Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lomy - CZ052.3607.5213.112801 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Osečnice

Číslo obce PRVKUK 112801
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.112801
Kód obce 576611
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.112801.01 Lomy 11280 112801

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Lomy, patřící k obci Osečnice, se nachází v podhorské části centrální části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, asi 2 km severovýchodně od Osečnice. Místní část má typický podhorský charakter s převládající funkcí zemědělskou a rekreační se zaměřením na agroturistiku. Výrobní základnu tvoří hlavně malé živnosti a drobná výroba.
Komunikačně jsou Lomy napojeny na silnici III.tř. z Osečnice do Dobrého.
 
Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se rozprostírá kolem komunikace v průměrné nadmořské výšce 600,00 m n.m.
Obec leží v povodí Koutského potoka s drobnými přítoky, číslo povodí 1-02-01-058 a nachází se v CHOPAV Východočeská křída.
 
Počet obyvatel celkem : 75
 
Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá obec spíše se stagnací.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lomy Trvale bydlící - - - 70 70 70 70
Přechodně bydlící - - - 12 12 15 15
Celkem - - - 82 82 85 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Osečnice 292 303 292 284 279 283 282 282 278 288 298 303 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lomy - - - 70 70 70 70

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,76 18,76 18,76 18,76
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,30 9,30 9,30 9,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,30 9,30 9,30 9,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,46 9,46 9,46 9,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Lomy je zásobena vodou z vlastního systému vodovodu, jehož veškerá zařízení jsou ve vlastnictví obce a provozovatel vodovodu je také obec Osečnice.
 
Zdrojem vody je soustava studní a vrtů v horní části povodí Lomského potoka. Podrobně viz karta obce Osečnice.
Pro zásobování Lomů slouží zásobovací řad PVC 110 mm v délce 480 m, na který pak navazují rozvodné řady PVC 63 v obci v celkové délce 1210 m. Na vodovod jsou napojeny téměř všechny domy.
Hydrostatický tlak v distribuční síti je dán stavem hladiny ve vodojemu.
Kvalita vody je po úpravě v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V krátkém výhledu je nutné dořešení posílení zdrojové části vodovodního systému Osečnice.
Vodárenské zařízení, které je v Osečnici provozováno a zásobuje i Lomy, je ucelené a koncepčně vyhovující a kapacita vodovodu po uvedených úpravách umožní rozvoj místní části dle úvah obce. Postačí pouze podle konkrétní potřeby připojit nové úseky rozvodných řadů pro případné nové objekty vodovodními přípojkami.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současný zdroj vody vzhledem ke spíše povrchovým odběrům není vhodný pro nouzové zásobení obyvatel Osečnice a místních částí. Vhodný nejbližší zdroj je vrt ND -1 v Deštné v O.h. s kapacitou 345 m3/den
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.
 
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lomy - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lomy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Lomech není v současné době vybudovaný ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu několik dílčích systémů stok, spíše zatrubněných silničních příkopů, svádějících odpadní vody, převážně dešťové, nejkratší cestou do vodotečí. Ostatní objekty mimo tyto stoky mají odpady zaústěné přímo do vodotečí.
Splaškové vody jsou čištěny individuálně v septicích a v lokálních domovních ČOV nebo jsou shromažďovány v žumpách s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledové řešení odkanalizování a likvidace splaškových vod v Lomech bude velice obtížné s ohledem na roztroušenost zástavby a také vzhledem k poměrně složité konfiguraci terénu.
Po zkušenostech z jiných, obdobně členěných lokalit je jisté, že náklady vynaložené na vybudování uceleného stokového systému se zakončením ve společné čistírně odpadních vod budou, s ohledem na velikost obce a reálný počet připojených obyvatel, vysoké a v žádném případě nebudou v souladu s měrnými náklady na jednoho napojeného obyvatele, které jsou v současné době požadovány.
Do doby, než bude možno uskutečnit cílový záměr ve zneškodnění splaškových vod, bude stále využíváno současného způsobu individuálního čištění v septicích a malých domovních čistírnách.
Měla by být provedena revize všech čistících zařízení u jednotlivých nemovitostí s cílem omezit vypouštění do vod podzemních odchylně od zákonných předpisů.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Pokud by bylo realizováno vypouštění přímo do vodního toku, je potřeba mít na zřeteli současnou právní úpravu (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
 
V návrhovém období není s realizací centrální kanalizace a ČOV uvažováno.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lomy 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lomy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva