Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Brná - CZ052.3607.5213.126497 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Potštejn

Číslo obce PRVKUK 126497
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.126497
Kód obce 576671
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.126497.01 Brná 12649 126497

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Brná, náležející k Potštejnu se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou. Leží na levém břehu Divoké Orlice a od Potštejna je vzdálená necelý 1 km jihozápadním směrem. S Potštejnem je propojena komunikací III.tř. křížící trať ČD.
Celé území se nachází v povodí Divoké Orlice, číslo povodí 1-02-01-036.
Místní část Brná má nadmořskou výšku kolem 350,00 m.
 
Počet obyvatel celkem : 180
 
Zástavba v Brné má převažující venkovský charakter s rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi. Několik domů je využíváno k rekreaci.
V Brné se nenachází žádný průmyslový podnik, je zde pouze plemenářský podnik a několik drobných provozoven služeb a živností.
Území je ceněno pro krásné přírodní partie v údolí Divoké Orlice a turisticky atraktivní trasy v okolí zříceniny hradu Potštejn s návazností na další lokality.
 
Brná leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída, v ochranném pásmu 2. stupně vodovodu a je součástí přírodního parku Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Informace odborného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace
Mapový portál GIS
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brná Trvale bydlící - - - 180 190 200 210
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 200 210 220 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Potštejn 890 911 920 924 920 932 940 942 955 988 997 970 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brná - - - 61 65 70 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 9 9 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,70 7,21 7,73 8,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,30 5,71 6,11 6,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,30 5,71 6,11 6,52
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,40 1,40 1,40 1,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Celé území obce i místní části Brné je zásobováno vodou z vodovodu, který byl vybudován pro skupinu Potštejn – Záměl a Doudleby. Vlastníkem i provozovatelem je obec Potštejn.
Podrobný popis viz Potštejn.
Místní část Brná je zásobována z třetího tlakového pásma stávajícího vodovodu, kde je instalována AT stanice s akumulací 12,9 m3 pro posílení tlaku v síti.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém skupinového vodovodu, který je v území provozován, je ucelený a provozně vyhovující. Zdroj a úpravna vody jsou kapacitně vyhovující a mají ještě rezervu pro rozvoj území. Také kapacita vodojemů je zatím vyhovující.
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšířena podle potřeby obyvatelstva a rozvoje bydlení.
Kapacita skupinového vodovodu umožní rozvoj území této místní části.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obyvatel místní části Brná je vhodný vrt P-1, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brná - - - 16 20 60 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Potštejn má vybudovanou pouze dílčí síť jednotné kanalizace. V místní části Brná je stav v odkanalizování zhruba stejný, převládají zde však jen dílčí úseky zatrubených příkopů, sloužících pro odvádění povrchových vod.
Splaškové vody obyvatelstva jsou zneškodňovány v lokálních zařízeních u jednotlivých objektů, v septicích nebo lokálních domovních ČOV s přepadem přímo do vodotečí nebo do stávající kanalizace. Některé starší nemovitosti mají jímky na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 2019 bude zpracována studie odvedení a zneškodnění splaškových vod z celého Potštejna a místní části Brná.
Po dokončení a odsouhlasení studie budou její závěry zapracovány do karty PRVK a tato bude ve smyslu závěrů studie upravena jednak v textové a jednak ve finanční části.
Do doby dokončení prací na novém kanalizačním systému dle výše citované studie bude nutno u rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů čištění odpadních vod řešit v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
V praxi to znamená stávající septiky zrevidovat a doplnit o filtr nebo nahradit lokální domovní ČOV nebo budovat jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brná 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva