Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hláska - CZ052.3607.5213.082511 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Liberk

Číslo obce PRVKUK 82511
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.082511
Kód obce 576450
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.082511.01 Hláska 08251 82511

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Hláska se nachází v podhůří Orlických hor, cca 9 km od Rychnova nad Kněžnou. Zástavba obce je výškově v rozmezí cca 520,0 – 565,0 m n.m. (zemědělský areál na spodním okraji obce leží ve výšce cca 500,0 – 520,0 m n.m.). Přes obec vede silnice II/318 z Rychnova n. Kněžnou.
Hláska je místní částí obce Liberk.
 
Počet obyvatel celkem : 160
 
Zástavba je soustředěna podél silnice II/318. Jde o zástavbu venkovského charakteru – převážně rodinné domky a zemědělské usedlosti, v řadě případů využívané k rekreaci.
Obcí neprotéká významnější tok, leží v povodí bezejmenné vodoteče charakteru melioračního odpadu, která dále protéká Liberkem a ústí z levé strany do Liberského potoka (povodí1-02-01-072) . Na jižním okraji obce je rozsáhlý zemědělský areál (Horal Hláska,a.s.), a v obci je několik drobných provozoven služeb.
PRVK předpokládá stabilizovanou velikost obce, eventuelně mírný nárůst.
 
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hláska Trvale bydlící - - - 160 160 170 170
Přechodně bydlící - - - 55 55 60 60
Celkem - - - 215 215 230 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberk 698 698 699 683 685 691 710 706 707 704 708 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hláska - - - 160 160 170 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 25 26 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,60 14,90 15,21 15,51
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,61 14,91 15,22 15,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,37 14,67 14,97 15,27
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,49 0,49 0,49 0,49

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Hlásce jsou dnes 2 vodovodní systémy a to:
Skupinový vodovod Liberk - Hláska - Bělá:
Vodovod je v majetku obce Liberk, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, vodovod zásobuje Liberk, Hlásku a Bělou. Stávající vodovod zásobuje všechny obyvatele místní části.
 
Zdrojem vody je prameniště nad obcí Hláska. kde jsou v současné době aktivní zdroje a to:
- Vrty LH1 a LH2 z toku 1991, hloubka 60 m, průměrná vydatnost souhrnně cca 0,8 l/s
- Studny S1a S2 z roku 1973, doplněné jímacími zářezy, vydatnost silně závislá na atmosférických srážkách.
- Vrt LR 4 (vybudován XI/2018) hloubka 71 m, vydatnost 0,5 l/s.
 
Kvalita surové vody nevyhovuje zvýšeným obsahem radonu a kyselou reakcí, jako součást nového vodojemu byla proto realizována odkyselovací stanice a stripovací kolona, po těchto úpravách pak již kvalita vody odpovídá vyhlášce 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zdroj má vyhlášená OP I. a II. stupně, jejich kapacita (po realizaci nového velkého vodojemu) je dle údajů obce dostatečná.
Voda z prameniště je akumulována ve dvoukomorovém vodojemu 2 x 100 m3 (rozporné údaje o jeho výškovém uložení – urbanistická studie uvádí kóty 570,48 / 573,78, jiné podklady zase střední hladinu ve výši 582,18).
Součásti vodojemu je i stripovací kolona na odstranění radonu a dále úprava vody na železa a manganu. Vodojem byl postaven kolem roku 1998.
Z vodojemu vede zásobní řad přes Hlásku a pokračuje dále na Liberk. Ke snížení tlaků je za Hláskou redukční ventil, který pro Liberk snižuje tlak dodávané vody.
Na horním okraji Hlásky odbočuje ze zásobního řadu samostatný přívod do Bělé (vede podél stávající účelové komunikace na okraj Bělé).
 
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo výrazným poklesem vydatnosti ve stávajících vrtech LH 1 a LH 2, proto bylo nutno v období  červen - říjen vodu dovážet.
Po realizaci vrtu LR 4 obtíže s nedostatkem vody pominuly.
 
Zemědělský vodovod Hláska:
zásobuje zemědělský areál Horal a.s. v místní části Hláska, zdrojem vody je studna v k.ú. Rampuše. Majitelem a provozovatelem je a.s. Horal Hláska.
 
Oba vodovody spolu provozně nesouvisí.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle konzultace s obcí dnešní koncepce vodovodu pro Liberk, Hlásku a Bělou vyhovuje, je možno kromě drobných oprav realizovat dostavbu řadů, resp. nových přípojek v souvislosti s novou výstavbou.
K výměně zbývá v Hlásce pouze malá část původního litinového potrubí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení v rámci SV Liberk-Hláska-Bělá se předpokládá ve dvou horizontech dle způsobu ohrožení stávajícího prameniště.
Jako první krok se uvažuje odpojení studní a zásobení (s omezením dodávky) pouze z vrtů (jejich hloubka je cca 60 m).
V případě, že kvalita dodávané vody ani po tomto opatření nevyhoví, navrhuje se dovoz vody z  Rychnova – vrt RK1A a to z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 11 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hláska - - - 115 160 170 170

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hláska - - - 115 160 170 170

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,03 12,79 14,54 16,30
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,90 8,00 9,10 10,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Část nemovitostí v místní části Hláska (zejména bytové objekty a rodinné domky, postavené v rámci rozvoje původního zemědělského střediska) je odkanalizována splaškovou kanalizaci, která je zakončena čistírnou odpadních vod. Tato však již dnes nevyhovuje ani z hlediska dožité technologie, ani podmínkami provozu a údržby a legislativy a formálně není v přehledech zahrnutá.
Ve zbývající části obce není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuelně, a to u nové zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Hlásce je pro výhled navrhována výstavbu nové splaškové kanalizace, vedené přes obec a zakončená mechanicko - biologickou ČOV.
Vlastní výstavba kanalizace a ČOV by se dle připravené dokumentace zahájila v letech 2019 - 2020 v závislosti na přidělené dotaci.
Do doby výstavby a uvedení kanalizace a ČOV do provozu budou splaškové odpadní vody zneškodňovány stávajícícm způsobem.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hláska 5 661,0 17 457,0 23 118,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hláska - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva