Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nová Ves - CZ052.3607.5208.000191 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nová Ves

Číslo obce PRVKUK 191
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.000191
Kód obce 576549
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.000191.01 Nová Ves 00019 191

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Nová Ves je sídlo venkovského osídlení, nacházející se v jihozápadní části okresu Rychnov na okraji rozsáhlého lesního masivu. Obec je přístupná po silnici III/ 3054, která zde končí (dále pokračuje pouze jako účelová komunikace), zástavba leží v nadmořské výšce cca 260,0-280,0 m.
 
Počet obyvatel celkem: 190
 
Hlavní funkce obce jsou bydlení a rekreace. Zástavba je značně rozptýlená, venkovského typu (převážně rodinné domky s hospodářským zázemím, zčásti využívané k rekreaci). V katastru obce je dále značné množství soukromých rekreačních objektů, které výše uvedená statistika nezahrnuje, tyto v některých částech tvoří i soustředěnější rekreační osady.
PRVK předpokládá do výhledu mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.
Pod obcí protéká Novoveský potok - levostranný přítok Orlice (dílčí povodí 1-02-03-004). V údolí pod obcí je na potoce Novoveský rybník.
Okolí rybníka je vyhlášeno jako významný krajinný prvek.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves Trvale bydlící - - - 190 195 200 210
Přechodně bydlící - - - 260 260 260 260
Celkem - - - 450 455 460 470

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nová Ves 136 152 160 158 164 175 178 180 185 195 215 218 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Nová Ves nemá v současné době veřejný vodovod, občané jsou zásobováni vodou individuelně z místních studní různé kvality a vydatnosti.
Ve vodě z převážné většiny studní je zvýšený obsah dusičnanů.
Suché období letos a v minulých letech se projevilo poklesem vydatnosti stávajících mělkých vodních zdrojů, takže majitelé nemovitostí, postižených suchem, byli nuceni vybudovat nové vodní zdroje (vrty) nebo prohloubit stávající.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

PRVK vzhledem k velikosti obce a velmi rozptýlené zástavbě (zejména rekreační objekty) doporučuje ponechat v návrhovém období dosavadní stav, tj. individuelní zásobení pro jednotlivé objekty.
Pro další výhled navrhujeme v první fázi nechat zpracovat hydrogeologické posouzení možností získání vodního zdroje pro centrální zásobení obce s ohledem na potřebnou vydatnost (cca 0,7 - 1,0 l/s) a odpovídající kvalitu vody.
Na základě tohoto posouzení doporučujeme zpracovat technicko-ekonomickou studii, která by zhodnotila finanční náročnost zajištění vody pro jednotlivé odběratele, možnosti ochrany nového zdroje, atp.
Ve studii by měla být zhodnocena i možnost napojení obce na vodovodní skupinu Borohrádek-Žďár.
Potřebnost studie vyplyne z vývoje klimatických podmínek a množství srážek, dotujících zvodně, ze kterých je voda odebírána.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje se stavbou veřejného vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zásobování obce Nová Ves je uvažováno s dovozem vody z vodního zdroje Častolovice, případně i z bližšího zdroje VC-1 v Čermné nad Orlicí.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové části zástavby s menší hustotou obyvatel a případným využitím lokálních zdrojů, pokud budou mít vyhovující vydatnost a kvalitu vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Ves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Nová Ves nemá kanalizaci (pouze dílčí úseky dešťového odvodnění) a je zde lokální čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti (převážně septiky s přepadem do povrchového odtoku nebo podmoku, u nové zástavby lokální ČOV, u starší zástavby mohou být i bezodtoké jímky).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK uvažuje pro návrhové období ponechání dnešního systému, tj. lokálního čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti.
Zvýšená pozornost bude věnována objektům rekonstruovaným, kde navrhujeme důsledné provedení revize čistícího zařízení a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme stavbu lokální ČOV.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s vyhláškou 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Je to zejména proto, že část rodinných domů odebírá pitnou vodu z mělkých studní, ve kterých by se mohla vlivem malé vzdálenosti mezi vsakem a studnou projevit vzájemná kontaminace studny nedokonale vyčištěnou odpadní vodou z ČOV nebo septiku.
V návrhovém období se bude nadále územně hájit lokalita, vymezená územním plánem pro případnou výhledovou výstavbu centrální ČOV.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje se stavbou veřejné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Ves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Ves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva