Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prorubky - CZ052.3607.5213.082538 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Liberk

Číslo obce PRVKUK 82538
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.082538
Kód obce 576450
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.082538.01 Prorubky 08253 82538

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Prorubky se nachází v podhůří Orlických hor, cca 10 km od Rychnova nad Kněžnou, při silnici III. třídy z Panské Habrové do prostoru Kačerova (v Prorubkách z ní odbočuje silnice na Liberk ). Zástavba obce je značně rozptýlena, jádro zástavby se nachází na kótách cca 490,0 – 520,0 m n.m. Obec se nachází na rozvodí Liberského potoka a bezejmenné vodoteče – přítoku Kněžny.
Prorubky jsou místní částí obce Liberk.
 
Počet obyvatel celkem: 75
 
Zástavba je značně rozptýlená. Její jádro leží podél silnice na Kačerov, řada objektů však leží i v závěru údolí kolem silnice na Liberk. Jde o zástavbu venkovského charakteru – převážně zemědělské usedlosti a rodinné domky, některé objekty jsou využívané k rekreaci.
Obec leží na rozvodí, zástavba kolem silnice na Liberk leží v povodí Liberského potoka (dílčí povodí 1-02-01-072 – levostranný přítok Kněžné), centrální část nad zemědělským areálem pak v povodí bezejmenného levostranného přítoku Kněžny (dílčí povodí 1-02-01-069).
V místní části není průmysl, je zde zemědělský areál Horal a.s. a 2 soukromí zemědělci.
PRVK předpokládá do výhledu mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
 
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prorubky Trvale bydlící - - - 75 80 85 90
Přechodně bydlící - - - 50 50 55 55
Celkem - - - 125 130 140 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberk 698 698 699 683 685 691 710 706 707 704 708 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prorubky - - - 72 77 85 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 15 16 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 26 28 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,10 15,28 16,45 17,63
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,36 5,81 6,25 6,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,47 4,84 5,22 5,59
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,00 1,08 1,17 1,25
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,78 8,78 8,78 8,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Prorubky jsou v celém rozsahu zásobeny z veřejného vodovodu.
Vodovod je v majetku obce Liberk, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
Zdrojem vody je prameniště severovýchodně od obce Prorubky v horní části mělkého údolí, kde jsou v současné době 2 aktivní zdroje, a to:
- tři zářezy z roku 1934, soustředěné do pramenní jímky, ze které je gravitační přiváděcí řad DN 40 do zemního vodojemu, průměrná vydatnost souhrnně cca 0,4 l/s
- studna z roku 1972, ležící v pravém břehu údolí, 135 m jihozápadně pod vodojemem, ze které se voda do zemního vodojemu čerpá, průměrná vydatnost cca 0,2 l/s.
U vodojemu je nainstalováno dezinfekční zřízení (dávkování chlornanu sodného), kvalita vody při průběžně prováděné desinfekci je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
OP 1. a 2. stupně jsou stanovena.
Problémem jsou dlouhodobější období sucha - viz rok 2018 a roky předchozí - kdy je někdy zapotřebí doplňovat kapacitu zdrojů v prameništi dovozem vody do vodojemu.  
Sucho v roce 2018 a v letech minulých se projevilo velmi negativně, do Prorubek se vozila v roce 2018 a v letech předchozích voda z Rychnova nad Kněžnou.
Voda z prameniště je akumulována ve vodojemu 50 m3 (537,0 / 539,5), součástí vodojemu je desinfekční zařízení, které dávkuje chlornan přímo do akumulace vodojemu.
Z vodojemu vede zásobní řad DN 100 v délce 215 m na okraj obce, zde na něj navazují rozvodné řady DN 40 -100 o celkové délce 1893 m.
 
V lokalitě Prorubky byla doplněna nová vodovodní síť, jejímž zdrojem vody je (kromě obou současných zdrojů vody, které zůstanou v provozu a budou přepojeny na novou síť) nový vrt (HP 1), hluboký 51 m s čerpací stanicí (umístěný cca 100 m na jihozápad od současného vodojemu Prorubky), ze kterého je voda čerpána do současného vodojemu Prorubky, do něhož byla doplněna technologie na odstranění radonu a dusičnanů z vody a úpravu jejího pH. Kapacita nového vrtu je cca 0,5 l/s, průměrný odběr 0,2 l/s. Stará vodovodní síť bude postupně vyřazena z provozu, resp. vyměněna, součástí nové vodovodní sítě zůstanou (budou s ní propojeny) pouze oba současné zdroje vody, současný vodojem  a vodovodní řad umístěný v místní komunikaci směrem od Prorubek na Liberk. Celková délka nově vybudovaného potrubí je cca 1,4 km.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle konzultace s provozovatelem dnešní koncepce vodovodu pro Prorubky vyhovuje, je však třeba počítat s postupnou rekonstrukcí dožívajících starých původních litinových řadů DN 40 -70 mm.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj místního vodovodu nemá vhodnou charakteristiku pro nouzové zásobení (jímá mělký horizont). Nouzové zásobení obce se předpokládá dovozem vody z Rychnova – vrt , RK1A a to zřejmě z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 12 km). Voda by se dovážela buď do vodojemu nebo do mobilních cisteren.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prorubky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prorubky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuelně a to u novější zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.
U bytových domů (2 BD po 5 bytech) je vybudován septik, je ve vlastnictví majitelů bytových domů.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK navrhuje vzhledem k velikosti obce a rozptýlenému charakteru zástavby ponechat individuelní čištění pro jednotlivé objekty (nebo skupiny objektů) i do výhledu, s tím, že u rekonstruovaných objektů bude požadováno předčištění buď v septiku s filtrem nebo domovní ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV, bude záležet na účelu nemovitosti, zda bude pro trvalé bydlení nebo pro občasný pobyt.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prorubky 5 450,0 0,0 5 450,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prorubky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva