Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lípa nad Orlicí - CZ052.3607.5208.083941 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lípa nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 83941
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.083941
Kód obce 576476
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.083941.01 Lípa nad Orlicí 08394 83941

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Lípa nad Orlicí leží v intenzivně urbanizované oblasti jihozápadní části okresu Rychnov nad Kněžnou, v prostoru podél silnice I/11 a železniční trati č.20. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 250,0 – 255,0 m n.m.
Obcí protéká několik bezejmenných vodotečí charakteru melioračních odpadů (pravostranných přítoků Divoké Orlice)
K obci administrativně přísluší místní část Dlouhá Louka.
 
Počet obyvatel celkem : 520
 
Zástavba je situována převážně podél místních komunikací jižně od silnice I/11, a to v celkové délce cca 3 km. Jde o kombinaci RD a hospodářských usedlostí, z nichž některé jsou využívány k provozování drobných služeb. Občanská vybavenost je soustředěna v okolí křižovatky místních komunikací.
Nejvýznamnější průmyslovou provozovnou je panelárna firmy BETONIKA na východním okraji katastru směrem k Rašovicím, kde je též vyhlášen rozsáhlý dobývací prostor. Areál firmy BETONIKA není napojen ani na obecní vodovod ani na obecní kanalizaci.
Zemědělská výroba je zastoupena několika drobnými zemědělskými podniky.
V obci je mateřská škola, školka, prodejna, hospoda a motorest.
PRVK předpokládá, vzhledem k dosavadnímu vývoji, mírný nárůst počtu obyvatel.
 
Jižně od obce protéká Divoká Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-093). Hydrologické údaje pro tok jsou k dispozici pro její zaústění do Orlice (cca 1 km pod obcí), kde ročenka ČHMÚ udává :
Plocha povodí: 806,53 km2
Průměrná srážka: 893 mm
Q355 2,20 m3/s
Q1 54 m3/s
Q5 132 m3/s
Q100 356 m3/s
 
Podél toku Divoké Orlice se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázející původní meandry toku.
Údolní niva řeky je v této části vyhlášena jako přírodní park Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád
Informace provozovatele vodovodu
Informace odborného zástupce provozovatele kanalizace
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lípa nad Orlicí Trvale bydlící - - - 520 530 540 545
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 560 570 580 585

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lípa nad Orlicí 513 511 520 520 519 522 531 539 558 585 578 572 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lípa nad Orlicí - - - 463 473 483 493

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 58 59 61 62
Maximální potřeba vody m3/den - - - 99 101 103 105
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 58,10 59,39 60,68 61,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 51,76 52,88 53,99 55,11
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 44,86 45,83 46,80 47,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,00 7,15 7,30 7,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,34 6,34 6,34 6,34

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z veřejného vodovodu, který zásobuje Lípu a její místní část Dlouhá Louka. Vodovod je v majetku obce, jeho provoz zajišťuje firma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou. Na vodovod je dle podkladů z majetkové evidence napojena většina obyvatel.
 
Zdrojem vody pro vodovod je prameniště umístěné na okraji lesa cca 500 m severně od osady Dlouhá Louka, kde je kopaná studna (profilu 150 cm, hloubka 5 m), ve které je umístěno ponorné čerpadlo. Ze studny se čerpá voda přes ATS do sítě obce (v ATS je voda i hygienicky zabezpečena – chlorovna). Kolem zdroje a ATS je oplocené PHO I. stupně.
Vydatnost studny je dle údajů provozního řádu do 5 l/s, v době sucha ale vydatnost výrazně klesá. V roce 2016 bylo prameniště ještě doplněno o 2 vrty (HV 1 a HV 2) se shodnou hloubkou 40 m. Tyto vrty zajišťují dodávku převážné většiny vody pro obě obce, v případě výpadku některého z vrtů se využije stávající mělčí studna. Na odběr vody z vrtů je vydáno vodoprávní rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami včetně ochranných pásem ( vrt HV 1 6,0 l/s max., 40 000 m3/rok, ochranné pásmo 4,1 x 4,1 m; HV 2 2,4 l/s max. OP 4,0 x 4,1 m).
 
Celková délka vodovodní sítě je cca 4,330 km - z toho přívodní řad 0,470 km, rozvodné řady 3,860 km, profily do 100 mm, materiál plast (PVC).
Vodovod byl vybudován v roce 1972 z nevhodného plastového potrubí, které bylo primárně určeno pro rozvody plynu. Hlavní problém rozvodného potrubí spočívá v tom, že potrubí podélně praská. V současné době je vyměněno zhruba 60 % rozvodů, zbývající část je nutno vyměnit v nejbližších letech v závislosti na množství finančních prostředků, které se obci podaří nashromáždit (ať už z vlastních zdrojů nebo formou dotace).
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná a po vybudování HV 1 a HV 2 je zásobování plynulé a bez výkyvů vlivem sucha.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

PRVK předpokládá pouze mírný nárůst počtu obyvatel.
Nově vybudované 2 vrty jsou pro rozvoj obce zcela dostačující a ani v suchém období 2018 nebyly s množstvím vody problémy.
Vodovodní síť ale nevyhovuje z hlediska materiálu - viz předchozí odstavec - je nutno dokončit jeho postupnou výměnu.
Obec ze svých prostředků vodovodní řady postupně vyměňuje, ale stále zbývá ještě cca 30 % k výměně.
Obec se snaží získat finanční prostředky na rekonstrukci zbylé části vodovodu, zatím však bezvýsledně.
Pokud by se v dohledné době finanční příspěvek na rekonstrukci nepodařilo zajistit, bude muset obec investovat vlastní prostředky z obecního rozpočtu s maximálním využitím peněz z fondu obnovy.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení Lípy nad Orlicí se předpokládá dovoz vody z SV Častolovice, z tamního hlubšího vrtu HV-2 a to zřejmě od vodojemu Častolovice – dovozová vzdálenost do 7 km nebo přímo z prostoru vrtu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové partie řídké zástavby, případně s využitím lokálních zdrojů, pokud budou mít odpovídající vydatnost a kvalitu vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lípa nad Orlicí - - - 430 440 450 450

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lípa nad Orlicí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 41,23 41,87 42,51 43,15
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 25,80 26,20 26,60 27,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lípa je vybudována pouze původně dešťová kanalizace a to dle podkladů územního plánu v podstatě podél všech komunikací. Do tohoto systému dešťové kanalizace jsou zaústěny i odpadní vody z přilehlých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků, odpady z domovních ČOV). Stoková síť byla budována převážně z betonových trub, u novějších částí jsou i úseky z plastů. Kanalizace je na třech místech zaústěna do otevřených příkopů, vedoucích k Orlici. Vzhledem ke skutečnosti, že se území nachází v inundaci Orlice, dochází při vyšších vodních stavech k zatápění kanalizace zpětným vzdutím vody v řece.
Provozovatelem kanalizaci je obec Lípa nad Orlicí.
Panelárna BETONIKA má vybudovanou svoji vlastní ČOV, která údajně vyhovuje potřebám závodu i pro výhled.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro návrh řešení jsou podstatné zejména 3 faktory a to
- značná rozlehlost zástavby a rovinnost území obce
- ovlivňování kanalizace vodou z Orlice za vyšších vodních stavů
- stanovisko obce, která doporučuje ponechat dnešní systém odkanalizování i do výhledu, neboť plně vyhovuje potřebám obce
 
Výhled:
Vzhledem k velikosti obce a výše uvedeným skutečnostem PRVK pro návrhové období předpokládá zachování dnešního stavu, tj. lokální čištění u jednotlivých nemovitostí, s přepadem do jednotné kanalizace či povrchových vodotečí.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV s přepadem do kanalizace.
U novostaveb navrhujeme realizovat buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lípa nad Orlicí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lípa nad Orlicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva