Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Olešnice - CZ052.3607.5208.110388 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Olešnice

Číslo obce PRVKUK 110388
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.110388
Kód obce 576581
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.110388.01 Olešnice 11038 110388

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Olešnice se nachází v poměrně intenzivně urbanizované oblasti jihozápadní části okresu Rychnov nad Kněžnou, severně od silnice I/11. Osou zástavby obce je silnice III/ 3209 z Čestic do Lična.
K obci patří místní část Hoděčín.
Východně od obce v údolní nivě protéká Olešnický potok (dílčí povodí 1-02-01-085), část území kolem potoka (mezi Olešnicí a Hoděčínem ) je údajně bývalé rašeliniště. Kolem potoka je inundační území, v jeho horní části jsou 2 rybníky.
Obytné území obce leží v nadmořské výšce cca 265,0 – 285,0 m.n.m..
Zástavba je zemědělského typu (rodinné domky s případným hospodářským zázemím, zemědělské usedlosti), volně rozmístěná podél silnice III/3209 v délce cca 2 km. V obci je několik provozoven drobné výroby a zemědělský areál.
Olešnice leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Projekt "Splašková kanalizace Čestice + Olešnice" (IKKO HK, 2013 - 2016)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice Trvale bydlící - - - 370 380 390 390
Přechodně bydlící - - - 10 15 20 20
Celkem - - - 380 395 410 410

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Olešnice 445 457 454 459 461 475 470 473 487 479 478 481 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 307 310 340 340

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 44 46 48 49
Maximální potřeba vody m3/den - - - 75 70 64 59
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 44,40 45,99 47,58 49,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 26,12 27,06 27,99 28,93
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 25,11 26,04 26,98 27,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,00 1,04 1,07 1,11
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 59,80 59,80 59,80 59,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Olešnice (společně s Hoděčínem) je napojena na skupinový vodovod, který zásobuje Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice. Vodovod má v majetku Dobrovolný svazek obcí "Obecní voda" se sídlem v Častolovicích, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroj vody pro vodovod
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je nový vrt, vybudovaný v rámci rekonstrukce úpravny vody v roce 2014. Voda obsahuje zvýšený obsah železa, je proto upravována v rekonstruované úpravně přilehlé k vrtu (rekonstrukce 2014), kde se provádí i hygienické zabezpečení.
Ochrana vrtu je řešena oploceným OP I. stupně, kde je umístěna i úpravna vody, nadstandardní ochrana zdroje v širších pásmech není údajně, s ohledem na hloubku jímaného horizontu, nutná.
 
Popis technologie úpravy vody
V rámci rekonstrukce byly vybudovány 2 linky 2 x 10 l/s, voda z vrtu se provzdušní, projde reakční nádrží, tlakovými filtry, nachloruje se a čerpe do vodojemu. Odpadní voda z praní filtrů se shromáždí v nádrži, nechá usadit a supernatant se vrací do výroby, kal se periodicky odváží. Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody po úpravě a hygienickém zabezpečení je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Dodávka vody
Dodávka vody ve skupině je ve dvou tlakových pásmech.
Nižší tlakové pásmo SV vodovodu je ovládáno zemním vodojemem Paseky (v některých podkladech též Strýc), do kterého se čerpá vody z úpravny u vrtu. Vodojem má kubaturu 2 x 650 + 1 x 100 m3 a kóty hladin 319,4 / 323,19. Z tohoto pásma jsou zásobovány Častolovice, Hřibiny, Olešnice, Hoděčín a Čestice.
Olešnicí a Hoděčínem prochází tedy hlavní zásobovací řad DN 150 – 100 (zhruba podél silnice III/3209), na tento zásobní řad je podle potřeb zástavby napojeno několik rozvodných řadů menších profilů.
Vyšší tlakové pásmo je napojeno na ATS, která je umístěná v armaturní komoře vodojemu Paseky. Z ATS je veden řad DN 100 do Pasek, tento řad pak pokračuje dále přes Hřibiny a Malou Ledskou až do Velké Ledské. Podrobnosti viz karta obce Hřibiny - Ledská (netýká se Olešnice ani Hoděčína).
 
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena.
V návrhovém období do roku 2030 se proto – i s přihlédnutím k úvahám obce a po konzultaci s provozovatelem vodovodu - předpokládá pro Olešnici dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby a dílčí opravy dle zhodnocení stavu sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nový vrt v Častolovicích je vzhledem ke svým hydrogeologickým předpokladům považován za klíčový zdroj náhradního zásobení v celé oblasti Častolovice, Čestice, Týniště.
Nouzové zásobení obyvatel v Olešnici a Hoděčíně se proto předpokládá z vodovodního systému, s případným omezením tlaku a množství dodávané vody nebo s dovozem vody od zdroje.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 367 380 380 380

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Olešnice - - - 28 370 380 380

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,44 13,77 25,11 36,44
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,68 8,72 15,76 22,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Olešnici je dle podkladů územního plánu pouze nesoustavná síť dešťové kanalizace (sloužící i převodu povrchových odtoků ze západních svahů nad zástavbou), která je většinou stažena nejkratší cestou do údolí Olešnického potoka. O kanalizaci není podrobnější dokumentace, avšak napojením extravilánových vod se jeví pro odvod splašků jako nevhodná.
V roce 2017 - 2018 byla ukončena projektová příprava stavby systematické oddílné splaškové kanalizace pro obce Čestice, Olešnice a Hoděčín.  Z důvodu zvýšení množství odpadních vod je zároveň i prováděna intenzifikace ČOV Častolovice, kam jsou splaškové vody dopravovány.
Parametry kanalizace:
Ze studijně zpracovaných variant byla vybrána varianta podtlakové kanalizace. Z dostupných možností byl zvolen podtlakový systém firmy ISEKI VACUUM (Velká Británie). Podtlakové stanice se sběrným tankem je umístěna v Česticích vedle bývalé prodejny.
Celková délka všech podtlakových řadů je 10,7 km, délka výtlačného potrubí do ČOV Častolovice je 2,2 km.
DN potrubí je 100, 125, 150, 200 mm.
Součástí systému kanalizace je i monitorovací kabel, kterým jsou do podtlakové stanice hlášeny poruchy na všech podtlakových ventilech.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po dokončení podtlakové oddílné splaškové kanalizace a intenzifikaci ČOV Častolovice v roce 2019 budou na splaškovou kanalizaci v Olešnici napojeni, až na drobné výjimky, všichni obyvatelé obce Olešnice.
Rozvoj kanalizace bude spočívat v rozšiřování kanalizační sítě v návaznosti na rozvoj zástavby obce a kapacitu ČOV v Častolovicích.
Při provozu kanalizace bude nutná pouze kontrola sítě a občasná údržba ventilů podtlakové kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Olešnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Olešnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva