Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Uhřínov - CZ052.3607.5213.410730 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Liberk

Číslo obce PRVKUK 410730
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.410730
Kód obce 576450
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.410730.01 Uhřínov 41073 410730

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Uhřínov se nachází v podhůří Orlických hor, při silnice III.třídy, propojující (přes Kačerov) silnice II/321 z Rychnova do Deštného a II/318 Rychnov – Zdobnice, cca 18 km od Rychnova nad Kněžnou. Zástavba místní části se nachází podél této silnice a dále podél místní komunikace, vedoucí na Debřece, na kótách cca 620,0 – 650,0 m n.m.
Uhřínov je místní částí obce Liberk.
 
Počet obyvatel celkem : 140
 
Jde o zástavbu venkovského charakteru – převážně zemědělské usedlosti a rodinné domky, některé objekty jsou využívané k rekreaci. V obci je i několik bytových domů (součást dřívější výstavby statku).
Obec leží v koncové části povodí Uhřínovského potoka (pravostranný přítok Kněžny – dílčí povodí 1-02-01-068).
V obci je zemědělský podnik Statek Uhřínov, a.s. zabývající se živočišnou výrobou (pastevní chov skotu).
PRVK předpokládá do výhledu mírný nárůst počtu obyvatel.
 
Obec se nachází na hranicích  CHOPAV Východočeská křída a CHOPAV Orlické Hory (zde současně probíhá hranice CHKO Orlické Hory).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Uhřínov Trvale bydlící - - - 140 142 150 170
Přechodně bydlící - - - 350 360 360 360
Celkem - - - 490 502 510 530

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liberk 698 698 699 683 685 691 710 706 707 704 708 710 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Uhřínov - - - 140 140 355 355

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 18 25 31
Maximální potřeba vody m3/den - - - 21 32 42 53
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,20 18,45 24,69 30,94
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,88 13,43 17,97 22,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,08 10,70 14,33 17,95
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,00 3,02 4,05 5,07
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,30 3,30 3,30 3,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Uhřínov fungují dva vodovodní systémy.
První je obecní s pramenní jímkou a vodojemem situovaným v údolí nad vodní nádrží ve středu obce, z vodojemu pak vede zásobní řad podél silnice a místní komunikace až na jižní okraj soustředěné zástavby obce.
Druhý vodovod, s vodojemem ve svahu nad areálem statku, jímá místní vývěry a zásobuje objekty statku.
Po roce 1970 došlo dle dostupných podkladů k problémům v kvalitě a vydatností obou zdrojů, bylo proto provedeno souhrnné posílení, kdy byl proveden nový zdroj (studny) v prameništi u horního toku Kněžny, odkud se voda čerpala do nového vodojemu 100 m3 na kraji lesního porostu nad obcí (kóta cca 726,0 – 728,0). Z tohoto vodojemu pak vede zásobní řad do původní akumulace statku a dále do původního vodojemu nad obcí. Vydatnost prameniště u Kněžny je údajně kolem 1,0 l/s.
Vodovod provozuje statek Uhřínov, a.s.
Dále byl v Uhřínově proveden nový vrt, ovšem kvalita vody v něm vyžaduje úpravu (železo, radon) a hygienické zabezpečení. Současně s novým vrtem bylo provedeno doplnění rozvodů vody, které byly napojeny na stávající rozvody, které jsou postupně rekonstruovány.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů veřejného vodovodu, pouze u soukromých studní došlo k poklesu vydatnosti a zaklesnutí hladin.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Po zhodnocení výše uvedených okolností PRVK pro návrhové období do roku 2030 předpokládá dokončit výměnu stávajících rozvodů v místní části - zbývá vyměnit ještě asi 1/4 rozvodů.
Po dokončení výměny ředů již nebudou žádné limitující faktory pro další rozvoj území. S výjimkou běžné údržby nenavrhujeme změnu současného stavu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroje místního vodovodu nemají vhodnou charakteristiku pro nouzové zásobení (jímají mělký horizont). Nouzové zásobení obce se předpokládá dovozem vody a to buď z Rychnova – vrt RK1A (dovozová vzdálenost cca 20 km) nebo z Deštného – vrt ND-1 (10 – 12 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a ze soukromých studní, pokud tyto budou mít dostatečnou vydatnost a odpovídající kvalitu vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Uhřínov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Uhřínov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části není kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou zneškodňovány individuelně, a to u nové zástavby většinou v septicích s přepadem vyčištěné vody do potoka nebo terénu, u starší zástavby zemědělského charakteru v žumpách.
Zemědělské odpady statku jsou zneškodňovány samostatně.
U 4 BD a RD OKAL je vybudována ČOV pro cca 100 EO, kterou mají ve správě a majetku majitelé bytových domů. ČOV byla v roce 2010 opravena.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK navrhuje, vzhledem k velikosti obce a rozptýlenému charakteru zástavby, ponechat individuelní čištění pro jednotlivé objekty (nebo skupiny objektů) i do výhledu s tím, že zvýšená pozornost se bude věnovat případům, kde dochází k rekonstrukci objektů. V tomto případě se doporučuje provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U nové výstavby je nutno plně respektovat stávající právní úpravu u vypouěných vod do vod povrchových (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech), v případě vypouštění do vod podzemních je to Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 
Stávající větší septiky a ČOV u bytových domů v obci je nutné udržovat funkční, aby jejich čistící efekt byl maximální.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje stavba systematické veřejné kanalizace.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Uhřínov 2 040,0 0,0 2 040,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Uhřínov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva