Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lupenice - CZ052.3607.5213.089095 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lupenice

Číslo obce PRVKUK 89095
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.089095
Kód obce 576506
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.089095.01 Lupenice 08909 89095

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lupenice leží  jižně od Rychnova nad Kněžnou, na křižovatce silnic I/14 a státní silnice, spojující Lupenici s Kostelcem nad Orlicí, v nadmořské výšce cca 320,00 – 350,00 m n.m. V obci pramení Štědrý potok (levostranný přítok Bělé), číslo povodí 1-02-01-081.
 
Výsledky sčítání v roce 2018 pro obec Lupenici uvádějí následujícíc údaje:
 
Počet obyvatel celkem :  280
Počet obyvatel přechodně bydlících : 15
Počet trvale obydlených domů :101                       
Z toho rodinných domků : 100
Neobydlené domy celkem : 6
Z toho využívané k rekreaci : 2
 
Zástavba je situována převážně podél silnice Kostelec – Lupenice v údolí Štědrého potoka, malá část pak leží podél silnice I/14 .
Jedná se převážně o rodinné domky a zemědělské usedlosti, v některých částech poměrně rozptýlené.
V obci je stavební firma MADOS, s.r.o. (celkem cca 100 zaměstnanců, ale převážně mimo Lupenici na stavbách), menší slévárna (cca 10 zaměstnanců) zemědělské družstvo vlastníků - Štědrá (cca 15 zaměstnanců) a sportovní areál.
Vzhledem k rozvoji automobilky ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách se počítá se zájmem o rodinné bydlení v obci Lupenice, a to znamená navýšení trvale žijících obyvatel.
 
Lupenice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Studie na vrt (Ekomonitor)
HG průzkum vrtu
Rozpočet (průzkum+PD+žádost)
Žádost o vyjádření ke studii na KH Kraj
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lupenice Trvale bydlící - - - 280 280 315 400
Přechodně bydlící - - - 15 15 25 30
Celkem - - - 295 295 340 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lupenice 258 267 268 269 280 289 285 282 275 268 264 260 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lupenice - - - 0 0 340 430

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 15 31 46
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 23 46 70
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 13,65 27,29 40,94
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 13,65 27,29 40,94
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 13,75 27,49 41,24
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 13,55 27,09 40,64
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec nemá veřejný vodovod, jednotlivé nemovitosti jsou zásobeny z vlastních studní proměnlivé kvality i vydatnosti.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Z důvodu, že obec nemá zdroj pitné vody a obyvatelé jsou zásobování z vlastních zdrojů (domovních studní), se obec rozhodla zajistit veřejné odběrné místo, které by obyvatelům poskytlo zásobu pitné vody. Do budoucna by obec poté tuto studnu využila jako zdroj pro obecní vodovod.
 
Navrhujeme výstavbu vodovodu pro Lupenici s vlastním zdrojem pitné vody, u zdroje bude pořízena ATS.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Lupenice se předpokládá dovozem v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lupenice - - - 0 0 340 430

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lupenice - - - 0 0 340 430

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,70 29,27 37,83 46,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 75,50 87,00 98,50 110,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Dle podkladů obce jsou v obci pouze krátké nesoustavné úseky zatrubeného povrchového odvodnění, vedeného vždy nejkratší cestou do potoka Štědrá. Dešťové vody a zřejmě i přepady ze septiků jednotlivých nemovitostí odtékají převážně do těchto systémů nebo přímo do potoka. O tomto systému neexistují technické podklady a není ani veden v majetkové evidenci obce. Jeho využití jako jednotné či splaškové kanalizace do budoucna nepřipadá v úvahu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se v obci vybudovat splaškovou kanalizaci ukončenou na spodním konci obce centrální mechanicko biologickou ČOV pro 500 EO.
Situační a výškové poměry v zájmové obci předpokládají vybudování oddílné - splaškové gravitační kanalizace s využitím tlakového řadu v té části obce, kterou není možné gravitačně odkanalizovat. Situační rozvržení jednotlivých řadů je navrženo tak, aby umožnilo připojení maximálního počtu nemovitostí v obci. Splaškové vody budou navrženou kanalizací svedeny na dolní konec obce, kde bude umístěna nová centrální mechanicko biologická ČOV.
 
V současné době v obci není veřejná splašková kanalizace zakončená centrální ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lupenice 18 683,0 29 000,0 47 683,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lupenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva