Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pěčín - CZ052.3607.5213.118818 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pěčín

Číslo obce PRVKUK 118818
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.118818
Kód obce 576620
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2399
Rokytnice v Orlických horách

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.118818.01 Pěčín 11881 118818

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Pěčín se nachází v jihovýchodní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou u hranice s bývalým okresem Ústí n.O. Obec má podhorský charakter se zaměřením na zemědělskou výrobu a s  významnou funkcí rekreační a rozvoje cestovního ruchu. Výrobní základna je málo rozvinutá, jediným významnějším zařízením je provoz a.s. Zdobnice, zaměřený na živočišnou výrobu. Pracovní příležitosti lze najít v Rokytnici v O.h., Žamberku a Rychnově n.K.
Komunikačně je Pěčín napojen komunikací II/310 Helvíkovice – Rokytnice v O.h. na hlavní tah I/11 z Hradce Králové. Propojení komunikací III.tř. je i se Slatinou n.Z. Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se nachází v průměrné nadmořské výšce 507,00 m.
 
Obec leží v povodí Pěčínského potoka a drobných přítoků, číslo povodí 1-02-01-046 .
 
Obec Pěčín leží v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory a na rozhraní oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk – Králíky a Východočeská křída.
 
Podkady:
starosta obce
PRVK
VUME/VUPE
Rokytnická voda, s.r.o.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěčín Trvale bydlící - - - 490 500 500 500
Přechodně bydlící - - - 300 300 300 300
Celkem - - - 790 800 800 800

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pěčín 521 542 528 519 524 528 521 517 517 508 496 496 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěčín - - - 490 500 500 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 80 80 80 80
Maximální potřeba vody m3/den - - - 120 120 120 120
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 79,87 80,41 80,96 81,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 75,46 75,97 76,49 77,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 38,71 38,97 39,24 39,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 34,30 34,53 34,77 35,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,86 6,86 6,86 6,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou vodovodní síť napojenou na přívod DN 125 mm z Rokytnice v O.h. Veškerá zařízení jsou ve vlastnictví obce a vodovod provozuje a.s. Rokytnická voda se sídlem v Rokytnici v O.h.
Zásoba vody pro pokrytí špičkových odběrů a úroveň hydrostatického tlaku jsou zajištěny ve vodojemu nad Rokytnicí o obsahu 1400 m3 (625,0/620,8 ).
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody je dle vyhlášky č.252/2004 hodnocena jako A1.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodárenské zařízení, které je v Pěčíně provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující. Dodávka vody z Rokytnice bude závislá na vydatnosti tamních zdrojů. Výhledově bude třeba počítat s rekonstrukcí některých starších úseků vodovodní sítě, pro zlepšení průtoků a snížení ztrát vody. V návrhovém období se počítá také s eventuelním drobným doplněním rozvodů pro potřeby nové výstavby (odpovídá i úvaze ÚPSÚ). Ve výhledu jsou dvě lokality o celkem 6ti přípojkách.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současný zdroj vody je pro nouzové zásobení obyvatel Pěčína nevyhovující a nejbližší možný vhodný zdroj pro tyto účely je hlubinný vrt H2 v Helvíkovicích u Žamberka. Jeho kapacita je 3.542 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěčín - - - 260 260 410 410

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pěčín - - - 235 235 385 385

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 25,70 30,63 35,57 40,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,10 17,10 20,10 23,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,90 0,90 0,90 0,90
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,50 0,50 0,50 0,50

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Pěčíně není ucelený systém kanalizace. V současné době je zrekonstruovaná ČOV ( v r. 2014) v horní části Pěčína s nově vybudovanou oddílnou kanalizací. Díky tomu je odkanalizována většina obyvatel horního Pěčína.
Dále je ve středním Pěčíně vybudovaná krátká kanalizace pro 25EO s koksovým filtrem a vyústěním do Pěčinského potoka.
Zbytek obyvatel řeší likvidaci splaškových vod pomocí bezodtokých jímek, septiků s filtry a přepadem do vodoteče či DČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Díky rekonstrukce ČOV a nové splaškové kanalizaci v horním Pěčíne se ve zdejěí části nepředpokládají větší investice. V plánu je odkanalizování střední části Pěčína v délce 970m a výstavbou další ČOV 150 EO pro tuto lokalitu. Výstavbou by mělo být odkanalizovano dalších cca 150 obyvatel.
Odkanalizování části Pěčína za přejezdem je dle zpracované studie vysoce technologicky náročné a neekonomické. Z tohoto důvodu navrhujeme pouze prohlídku stávajících jímacích zařízení, kontrolu nepropustnosti, doplnění septiků o zemní filtry či  DČOV tak, aby splňovali nařízení vlády č.  401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění vod do vod povrchových.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pěčín 748,0 5 904,0 6 652,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pěčín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva