Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Potštejn - CZ052.3607.5213.126501 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Potštejn

Číslo obce PRVKUK 126501
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.126501
Kód obce 576671
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.126501.01 Potštejn 12650 126501

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Potštejn se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou. Leží na toku Divoké Orlice, která je v části od jezu proti proudu v zastavěné části upravena.
Celé území se nachází v povodí Divoké Orlice, číslo hydrologického pořadí 1-02-01-036.
Nadmořská výška území obce se pohybuje mezi 310,00 a 350,00 m.
 
Počet obyvatel celkem: 760
 
Zástavba v Potštejně má převažující venkovský charakter s rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi. Několik domů je využíváno k rekreaci, některé domy byly cíleně stavěny jako letní byt.
V Potštejně se nenachází žádný významný průmyslový podnik, je zde pouze dřevozpracující podnik, kovozpracující podnik a drobné provozovny služeb a živností. V obci je dále pivovar CLOCK, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, ale s vlastní ČOV, 2 hotely a restaurace.
Území je ceněno pro krásné přírodní partie v údolí Divoké Orlice a turisticky atraktivní trasy v okolí zříceniny hradu Potštejn s návazností na další lokality. Nemenším lákadlem je zámek, který je v soukromém vlastnictví a který byl nedávno restaurován.
Obec předpokládá rozvoj bydlení ve dvou nových lokalitách výstavby pro celkem cca 30 - 40 RD, z nichž jedna je již zasíťována.
 
Potštejn leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská Křída, v ochranném pásmu 2. stupně vodovodu a je součástí přírodního parku Orlice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Informace odborného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace
Mapový portál GIS
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Potštejn Trvale bydlící - - - 760 790 830 870
Přechodně bydlící - - - 260 260 260 260
Celkem - - - 1 020 1 050 1 090 1 130

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Potštejn 890 911 920 924 920 932 940 942 955 988 997 970 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Potštejn - - - 449 470 510 560

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 51 56 60 64
Maximální potřeba vody m3/den - - - 59 65 71 77
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 49,39 54,29 59,19 64,09
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 45,60 49,36 53,11 56,87
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 42,30 45,79 49,27 52,76
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,40 3,68 3,96 4,24
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,12 6,12 6,12 6,12

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Celé území obce je zásobováno vodou z vodovodu, který byl vybudován pro skupinu Potštejn – Záměl a Doudleby. Vlastníkem i provozovatelem je obec Potštejn.
V roce 1972 byl podnikem Vodní zdroje Praha proveden vrt P-1 s hloubkou 120,5 m s využitelnou vydatností 20 l/s. Surová voda obsahuje železo a proto je u vrtu postavena úpravna vody s technologií pro jeho odstranění o výkonu 20 l/s. Úprava probíhá primární oxidací chlornanem a následnou filtrací na čtyřech filtračních jednotkách. Po filtraci je voda dochlorována a dopravena do akumulace a následně čerpána na vodojem.
Kvalita upravené vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a je pravidelně kontrolována.
Voda je po úpravě přečerpávána do zemního vodojemu 2 x 400 m3 (356,45/360,05 ) výtlačným řadem DN 150 mm v délce 826 m.
Území, které je skupinovým vodovodem zásobováno, je rozděleno do tří tlakových pásem:
Obec Potštejn je v tlakovém pásmu ovládaném přímo hladinou vody ve vodojemu.
Obec Záměl je napojena samostatným zásobovacím řadem, navazujícím na zásobní řad z vodojemu do Potštejna a v armaturní komoře s vodoměrem je i redukční ventil pro úpravu tlaku pro Záměl. Do tohoto tlakového pásma náleží také městys Doudleby.
Třetí tlakové pásmo tvoří místní část Brná, kde je instalována AT stanice s akumulací 12,9 m3 pro posílení tlaku v síti.
Rozvodné řady byly budovány postupně a v současné době činí celková délka potrubí v Potštejně cca 12 km.
 
V současnosti jsou v rámci stávajícího ochranného pásma vybudovány 2 průzkumné vrty PO 1A a PO 1B, které se legalizují a je zpracována projektová dokumentace na jejich připojení na ÚV náhradou za vrt stávající, který je na konci své životnosti. Kvalita vody z nových vrtů je stejná, proto bude stávající úpravna vody využita bez jakýchkoliv změn a úprav.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém skupinového vodovodu, který je v území provozován je ucelený a provozně vyhovující. Zdroj ( po přepojení na nové vrty) a úpravna vody jsou kapacitně vyhovující a mají ještě rezervu pro rozvoj území. Počítá se s napojením nově vybudovaných vrtů PO 1A a PO 1B po jejich legalizaci náhradou za stávající zdroj. Také kapacita vodojemů je zatím vyhovující.
Ve výhledu bude nutno postupně dobudovat vodovodní síť pro novou, plánovanou zástavbu.
Ve výhledu plánuje provozovatel i výměnu temetrie pro ovládání a kontrolu celého vodovodního systému.
Kapacita skupinového vodovodu umožní rozvoj zásobovaného území.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obyvatel Potštejna je vhodný vrt P-1, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu. Jeho kapacita je 1.728 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Potštejn - - - 700 720 740 760

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Potštejn - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 67,12 69,04 70,96 72,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 42,00 43,20 44,40 45,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Potštejn má vybudovanou pouze dílčí síť jednotné kanalizace, budovanou víceméně živelně.
Kanalizace je do vodního toku Divoká Orlice vyústěna celkem 14 výustěmi.
Splaškové vody obyvatelstva jsou zneškodňovány v lokálních zařízeních u jednotlivých objektů, v septicích nebo lokálních domovních ČOV s přepadem přímo do vodotečí nebo do stávající kanalizace. Některé starší nemovitosti  mají jímky na vyvážení.
Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Potštejn.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V roce 2019 bude zpracována studie odvedení a zneškodnění splaškových vod z celého Potštejna.
Po dokončení a odsouhlasení studie budou její závěry zapracovány do karty PRVK a tato bude ve smyslu závěrů studie upravena jednak v textové a jednak ve finanční části.
Do doby dokončení prací na novém kanalizačním systému dle výše citované studie bude nutno u rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů čištění odpadních vod řešit v souladu s platnou legislativou (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
V praxi to znamená stávající septiky zrevidovat a doplnit o filtr nebo nahradit lokální domovní ČOV nebo budovat jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Potštejn 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Potštejn - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva