Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rampuše - CZ052.3607.5213.082546 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Liberk

Číslo obce PRVKUK 82546
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.082546
Kód obce 576450
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.082546.01 Rampuše 08254 82546

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Rampuše se nachází v podhůří Orlických hor, cca 1 km severovýchodně od Hlásky, východně od silnice II/318 Rychnov – Zdobnice. Silnice III. třídy vede krajem obce, zástavba se nachází podél místních komunikací na kótách cca 600,0 – 635,0 m n.m.
Rampuše je místní částí obce Liberk.
 
Počet obyvatel celkem : 15
 
Jde o značně rozptýlenou zástavbu venkovského charakteru – převážně zemědělské usedlosti a rodinné domky, některé objekty jsou využívané k rekreaci.
V obci je i větší počet objektů soukromé individuelní rekreace, které ve výše uvedené statistice nejsou zahrnuty a tato rekreační funkce se dále rozvíjí.
Místní část leží v koncové části bezejmenné vodoteče (levostranný přítok Liberského potoka, dílčí povodí 1-02-01-072).
V místní části jsou 2 soukromé farmy a drobní živnostníci.
PRVK předpokládá do výhledu u trvale bydlících obyvatel mírný nárůst počtu obyvatel, výrazně však poroste její funkce rekreační.
 
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rampuše Trvale bydlící - - - 15 29 35 45
Přechodně bydlící - - - 60 65 75 85
Celkem - - - 75 94 110 130

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberk 698 698 699 683 685 691 710 706 707 704 708 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rampuše - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci není sice veřejný vodovod, ale většina trvale obydlených domků je napojena na vodovod pro zemědělské středisko Hláska. Zásobení je v daném případě hodnoceno shodně jako napojení na veřejný vodovod. Z vodovodu je dodávána voda užitková.
V podstatě každý objekt má svůj vlastní zdroj vody.
Pokud je snížená vydatnost zdrojů v zemědělském areálu, jsou využívány vlastní zdroje vody.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů pro zemědělský areál.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav v zásobování vodou místní části Rampuše zůstane i nadále.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení Rampuše se předpokládá ve dvou horizontech dle způsobu ohrožení prameniště vodovodu Liberk – Hláska.
Jako první krok se uvažuje odpojení studní v prameništi a zásobení (s omezením dodávky) pouze z vrtů (jejich hloubka je cca 60 m), do Rampuše by se voda dovážela od vodojemu (dovozová vzdálenost cca 2-3 km).
V případě, že kvalita dodávané vody ani po tomto opatření nevyhoví, navrhuje se dovoz vody z  Rychnova – vrt RK1A, a to zřejmě z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 14 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rampuše - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rampuše - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuelně a to u novější zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK navrhuje vzhledem k velikosti obce a rozptýlenému charakteru zástavby ponechat individuelní čištění pro jednotlivé objekty (nebo skupiny objektů) i do výhledu.
V zásadě je nutno rozlišit, zda se jedná o nemovitost k trvalému nebo k přechodnému bydlení.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV u trvale obývaných domů.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje se stavbou systematické veřejné kanalizace.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rampuše 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rampuše - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva