Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bělá - CZ052.3607.5213.082503 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Liberk

Číslo obce PRVKUK 82503
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.082503
Kód obce 576450
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.082503.01 Bělá 08250 82503

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Bělá se nachází v podhůří Orlických hor, cca 11 km od Rychnova nad Kněžnou. Zástavba obce je výškově situována v rozmezí cca 500,0 – 530,0 m n.m. podél silnice III. třídy od Hlásky na Nebeskou Rybnou (Zdobnici), v koncové části povodí Bělského potoka.
Bělá je místní částí obce Liberk.
 
Počet obyvatel celkem : 92
 
Zástavba je rozptýlena podle silnice. Jde o zástavbu venkovského charakteru – převážně rodinné domky a zemědělské usedlosti, v řadě případů využívané k rekreaci. V obci je i značný počet objektů soukromé individuelní rekreace, které ve výše uvedené statistice nejsou zahrnuty, a tato rekreační funkce se dále rozvíjí.
Obec leží v koncové části povodí Bělského potoka (pravostranný přítok potoka Javornického), dílčí povodí 1-02-01-075.
Zemědělský areál na okraji obce je v provozu a má svůj vlastní zdroj vody.
PRVK předpokládá u trvale bydlících obyvatel mírný nárůst, výrazně však poroste její funkce rekreační.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá Trvale bydlící - - - 92 100 110 120
Přechodně bydlící - - - 120 120 125 130
Celkem - - - 212 220 235 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberk 698 698 699 683 685 691 710 706 707 704 708 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá - - - 86 94 105 115

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 8 9 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 14 16 17
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,40 8,23 9,07 9,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,31 7,02 7,73 8,44
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,08 6,76 7,45 8,13
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,25 0,25 0,25 0,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod v Bělé je součástí SV Liberk - Hláska - Bělá, je v majetku obce Liberk, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, vodovod zásobuje Liberk, Hlásku a Bělou.
Stávající vodovod zásobuje všechny obyvatele místní části.
Provoz vodovodu zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Podrobnější popis celého skupinového vodovodu je uveden na kartě Liberk.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle konzultace s obcí dnešní koncepce vodovodu pro Liberk, Hlásku a Bělou vyhovuje, je možno kromě drobných oprav realizovat dostavbu řadů, resp. nových přípojek v souvislosti s novou výstavbou v místní části Bělá, protože vodovod je poměrně nový.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení v rámci SV Liberk-Hláska se předpokládá ve dvou horizontech dle způsobu ohrožení stávajícího prameniště, toto řešení platí i pro Bělou.
Jako první krok se uvažuje odpojení studní a zásobení (s omezením dodávky) pouze z vrtů (jejich hloubka je cca 60 m).
V případě, že kvalita dodávané vody ani po tomto opatření nevyhoví, navrhuje se dovoz vody z  Rychnova – vrt RK-1A a to z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 12 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuelně a to u nové zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.
3 bytové domy v obci mají společnou ČOV (cca 50 EO), přepad vyčištěných vod je zaústěn do potoka.
ČOV byla opravována v roce 2015.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK navrhuje vzhledem k velikosti obce a rozptýlenému charakteru zástavby ponechat individuelní čištění pro jednotlivé objekty (nebo skupiny objektů) i do výhledu, s tím, že u rekonstruovaných objektů bude požadováno předčištění buď v septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV, bude záležet na účelu nemovitosti, zda bude pro trvalé bydlení nebo pro občasný pobyt.
  
V návrhovém období se neuvažuje se stavbou veřejné kanalizace.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bělá 4 100,0 0,0 4 100,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bělá - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva