzdálenost cca 4 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové oblasti s menší hustotou osídlení..
Nouzové zásobování by bylo vyřešeno plánovaným propojením vodovodu Lhoty u P. s vodovodem Borovnice.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhoty u Potštejna - - - 200 200 200 345

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lhoty u Potštejna - - - 0 0 0 345

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,00 22,83 28,67 34,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,00 15,20 18,40 21,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lhoty u Potštejna je vybudováno několik nesoustavných částí dešťového odvodnění (zejména podle páteřní komunikace), vyústěných do potoka Brodec, Lhotského a Hájeckého potoka..
Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou částečně zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků, DČOV). Jednotnou kanalizaci spravuje obec.
Obec má platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových k jednotlivým výústem. Celkový počet je deset povolených výustí, o jedenáctou je v plánu žádat v roce 2020.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Byla zpracována studie částečného odkanalizování obce v roce 2008. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům, technické náročnosti a provozním nákladům vztaženým k počtu obyvatel, neuvažuje vedení obce do roku 2030 s centrálním čištěním odpadních vod. Čištění odpadních vod bude řešeno dezintegrovaným čištěním. Obec předpokládá využití výzvy NPŽP č. 12/2019 určené pro podporu dezintegrovaného čištění odpadních vod, kde není z ekonomického hlediska možné připojit objekty ke stokové síti zakončené ČOV. Toto řešení je nyní ve fázi předběžného projednání s dotčenými orgány. Předpoklad je cca 100 DČOV splňujících certifikaci III. kategorie a monitoringem . Do případné realizace budou OV čištěny pomocí stávajících septiků, dopněných o zemní filtry, nepropustných jímek s dokladem o nepropustnosti či DČOV.
V roce 2023 je plánované zasíťování v rozvojové lokalitě určené k výstavbě rodinných domů, délka plánované jednotné kanalizace činí cca 520 m, provedení PVC DN 300.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhoty u Potštejna 0,0 23 035,0 23 035,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lhoty u Potštejna - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva