Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lukavice - CZ052.3607.5213.088854 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lukavice

Číslo obce PRVKUK 88854
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.088854
Kód obce 576492
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.088854.01 Lukavice 08885 88854

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lukavice se nachází kolem silnice III.třídy, vedoucí z Rychnova – Panské Habrové do Kvasin, v údolí Lukavického potoka a zčásti řeky Kněžné.
Zástavba se nachází v nadmořské výšce cca 340,0 – 430,0 m.n.m.
 
Počet obyvatel celkem : 604
 
Zástavba je rozptýlena v údolí potoka (kterým též prochází komunikace) v délce cca 4,5 km, jde o kombinaci RD a hospodářských usedlostí, částečně využívaných i k rekreaci.
Obec má spíše funkci obytnou (z části rekreace). V obci je zemědělská farma (LUNY, s.r.o. – chov skotu, FYTO, spol. s r.o. - rostlinná výroba) a několik drobných provozoven služeb a živností.
PRVK vzhledem k příznivé poloze ve vazbě na Rychnov n. K., počítá do výhledu s trvalým mírným nárůstem počtu obyvatel. Obec plánuje v krátké době stavbu 21 RD.
Obec leží v koncové části povodí Lukavického potoka – pravostranný přítok řeky Kněžné - dílčí povodí 1-02-01-070, a dále podél Kněžné až po její soutok s Lukavickým potokem -  dílčí povodí 1-02-01-071.
 
Lukavice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavice Trvale bydlící - - - 604 635 675 750
Přechodně bydlící - - - 51 40 35 30
Celkem - - - 655 675 710 780

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lukavice 596 594 589 611 609 612 612 617 622 626 617 613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavice - - - 530 560 590 650

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 80 86 92 98
Maximální potřeba vody m3/den - - - 96 103 110 117
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 79,78 85,80 91,82 97,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 62,52 67,24 71,96 76,68
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 62,52 67,24 71,96 76,68
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 17,26 17,26 17,26 17,26

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Větší část obec je zásobena z místního vodovodu, který je v jejím vlastnictví a který též sama provozuje.
Vodovod byl budován postupně v letech 1993 – 1996.
Zdrojem vody pro vodovod jsou vrty v údolní nivě Kněžné, stažené do čerpací stanice, jež po hygienickém zabezpečení čerpe vodu samostatným výtlakem do vodojemu Lukavice 250 m3 (406,8 / 410,0).
Průměrná vydatnost prameniště je udávána 1-2 l/s.
Z vodojemu vede do obce zásobní řad PVC 110, který se v zástavbě dále větví. Celková délka vodovodních řadů je dle sdělení obce v současné době cca 8680 m
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo sníženou vydatností stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Hlavní řady vodovodu a zdroj jsou dobudovány, v sušších obdobích je však zdroj na mezích své kapacity.
PRVK proto v  návrhovém období do roku 2030 uvažuje s následujícími opatřeními:
- řešit dostavbu sítě v obci do dosud nenapojené části směrem ke Kvasinám. Tato stavba je zahrnuta v návrhu investičního plánu na léta 2019 – 2020 nákladem 5.0 mil. Kč, jedná se o stavbu vodovodu a ATS.
- zabývat se vývojem potřeby vody a skutečné kapacity zdroje a dle tohoto porovnání zvážit reálnou potřebu zdrojového posílení opatřeními v prameništi, případně zajistit doplňkový průzkum za účelem získání dalšího zdroje vody.
V příštích letech by se mělo rozhodnout o potřebě a způsobu posílení, vlastní realizace se předpokládá v rámci návrhového období do roku 2030.
Obec plánuje v nejbližších letech rekonstrukci části vodovodu v oblasti pod vodojemem.
Po provedených úpravách je předpoklad, že vodovod vyhoví i pro další výhled.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody vodovodu Lukavice není svým charakterem vhodný pro nouzové zásobení, PRVK proto předpokládá v krizových situacích dovoz vody z Rychnova nad Kněžnou - buď ze sítě (nutno upřesnit odběrné místo) nebo od zdroje NZV vrtu RK-1A.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lukavice není systematická kanalizace, pouze několik zatrubených příkopů, svedených nejkratší cestou do potoka. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou po předčištění (převážně septiky, septiky s filtrem a lokální ČOV) vypouštěny do Lukavického potoka nebo povrchových příkopů, část starší zástavby má jímky na vyvážení. U některých nemovitostí, kde není technicky vhodný žádný z uvedených způsobů zneškodňování odpadních vod, je povoleno vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních.
U soustředěné zástavby bytových jednotek jsou odpadní vody čištěny ve dvou lokálních ČOV ( EO).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod v Lukavici je značně komplikovaná záležitost, neboť na jedné straně jde o poměrně velkou obec, navíc situovanou na toku řeky Kněžné nad Rychnovem n. Kn., na druhé straně je zástavba rozptýlená v délce cca 4,5 km ve stísněném údolí, kterým vede potok a silnice, a podmínky provádění, jak prokázala již výstavba vodovodu, jsou velmi obtížné.
V současnosti je zpracovávána technicko-ekonomická studie, řešící ve variantách zneškodnění odpadních vod z celé obce. Po jejím dokončení a výběru nejvhodnější varianty bude karta PRVK upravena dle zpracovaného návrhu.
V těch částech rozptýlené zástavby, které zůstanou mimo působnost systematické kanalizace se uvažuje i nadále lokální způsob čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti, přičemž v případě rekonstrukce objektů či výstavby nových domů by se dnešní septiky měly doplnit další stupněm čištění nebo nahradit malou domovní ČOV.
Do doby zvolení navrženého způsobu řešení je nutné u rekonstruovaných objektů provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV, vždy s přihlédnutím k budoucímu způsobu odkanalizování.
Stávající čistící zařízení budou provozována se zřetelem na udržení maximálního čistícího efektu.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lukavice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lukavice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva