Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Orlické Záhoří - CZ052.3607.5213.410748 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Orlické Záhoří

Číslo obce PRVKUK 410748
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.410748
Kód obce 576603
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2399
Rokytnice v Orlických horách

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.410748.01 Orlické Záhoří 41074 410748

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Název Orlické Záhoří nese tato obec od roku 1951, jako společné pojmenování několika samostatných vísek a samot v údolí Divoké Orlice v severovýchodním podhůří Orlických hor. Územím prochází komunikace II/311 Bartošovice v O.H. – Deštné v O.h. Z hydrologického hlediska je území součástí povodí vodárenského toku Divoká Orlice, číslo povodí 1-02-01-001 (tvoří státní hranici), do kterého ústí celá řada potoků, pramenících v zalesněných svazích hlavního hřebene Orlických hor, s celoročním průtokem.
Celé území Orlického Záhoří tvoří prakticky původní zástavba podél komunikace, v centrální části je rozšířena až ke státní hranici. Většina objektů slouží dnes k rekreaci. Výškový rozsah zástavby se pohybuje mezi 670 a 730 m n.m.
 
Objekty pro trvalé bydlení se nacházejí spíše v centrální části, v ostatních místech převládají rekreační objekty.
 
Území Orlického Záhoří leží v CHKO Orlické hory a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Orlické hory, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb.
 
Podklady:
Informace od starosty obce
Původní PRVK
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Orlické Záhoří Trvale bydlící - - - 209 240 270 300
Přechodně bydlící - - - 500 600 650 700
Celkem - - - 709 840 920 1 000

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Orlické Záhoří 196 196 193 206 195 191 192 187 190 201 204 208 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Orlické Záhoří - - - 350 500 600 750

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 34 46 59 72
Maximální potřeba vody m3/den - - - 40 53 67 80
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z místního vodovodu, který obec převzala do svého vlastnictví a provozování od firmy Aquaservis Rychnov n.K. Stáří tohoto zařízení je skoro 40 let.V roce 2016 proběhla od současné vodárny po plánované napojení nového vodovodu celková rekonstrukce tohoto vodovodu.
Využívaným zdrojem vody je studna u bývalého státního statku hluboká 5 m, která jímá vodu ze zlomového pásma. Vydatnost je 10 – 15 l/s.
Kromě toho jsou provedeny dva vrty hluboké 80 m, OZH1 – 3 l/s a OZH2 – 7 l/s. Ty nejsou připojeny na vodovodní síť.
Voda ze studny je pomocí AT stanice rozváděna litinovým potrubím DN 100 a PVC 90 mm rozváděna k místům spotřeby. Vodovod nemá žádnou akumulaci ve vodojemu, voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť prošla celkovou rekonstrukcí s ohledem na původní technický stav a vybavení v roce 2016.
Návrhové období:
V prvé řadě se počítá s vybudováním akumulace, vodojemu 2 x 50 m3 za spotřebištěm v prostoru nově navržených lokalit výstavby – Jadrná. V roce 2019 bude dobudováno 2,2 km nového vodovodu v oblasti Jadrná. Dále pak v roce 2020-2021 vybudování nového vodojemu a úpravny vody. Výškové osazení vodojemu bude 700,00/702,00 m n.m. Do vodojemu bude voda ze studny přečerpávána čerpadlem spínaným podle stavu hladiny ve vodojemu přes distribuční síť. Na konci návrhového období PRVK by tak mohlo být připojeno 100 % obyvatel.
Na tuto investiční akci je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení a její uskutečnění je závislé na možnosti získat potřebné finanční prostředky.Kapacita vodovodu s navrženými úpravami umožní rozvoj lokality dle úvah ÚPSÚ.
 
Vodovod Orlické Záhoří bude rozšířen i do zástavby lokality Jadrná. Vodovodní řad bude přiveden až k vodnímu zdroji na severozápadním okraji lokality Jadrná, kde bude zřízen vodojem 2 x 40 m3 na kótě cca 750 m n. m. Vodovodní řad DN 100 přes lokalitu Jadrná se stane zásobním řadem vodovodu Orlické Záhoří. V zástavbě obce pod kótou 690 m n. m. bude nutné redukovat hydrostatický tlak ve vodovodní síti dle ČSN 755401.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současně využívané zdroje nejsou vhodné pro nouzové zásobení obyvatel.
Z vytipovaných vodních zdrojů, které jsou pro nouzové zásobení vhodné, doporučujeme vrt ND – 1 v Deštném v O.h., který by mohl tuto funkci plnit pro celou zástavbu Orlického Záhoří. Kapacita vrtu je 345 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Orlické Záhoří - - - 250 300 350 400

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Orlické Záhoří - - - 0 300 350 400

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 67,20 76,47 85,73 95,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 42,00 48,00 54,00 60,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Orlické Záhoří není v současné době vybudována soustavná stoková síť, pouze dílčí úseky dešťové kanalizace vyústěné do malých místních vodotečí a do Orlice.
Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích nebo shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení. Některé větší objekty, jako např. penzion Červená Voda a hotel Kunštát mají vlastní biodiskové čistírny. Splaškové vody od bytových domů jsou svedeny do společného septiku s přepadem do Divoké Orlice.
Obec nemá centrální ČOV. V roce 2016 byly zrekonstruovány tři stávající malé ČOV a jedna ČOV kořenová vybudována. Na tyto ČOV je připojeno pouze malé množství objektů.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na značnou roztroušenost zástavby se nenavrhuje soustavná kanalizační síť. Dešťové vody budou odváděny do vodotečí zejména povrchovými odpady nebo s využitím dnešních lokálních systémů.
Splaškové vody ze soustředěných lokalit mohou být sváděny lokálním systémem splaškové kanalizace do místa společné malé čistírny odpadních vod s odpovídajícím čistícím efektem.
Splaškové vody z roztroušených objektů budou i nadále likvidovány v septicích doplněných např. o půdní filtr. U větších objektů, jako jsou bytové domy doporučujeme rekonstrukci stávajících septiků s doplněním o některý z typů aeračního čištění (Herva, TOP-reaktor apod.).
V návrhovém období se též počítá s rekonstrukcemi potrubí u třech malých ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Orlické Záhoří 10 000,0 900,0 10 900,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Orlické Záhoří - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva