Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Liberk - CZ052.3607.5213.082520 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Liberk

Číslo obce PRVKUK 82520
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.082520
Kód obce 576450
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.082520.01 Liberk 08252 82520

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Liberk se nachází v podhůří Orlických hor, cca 8 km od Rychnova nad Kněžnou ve velmi členitém terénu kolem Liberského potoka (zástavba obce je výškově v rozmezí cca 435,0 – 475,0 m n.m. Přes obec vede silnice III. třídy z Rychnova n.Kněžnou do Zdobnice.
K obci Liberk náležejí ještě místní části Bělá, Hláska, Prorubky, Rampuše a Uhřínov.
 
Počet obyvatel celkem : 211
 
Zástavba je středně rozptýlená podél komunikací ve strmém údolí Liberského potoka. Jde o zástavbu venkovského charakteru – kombinace rodinných domků a stavení horského typu, v řadě případů využívaných k rekreaci.
Pod obcí protéká Liberský potok – levostranný přítok Kněžny (dílčí povodí 1-01-01-072), přes obec směrem k Hlásce teče Hlásecká Bystřina, která z levé strany ústí do Liberského potoka.
V obci není průmysl ani zemědělský provoz, je zde pouze několik drobných provozoven služeb.
Obec předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel.
 
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liberk Trvale bydlící - - - 211 210 240 240
Přechodně bydlící - - - 120 120 125 125
Celkem - - - 331 330 365 365

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberk 698 698 699 683 685 691 710 706 707 704 708 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liberk - - - 194 203 223 223

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 16 17 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 26 27 28 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,10 15,85 16,61 17,36
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,89 15,63 16,38 17,12
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,18 13,84 14,49 15,15
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,00 2,10 2,20 2,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,51 0,51 0,51 0,51

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Liberku a jeho místních částech jsou dnes 4 vodovodní systémy, a to:
Skupinový vodovod Liberk - Hláska - Bělá:
vodovod je v majetku obce, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, vodovod zásobuje Liberk, Hlásku a Bělou.
 
Vodovod Prorubky:
vodovod je v majetku obce, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Zemědělský vodovod Hláska:
zásobuje zemědělský areál v místní části Hláska, zdroj vody v k.ú. Rampuše.
Majitelem a provozovatelem je a.s. Horal Hláska, na vodovod je údajně napojeno i několik domků v Rampuši i Hlásce.
 
Vodovod Uhřínov:
zásobuje objekty Statku Orlické Hory, a.s. v Uhřínově. Na vodovod nejsou napojeny žádné bytové domy.
 
V této části je popsán pouze skupinový vodovod Liberk-Hláska, popis dalších systémů je zahrnut v příslušných dílčích zprávách jednotlivých místních částí obce.
 
SV Liberk-Hláska - Bělá
Zdrojem vody je prameniště na obcí Hláska. kde jsou v současné době 4 aktivní zdroje a to:
- Vrty LH1 a LH2 z toku 1991, hloubka 60 m, prům. vydatnost souhrnně cca 0,8 l/s
- Studny S1a S2 z roku 1973, doplněné jímacími zářezy, vydatnost silně závislá na atmosférických srážkách.
- Vrt LR 4 (vybudován XI/2018) hloubka 71 m, vydatnost 0,5 l/s.
 
Kvalita surové vody nevyhovuje zvýšeným obsahem radonu a kyselou reakcí, jako součást nového vodojemu byla proto realizována odkyselovací stanice a stripovací kolona, po těchto úpravách pak již kvalita vody odpovídá vyhlášce 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zdroj má vyhlášená OP I. a II. stupně, jejich kapacita (po realizaci nového velkého vodojemu) je dle údajů obce dostatečná.
Voda z prameniště je akumulována ve dvoukomorovém vodojemu 2 x 100 m3 (rozporné údaje o jeho výškovém uložení – urbanistická studie uvádí kóty 570,48 / 573,78, jiné podklady zase střední hladinu ve výši 582,18).
Součásti vodojemu je i stripovací kolona na odstranění radonu a dále úprava vody na železa a manganu. Vodojem byl postaven kolem roku 1998.
Z vodojemu vede zásobní řad přes Hlásku a pokračuje dále na Liberk. Ke snížení tlaků je za Hláskou redukční ventil, který pro Liberk snižuje tlak dodávané vody.
Na horním okraji Hlásky odbočuje ze zásobního řadu samostatný přívod do Bělé (vede podél stávající účelové komunikace na okraj Bělé).
Zemědělský areál a.s. Horal v Hlásce má vlastní zemědělský vodovod.
 
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo výrazným poklesem vydatnosti ve stávajících vrtech LH 1 a LH 2, proto bylo nutno v období  červen - říjen vodu dovážet.
Po realizaci vrtu LR 4 obtíže s nedostatkem vody pominuly.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle konzultace s obcí dnešní koncepce vodovodu pro Liberk, Hlásku a Bělou vyhovuje, je možno kromě drobných oprav realizovat dostavbu řadů, resp. nových přípojek v souvislosti s novou výstavbou.
K výměně zbývá cca 2 km původního litinového potrubí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení v rámci SV Liberk-Hláska se předpokládá ve dvou horizontech dle způsobu ohrožení stávajícího prameniště.
Jako první krok se uvažuje odpojení studní a zásobení (s omezením dodávky) pouze z vrtů (jejich hloubka je cca 60 m).
V případě, že kvalita dodávané vody ani po tomto opatření nevyhoví, navrhuje se dovoz vody z  Rychnova – vrt RK1A z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 11 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liberk - - - 0 0 0 240

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liberk - - - 0 0 0 240

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 7,67 15,34 23,01
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 4,80 9,60 14,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Liberk není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuelně, a to u nové zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Územní plán pro výhled navrhuje výstavbu splaškové kanalizace, vedené zhruba nejnižším místem údolí, s centrální ČOV umístěnou pod obcí. Na tuto ČOV bude napojen pouze Liberk.
 
PRVK toto koncepční řešení akceptuje, zdůrazňuje pouze, že návrh (a následné provádění) kanalizace ve vlastním Liberku budou technicky značně náročné jak z hlediska reálné trasy stok, tak i napojení jednotlivých nemovitostí (nelze vyloučit, že odpadní vody z některých objektů bude do kanalizace nutno čerpat).
Po zhodnocení technických podmínek a dalších finančních závazků, které obec bude mít v nejbližším období (připravená dostavba a rekonstrukce vodovodu) PRVK pro období do roku 2030 navrhuje zpracovat studijně technické řešení kanalizace a ČOV pro Liberk včetně podrobnějšího zhodnocení podmínek provádění, napojení jednotlivých objektů, případné etapizace výstavby, reálné kapacity ČOV a základního majetkoprávního projednání.
Do doby rozhodnutí o možnostech řešení odkanalizování a čištění odpadních vod bude ponechán dnešní systém individuelního čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti s případným dořešením drobných lokálních závad v odvedení odpadních vod.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
 
Vlastní výstavba kanalizace a ČOV by se dle připravené dokumentace zahájila po roce 2030, tj. v dalším výhledu.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Liberk 8 888,0 33 407,0 42 295,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Liberk - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva