Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rokytnice v Orlických horách - CZ052.3607.5213.141054 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rokytnice v Orlických horách

Číslo obce PRVKUK 141054
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.141054
Kód obce 576701
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2399
Rokytnice v Orlických horách

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.141054.01 Rokytnice v Orlických horách 14105 141054

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Rokytnice v Orlických horách s místní částí Nebeská Rybná se nachází v podhůří jihovýchodní části Orlických hor cca 4 km severně od Žamberka na silnici II/319 z Pěčína do Bartošovic v O.h. s odbočkou II/310 do Nebeské Rybné, v nadmořské výšce 530,0 – 670,0 m.
Území leží v povodí Rokytenky, která obcí protéká, s číslem povodí 1-02-01-017.
 
Město Rokytnice v Orlických horách patří k významným střediskům zejména zimní rekreace, podporující celoroční turistiku v této části Orlických hor.
Zástavba je soustředěna kolem centrální části se soustředěnou občanskou vybaveností a podél silnice z Pěčína do Horní Rokytnice. Jedná se většinou o rodinné domky, zemědělské usedlosti a také bytové domy. Obyvatelé za prací dojíždějí do okolí. Velká část objektů je využita rekreačně.
 
Území se nachází na rozhraní CHOPAV Orlické hory a CHOPAV Žamberk – Králíky a na okraji CHKO Orlické hory.
 
Podklady:
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací
VUME/VUPE 2017
Informace z původního  PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytnice v Orlických horách Trvale bydlící - - - 2 070 2 000 2 000 2 000
Přechodně bydlící - - - 250 250 250 250
Celkem - - - 2 320 2 250 2 250 2 250

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rokytnice v Orlických horách 2316 2232 2189 2154 2115 2078 2063 2047 2043 2022 2022 1995 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytnice v Orlických horách - - - 2 000 2 000 2 000 2 000

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 306 304 302 300
Maximální potřeba vody m3/den - - - 500 487 473 460
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 246,00 264,00 282,00 300,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 242,00 254,67 267,33 280,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 132,00 143,33 154,67 166,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 110,00 112,00 114,00 116,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,00 4,00 4,00 4,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město je zásobeno skupinovým vodovodem ve vlastnictví obce, provozovatelem je ROKYTNICKÁ VODA, s.r.o. Vodovodní systém slouží také pro zásobování Pěčína.
 
Zdroj vody se nachází severně od Horní Rokytnice, asi 2 km. Voda je jímána z Anenského potoka (přítok Říčky), nalevo od silnice do Říček. Průtok Q355 v tomto místě toku se uvádí 45 l/s.
Původní odběr činil 12 –15 l/s, v současné době je možnost odběru až cca 30 l/s (reálně 22 l/s ). Surová voda je vedena do úpravny vody v Horní Rokytnici s provozní kapacitou 12 l/s, kde technologii úpravy tvoří písková filtrace a hygienické zabezpečení chlorací.
V areálu úpravny je také původní vodojem 400 m3 s osazením 620,6/624,9, který byl později rozšířeno další vodojem 1000 m3, který má stejnou úroveň hladiny, dno je ale na kótě 619,9 m n.m.
Zásobovací řad PVC 225 mm, v délce 2500 m vede upravenou vodu do města, kde je systém okruhovaných rozvodných řadů o profilech DN 80 – 150 mm v celkové délce  skoro 27 km.
Kapacita zdrojů dle podkladů provozovatele a obce je kolísající, kvalita dodávané upravené vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb .
Pro odběrné místo surové vody jsou stanovena ochranná pásma 1. a 2. stupně.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Kapacita zdrojů skýtá dostatečnou rezervu i ve výhledu.
Také kapacita akumulace ve vodojemech je dostatečná.
Problematická zůstává nevyhovující technologie v úpravně a potřeba rekonstruovat některé nevyhovující úseky vodovodní sítě.
Vlastník vodárenského systému počítá s rekonstrukcí úpravny vody a s postupnou výměnou nevyhovujících řadů. V současné době není zpracována potřebná projektová dokumentace.
Pro zásobování objektů v Horní Rokytnici bude nutno postavit novou lokální AT stanici pro posílení tlaku v horních partiích území.
V souladu s nově navrženými lokalitami pro bydlení, občanskou vybavenost a pro podnikatelské aktivity dle územního plánu bude rozšířena distribuční vodovodní síť.  
V návrhu jsou investice do rekonstrukce úpravny vody, rekonstrukce vodovodu J.V. Sládka a vybudování nového vodovodu Zahradní III. - nové st. parcely.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Rokytnice v Orlických horách se předpokládá z vrtu H2 Helvíkovice ze skupinového vodovodu Žamberk, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu. Jeho kapacita je 3.542 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytnice v Orlických horách - - - 1 900 1 890 1 900 1 900

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rokytnice v Orlických horách - - - 1 900 1 890 1 900 1 900

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 135,00 136,67 138,33 140,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 88,00 88,33 88,67 89,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Rokytnici v Orlických horách je v současné době vybudován a provozován systém jednotné kanalizace a splaškové kanalizace, odvádějící odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod s kapacitou 2250 EO. Poprvé byla uvedena do provozu v roce 1978 a v roce 2010 proběhla poslední rekonstrukce.
 
Na ČOV je napojena většina obyvatel.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současná stoková síť je budována systematicky a je zakončena kapacitně vyhovující čistírnou odpadních vod, která byla rekonstruována.
V návrhovém období je v plánu výstavba nových stok kanalizace na sídlišti U Nádraží - srážka a lokalita Zahradní III. - parcelace pro novou zástavbu. Dále se počítá ještšě s rekonstrukcí kanalizace ul. 1.máje.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rokytnice v Orlických horách 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rokytnice v Orlických horách - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva